Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

僖公 Lord Xi

僖公元年
元年正月何以即位弒君即位

次于不及不及桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公而後諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

六月

不復

七月戊辰夫人夫人夫人桓公縊殺

八月公會九月

十月壬午公子大夫大夫何以季子季子季子難以難以難以奈何公子閔公之上使公子季子:「公子不可!」不忍北面:「。」:「不得!」於是:「!」魯人興師季子

二月丁巳夫人夫人何以

僖公
正月桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公桓公桓公諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

五月辛巳莊公夫人

大國之上使使奈何大夫:「寡人?」大夫:「不安?」:「?」:「。」:「今日明日?」:「奈何?」:「之內之外之內之外?」:「雖然?」:「雖然不從以往。」於是以往許諾:「:『。』今日明日從而。」不從:「何如?」:「雖然!」

九月中國大國其餘

十月何以僖公
正月

四月何以六月六月

大會桓公:「。」

公子僖公
正月公會

次于次于

召陵大夫何以使桓公召陵召陵召陵夷狄中國北狄中國不絕桓公中國夷狄以此為主桓公為主

奈何桓公:「何不濱海東夷?」桓公:「。」於是濱海陷于之中何以不得周公東征西國西征桓公古人不然

八月何以

二月公孫師會

僖公
世子世子

來朝來朝與其來朝

公孫世子世子世子世子世世

八月諸侯諸侯何以再見而後

不可使不可使子曰:「。」九月戊申

亡國上下

僖公
正月

公會新城

諸侯僖公


婁子來朝大夫大夫

七月公會世子世子公子

昭公

僖公
正月公會世子世子諸侯之上先王

奈何七月夫人不宜不宜夫人夫人何以奈何

二月丁未天王

僖公
三月丁丑何以襄公

公會周公周公天子

七月乙酉適人何以許嫁婦人許嫁成人

九月戊辰諸侯何以桓公中國桓公莫若

甲戌

僖公十年
十年正月

及其大夫弒君何以可謂奈何於是世子:「何如可謂?」:「使死者不愧可謂。」:「。」:「:『使死者不愧可謂。』」不可退可謂

大夫討賊大夫:「孺子寡人不亦?」於是出入文公小白不為桓公桓公享國天下不為文公享國天下

七月

大雨何以

僖公十一
大夫

夫人

八月僖公十二
三月庚午七月

二月丁丑

僖公十三


四月宣公公會

九月

公子

僖公十四
諸侯桓公桓公天子天下諸侯滅亡桓公不能桓公桓公桓公諸侯諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯滅亡

六月使來朝使來朝使來朝使

八月辛卯沙鹿沙鹿沙鹿何以何以天下

僖公十五
正月三月公會次于

公孫諸侯大夫

五月

七月

八月

九月桓公不致何以

雷電何以一月壬戌何以敗績敗績

僖公十六
正月戊申隕石退而後隕石何以何以?《春秋而後退退何以何以之後

三月壬申公子

四月丙申

七月甲子公孫

二月公會

僖公十七


桓公。《春秋賢者君子桓公存亡君子

夫人

九月

二月乙亥小白

僖公十八
正月公會

五月戊寅敗績。《春秋為主使襄公襄公桓公是故八月丁亥齊桓公僖公十九
三月子嬰

六月會盟會盟

奈何

公會未有奈何

僖公二十
二十南門何以

來朝失地何以兄弟

五月乙巳西西西西東宮子曰:「西諸侯。」西何以僖公二十一
二十鹿

何以

夷狄中國使乘車公子:「。」:「不可乘車自我自我不可。」乘車伏兵公子:「不從以至。」公子:「國固。」於是:「我國。」:「社稷神靈。」不得於是公子:「?」然後襄公襄公公子

二月公會諸侯未有奈何

僖公二十二
二十八月丁未

一月敗績?《春秋:「。」:「不可君子寡人不忍。」:「。」:「不可