Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 春秋公羊傳

僖公 Lord Xi

Click on any word to see more details.

僖公元年
元年王正月何以即位弒君即位

次于不及不及桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公而後諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

六月

不復

七月戊辰夫人齊人齊人夫人齊人夫人齊人桓公縊殺

八月公會九月

十月壬午公子大夫大夫何以季子季子季子難以難以難以奈何公子閔公齊人之上使公子季子:「公子不可以!」不忍北面:「。」:「不得!」於是:「!」以求魯人興師季子

二月丁巳夫人夫人何以然則重者

僖公
王正月桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公然則桓公桓公諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

五月辛巳莊公夫人

大國之上使首惡使首惡受賂滅國受賂奈何大夫:「寡人?」大夫:「不安不在?」:「?」:「。」對曰:「今日明日?」:「然則奈何?」:「白璧之內之外之內之外?」:「雖然?」:「雖然不從以往。」於是以往許諾:「:『。』相救今日明日從而。」不從牽馬:「何如?」:「雖然!」

九月中國大國其餘

十月何以僖公
王正月

四月何以六月六月

大會桓公:「。」

公子僖公
王正月公會

次于次于

召陵大夫何以使桓公召陵召陵召陵喜服喜服夷狄中國南夷北狄中國不絕桓公中國攘夷以此為為主前此有事有事桓公為主

齊人奈何桓公:「南夷何不濱海東夷?」桓公:「。」於是濱海陷于之中或稱或稱稱人有罪何以不得古者周公東征西國西征桓公不正古人不然

八月何以

二月公孫齊人

僖公
世子世子

來朝來朝與其來朝

公孫世子世子世子世子世世

八月諸侯諸侯何以再見而後

不可使不可使子曰:「不以。」九月戊申

已滅亡國上下

僖公
王正月

公會新城

諸侯僖公
齊人

婁子來朝大夫大夫

七月公會世子世子公子

昭公

僖公
王正月公會王人世子世子王人諸侯之上先王

其所其所奈何七月夫人不宜不宜夫人非禮夫人何以奈何

二月丁未天王

僖公
三月丁丑何以襄公

公會周公周公天子為政

七月乙酉適人何以許嫁婦人許嫁成人

九月戊辰諸侯不日何以桓公中國葵丘之會桓公振振莫若

甲戌

僖公十年
十年王正月

及其大夫弒君何以可謂奈何於是世子將死:「何如可謂?」對曰:「使死者不愧可謂。」:「而立不正而立。」:「對曰:『使死者不愧可謂。』」不可退可謂

大夫不以討賊惠公大夫然則惠公惠公惠公惠公惠公:「孺子寡人不亦?」於是然則惠公出入文公小白不為桓公桓公享國天下不為文公享國未見天下

七月

大雨何以

僖公十一
大夫

夫人

八月僖公十二
三月庚午七月

二月丁丑

僖公十三


四月宣公公會

九月

公子

僖公十四
諸侯桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公然則桓公桓公諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

六月使來朝使來朝使來朝使

八月辛卯沙鹿沙鹿沙鹿何以何以天下

僖公十五
王正月三月公會次于

公孫諸侯大夫

五月

七月

八月

九月桓公不致何以

己卯雷電何以一月壬戌何以敗績敗績

僖公十六
王正月戊申隕石退而後隕石何以不日何以?《春秋有事有事而後退退何以何以之後

三月壬申公子

四月丙申

七月甲子公孫

二月公會

僖公十七
齊人

桓公。《春秋君子桓公存亡君子

夫人

九月

二月乙亥小白

僖公十八
王正月公會

五月戊寅敗績。《春秋為主使襄公襄公桓公爭權是故八月丁亥齊桓公僖公十九
三月子嬰

六月會盟會盟

己酉奈何

公會未有奈何

僖公二十
二十南門何以

來朝失地何以兄弟

五月乙巳西西小寢小寢西西東宮子曰:「西諸侯。」西何以齊人僖公二十一
二十齊人鹿

大旱何以

夷狄中國使稱人乘車公子:「無義。」:「不可乘車自我自我不可。」乘車伏兵