Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷二十三 列傳第十七: 沈君理 王瑒 陸繕 Volume 23: Shen Junli; Wang Yang; Lu Shan

陳書二十三

列傳第十七
   


 吳興尚書高祖太清東陽太守景平少府荊州金紫光祿大夫

 風儀起家湘東王法曹參高祖徐州東陽高祖高祖會稽公主西中衛豫章從事將軍尚書吏部侍郎給事黃門侍郎吳郡高祖受禪駙馬都尉永安吳郡太守百姓軍國招集士卒器械

 世祖嗣位尚書將軍丹陽尚書步兵校尉前軍將軍鎮江徐州將軍東陽太守元年去職荊州在位重臣出境領軍將軍將軍將軍都督諸軍將軍刺史始興內史將軍前後

 建元太子東宮吏部尚書高宗皇太子五百尚書僕射吏部如故輿親臨九月四十九太子喪事將軍三司如故

 第五方正尚書中書侍郎太僕廷尉始興長史會稽揚州光大元年尚書吏部建元散騎常侍東宮五十二散騎常侍

 第六知名剛直家門外戚太子舍人洗馬舍人高宗司空從事廷尉建元大水百姓將軍太子中庶子尚書吏部衛尉將軍平南長沙長史南海太守廣州王妃不行衛尉都督十八諸軍寧遠將軍中郎將廣州刺史嶺南世相攻伐推心十年四十七散騎常侍


 ,[1]司空第十二風儀舉止大同起家祕書太子洗馬中書侍郎殿東宮內史,[2]太子中庶子生母丹陽江陵將軍尚書吏部郎中太子散騎常侍東宮引用错误没有找到对应标签元年使文宣死囚

 高祖以為司徒長史元年尚書世祖嗣位散騎常侍太子庶子東宮將軍太子中庶子常侍如故庶子世祖:「所以久留使太子。」廢帝嗣位將軍光大元年去職

 高宗即位建元將軍尚書羽林將軍始興長史散騎常侍吏部尚書常侍如故清靜謹守文案抑揚尚書僕射僕射如故兄弟三十居家歲時遍及近親)〔,[3]五十四將軍喪事光子

 第十三知名美容)〔3〕,〔5〕元年使文宣死囚」,危殆僕射無辜救護四十


 吳郡太常)〔〕,[4]御史

 有志雅正知名起家武陵王曹參中書侍郎東宮江陵微服京師元年司徒長史御史高祖司徒司馬給事黃門侍郎步兵校尉散騎常侍元年東陽新安連結朝廷將軍新安太守

 世祖嗣位太子中庶子步兵校尉東宮儀表進退閑雅世祖使太子躡履規矩尚書吏部郎中步兵如故東宮寶應將軍建安太守滿散騎常侍御史不許

 尚書太子東宮揚州大中太子解行散騎常侍尚書僕射僕射如故更為尚書僕射將軍僕射揚州大中敕令人參政事十二六十三金紫光祿大夫太子東宮

 引入殿應對高宗

 高宗揚州以為從事給事黃門侍郎長沙鄱陽長史太守少府十年五十廷尉


 史臣衣冠廊廟容止可觀」,」,

校勘
 「」《南史」。
東宮內史 校勘:「東宮內史,『。」
)〔 五月尚書僕射」,
)〔殿南史》、《五四。《南史


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary