Back to collection

Book of Chen 陳書

卷二十三 列傳第十七: 沈君理 王瑒 陸繕 Volume 23: Shen Junli; Wang Yang; Lu Shan

Click on any word to see more details.

陳書二十三

列傳第十七
   


 吳興尚書高祖太清東陽太守景平少府荊州金紫光祿大夫

 風儀起家湘東王法曹參高祖徐州東陽高祖高祖會稽長公主西中衛豫章從事將軍尚書吏部侍郎給事黃門侍郎吳郡高祖受禪駙馬都尉永安吳郡太守百姓軍國招集士卒器械見稱

 世祖嗣位侍中尚書將軍丹陽尚書步兵校尉前軍將軍鎮江徐州將軍東陽太守康元去職荊州在位重臣出境長兄侍中領軍將軍將軍將軍持節都督諸軍將軍刺史始興內史將軍前後並不

 建元太子詹事東宮吏部尚書高宗皇太子賜爵五百侍中尚書僕射吏部侍中如故輿親臨九月四十九侍中太子喪事左將軍三司侍中如故

 第五方正尚書永定中書侍郎太僕廷尉始興長史會稽郡揚州光大元年尚書吏部建元散騎常侍東宮五十二散騎常侍

 第六知名剛直家門外戚太子舍人洗馬舍人高宗司空從事廷尉建元大水百姓將軍太子中庶子尚書吏部衛尉將軍平南長沙王長史南海太守廣州王妃不行衛尉持節都督十八諸軍寧遠將軍中郎將廣州刺史嶺南世相攻伐本文推心民和十年四十七散騎常侍


 ,[1]司空第十二沈靜風儀舉止大同起家祕書太子洗馬中書侍郎殿掌相東宮內史,[2]太子中庶子所生于丹江陵將軍尚書吏部郎中僭位太子散騎常侍東宮侍中引用错误没有找到对应标签侍中永定元年使文宣死囚齊人

 高祖以為司徒長史永定元年尚書世祖嗣位散騎常侍太子庶子東宮驍騎將軍太子中庶子常侍侍中如故侍中庶子世祖:「所以久留使太子。」廢帝嗣位侍中驍騎將軍光大元年去職

 高宗即位建元侍中驍騎將軍尚書羽林將軍始興長史散騎常侍吏部尚書常侍如故清靜謹守文案抑揚尚書僕射侍中僕射侍中如故兄弟三十居家歲時遍及近親)〔,[3]五十四侍中將軍喪事光子

 第十三知名美容)〔3〕,〔5〕侍中永定元年使文宣死囚齊人」,危殆僕射無辜救護侍中頃之四十


 吳郡太常)〔〕,[4]御史

 有志雅正知名起家武陵王曹參中書侍郎東宮江陵微服京師元年司徒長史御史任所高祖司徒司馬給事黃門侍郎步兵校尉散騎常侍侍中永定元年侍中東陽新安連結朝廷將軍新安太守

 世祖嗣位太子中庶子步兵校尉東宮儀表進退閑雅世祖使太子躡履規矩尚書吏部郎中步兵如故東宮寶應將軍建安太守滿散騎常侍御史不許廨宇

 尚書侍中太子詹事東宮揚州大中太子行事散騎常侍侍中尚書僕射僕射侍中如故更為尚書僕射前將軍僕射揚州大中敕令人參議政十二六十三侍中金紫光祿大夫太子東宮

 數歲引入殿應對高宗

 高宗揚州以為從事給事黃門侍郎長沙鄱陽長史太守少府十年五十廷尉


 史臣衣冠廊廟容止可觀」,」,

校勘
 「」《南史」。
東宮內史 校勘:「東宮內史,『。」
)〔 帝紀五月尚書僕射」,
)〔監本殿本南史》、《五四。《南史


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary