Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷十九 列傳第十三: 沈炯 虞荔 馬樞 Volume 19: Shen Jiong; Yu Li; Ma Shu

Click on any word to see more details.

陳書十九

列傳第十三
   


 ,[1]吳興太守王府記室參軍

 少有當時王國常侍尚書侍郎吳郡太守京師京城吳興遣使書記桑樹掌書記十萬出於遇害四方江陵勸進製表當時

 高祖南下白茅吳郡景平妻子五百司徒從事給事黃門侍郎尚書

 荊州西魏三司思歸文才閉門交遊文章隨即流布獨行天臺思歸:「鼎湖陛下神仙可望日觀中流汾河豈不既而晏駕珠簾一朝零落茂陵人間原田)〔 〕,[2]茫茫能不落淚承明東歸馬可西。」夢見便情事陳訴有人:「不惜幾時。」便東歸御史

 高祖受禪散騎常侍如故不許

 文帝嗣位:「不幸母子零丁兄弟梁朝亂世,()〔輕生,[3]母子今年八十叔母七十無人兒孫州里使所以之內再三朝廷遠離一者六十湯火居心二者,[4]綢繆近臣選賢與能明哲,荏苒未始至今悠悠昊天私心迫近陛下聰明四海聖明涵養。」答曰:「情深,[5]異域欲棄從政前朝光宅四海劬勞獨步委任便當今入舍使公私。」

 高祖宜居軍國文帝使立功將軍還鄉徒眾吳中五十九文帝舉哀弔祭二十


 會稽餘姚廷尉永嘉太守始興參軍

 聰敏有志隨從太常五經無有遺失徵士太守衡陽:「未有拜謁。」高尚為主簿風儀博覽屬文西參軍參軍丹陽詔獄梁武帝西士林帝命士林學士侍郎舍人左右內外淡然退西文史當時清白著作

 親屬西參軍舍人如故鄉里景平中書侍郎揚州並不

 會稽文帝高祖:「喪亂聲聞當今朝廷豈可東土令兄朝廷。」文帝:「東南聲譽時弊)〔,[6]使便在於。」迫切不得已高祖文帝嗣位太子中庶子太子讀書著作揚州大中庶子如故

 終身蔬食布衣音樂隆重儉素淡然文帝左右朝夕言論

 第二寶應流涕文帝:「他人。」寶應寶應臨視家口中非城外文帝不許輿再三臨問使相望蔬食積久:「年事氣力不得。」不從五十九文帝還鄉當時知名


 聰敏其父︰「郎君。」應聲答曰:「文字?」其父:「非常不是。」

 好學屬文秀才對策起家宣城王國常侍大同殿前往雜色寶珠喜色:「如何?」:「盛德形容求仕?」閉門書籍岳陽會稽太守參軍記室參軍五官記室如故在職簡略大體之內終日寂然

 湘東參軍將軍京城還鄉臨川晉安寶應據有高祖寶應遣使元年將軍中書侍郎寶應僚屬文翰

 寶應結婚言說之際逆順諷諫寶應左右漢書韓信不可」,寶應可謂」。正色:「班彪?」

 寶應不可居士拒絕東山寺不復寶應以為假託使不動親近:「有所?」縱火寶應

 寶應

  東山將軍使流離將軍以上意氣何日彌留溝壑是以將軍須臾瞑目

  安危禍福天時,[7]人事千里是以明智大節將軍文武興師千里豈不四郊王室時報寧國所以童子將軍高祖肇基艱難。[8]于時天下沸騰豺狼當道海內未知將軍運動將軍遠圖主上選賢與能群臣輯睦將軍將軍申明殷勤君臣骨肉將軍邪說所以疾首痛心。[9]萬全將軍將軍雷霆使得。[10]

  寰宇英雄不可人人以為扶危四海南面歷數應運其事主上)〔,[11]明德足以搖蕩中原爭衡天下退足以瓦解投身異域稽顙其事將軍東南盡忠奉上勤王豈不竇融南面其事聖朝寬厚得人改過至於純陀歐陽心腹爪牙胸中將軍危亡富貴其事境外一向競逐雍容西其事將軍狼顧膽氣數人將軍所知兩端其餘可見堅執深入不顧士卒其事將軍將軍天時人力墳墓妻子不顧將軍白刃其事往事傾覆、()〔,[12]危亡天命可畏山川將軍當天諸侯天子逆順其事非我族類豈能及物將軍明君孤立危急豈能將軍至於晉陽井陘其事萬里不可將軍匹夫不敵無名無機以此未知漢朝百萬成功其事

  將軍莫若不遠詔旨朝廷鐵券白馬食言智者不再成敗將軍吉凶間不容髮皇子將軍將軍將軍將軍北面同年功業豈不山河金石三思

  氣力綿感恩不覺狂言

寶應大怒寶應:「病勢。」寶應民望寶應敗走:「至今。」而已寶應賓客交涉伏誅

 沙門涉獵才思寶應起兵五言詩:「臨水好看今夜紫微宮。」寶應一覽便正色退:「以此以此。」

 文帝都督發遣及至引見:「。」慰勞文帝:「 衡陽掌書記宿行業。」未知文帝:「自得。」文帝:「所以文翰表相。」散騎常侍不行博士求解鄉里文帝報答揚州高宗即位揚州尚書並不建安將軍於是王府公事朔望而已大夫將軍如故十一七十

 篤行造次仁厚未嘗加以聲色至於臨危凜然白刃隔絕危殆前後居官未嘗滿數月便求解退:「知足知足。」謝病下車出遊閭里告語羅列便如此文筆


 扶風竟陵參軍父母孝經論語老子佛經周易老子

 徐州刺史學士大品維摩老子周易同日道俗二千優劣:「學士論義使不得主客。」於是學者依次宗旨然後分流轉變無窮聽受而已引薦朝廷周遍:「爵位桎梏山林名實美談