Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷十一 列傳第五: 黃法抃 淳于量 章昭達 Volume 11: Huang Faqu; Chunyu Liang; Zhang Zhaoda

陳書十一

 列傳第五

   

 巴山新建膽力步行三百便書疏簿出入鄉里徒眾太守江州高祖建業中途高祖周文西昌豫章來襲高祖進軍率眾俘獲

 猛將交州刺史縣令巴山三百將軍將軍五百將軍即位新建

 太平元年江州高州使高州諸軍武將高州刺史巴山歐陽

 謀取將軍一千鼓吹一部平南將軍三司金口周文討平

 世祖嗣位安南將軍明徹居多使徐州諸軍北大將軍徐州刺史鼓吹諸軍南大將軍江州刺史中衛大將軍

 廢帝即位光大元年使徐州諸軍將軍徐州刺史諸軍西將軍刺史

 建元西大將軍大將軍使豫州諸軍南大將軍豫州刺史大舉北伐明徹步騎五萬,[1]築城將軍人馬器械於是堅守親率士卒攻城大雨戍卒進兵合肥軍士二千遷都諸軍西大將軍刺史五百諸軍豫州刺史壽陽將軍鼓吹十月五十九大將軍司空

 思明京師文成將軍梁州刺史

 少善自居姿容便荊州刺史文成分量人馬往事起家湘東王國西參軍兵甲士卒

 邊患不利酋長俘虜晉縣三百涪陵太守新興武寧太守

 京邑其一荊州巴州諸軍將軍巴州刺史西巴州使巴陵大敗進攻元年將軍五百東西諸軍將軍安遠刺史

 荊州往來遣使歸於高祖高祖西大將軍鼓吹一部刺史將軍西大將軍三司世祖嗣位南大將軍

 大將軍,[2]鼓吹部將本土,[3]入山世祖使刺史州界元年淹留光大元年鼓吹一部使南大將軍西大都拓跋中軍大將軍三司醴陵一千使徐州諸軍將軍徐州刺史鼓吹

 建元北大將軍江陰大將軍,[4]鼓吹

 明徹西贊成其事第六淮南一千五百使諸軍西大將軍刺史鼓吹中軍大將軍將軍公事十年明徹使水陸諸軍南北諸軍車騎將軍兗州刺史十三祿大夫五百十四四月七十二司空

 吳興廣平太守揚州從事

 倜儻相者:「容貌虧損富貴。」大同東宮墜馬相者」。鄉人其一相者:「不久。」

 京城還鄉世祖君臣景平世祖吳興太守世祖世祖大喜恩寵優渥高祖世祖長城使稟承計畫泰來長城世祖退世祖吳興世祖會稽將軍定州刺史

 東陽私署高祖使縣令心腹世祖嗣位員外元年長城一千

 )[],[5]蕪湖中流先鋒第一使諸軍武將刺史五百西將軍

 臨川詔令便道敗走將軍鼓吹一部邵武二千寶應臨川東興退建安寶應寶應建安晉安水陸官軍不利上流軍士伐木枝葉相次兩岸寶應挑戰不動暴雨江水衝突寶應出兵世祖出自寶應寶應將軍三司

 世祖世祖:「何以?」:「。」使諸軍將軍江州刺史鼓吹

 廢帝即位將軍遣使使京師南大將軍二千五百滿大將軍鼓吹高宗即位車騎大將軍車騎將軍

 歐陽據有嶺南始興所為沙石置于之外上流軍人潛行大敗因而京師廣州車騎大將軍司空

 江陵南岸,[6]名曰𥯤,[7]軍糧軍士樓船之上

 五十四大將軍五百二十

 奉命出征晝夜有所飲食將士以此音律姿容一時配享世祖

 大寶刺史百姓後主至德四月大寶建安建安內史慧覺官軍人情離異大寶追躡大寶大寶入山山路能行背負所及生擒朱雀三族

 史臣喪亂辯明是非世祖世祖委任隆重至於戰勝攻取一代

校勘
步騎五萬 十萬」,五萬」,
大將軍 「大將軍」〈世祖大將軍」,《南史亦作大將軍」。」。
本土 「」,改正
大將軍 「大將軍」〈大將軍」,將軍」。
)[] 〉、〈通鑑通鑑巢湖」。大敗西
南岸 「」《南史」,《通鑑通鑑:「西陵。」
𥯤 「𥯤殿」,《南史》、《通鑑


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary