Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

宣公 Lord Xuan

Click on any word to see more details.

宣公元年
元年正月即位弒君即位即位

公子三月夫人何以公子再見夫人何以夫人夫人夫人一體大夫然則奈何大夫已去大夫大喪可以金革使服事既而:「人心。」退致仕孔子

公會

公子

六月西何以所以

婁子來朝不會大夫

穿天子天子宣公
二月壬子元帥公子敗績

九月乙丑

十月乙亥天王

宣公
正月不復不吉在于三月不行無主不止

匡王

十月丙戌

宣公
正月不肯取向不肯取向六月乙酉公子宣公


九月逆子不可公羊子曰:「!」宣公
弒君弒君穿弒君穿加之討賊何以討賊史書:「。」:「無辜弒君弒君?」:「討賊弒君?」奈何無道使大夫內朝然後臺上而已大夫有人:「出乎?」:「大夫。」赫然死人:「?」:「支解使。」:「!」望見再拜逡巡北面再拜稽首公心於是使勇士勇士大門無人無人無人勇士:「太子大門無人太子無人無人晉國使不忍雖然不可。」刎頸使於是宮中力士而立:「利劍。」自下:「何故?」公有周狗:「不若!」然而宮中:「何以?」:「某時。」:「名為?」:「?」穿民眾然後而立成公

四月

八月

十月

宣公
使

公會

公會

宣公


六月公子大夫徐行

辛巳有事

公子何以公子然則無罪

壬午

明日無聲知其不可而為之可以

戊子夫人

七月甲子

十月己丑不克庚寅日中宣公

平陽宣公
正月

京師

八月

九月辛酉諸侯何以故地

十月癸酉

大夫

宣公十年
十年

西其實

四月丙辰

己巳

出奔大夫非禮

五月

癸巳

六月

公孫天王使季子季子天子大夫季子奈何

公孫

大水公孫

使

何以宣公十一
正月公孫十月諸侯不得諸侯不得天子天下諸侯有為無道弒君弒父

丁亥公孫大夫

宣公十二
臣子何以君子臣子六月乙卯敗績大夫不敵莊王肉袒莊王:「寡人是以使君王不毛之地使一二君王。」莊王:「交易是以使寡人。」莊王親自左右退將軍:「相去千里大夫死者數人死者數百?」莊王:「穿不出四方是以君子不要不詳不詳何日?」:「。」莊王許諾將軍:「大國。」莊王:「是以使寡人天下!」莊王師大可掬莊王:「相好百姓?」

七月

二月戊寅

同盟

宣公十三


大夫

宣公十四
大夫

五月壬申九月

文公

公孫

宣公十五
公孫

五月何以莊王不勝於是使司馬司馬:「何如?」:「。」:「何如?」:「。」司馬:「雖然使?」:「君子見人小人見人君子是以。」司馬:「不勝。」莊王莊王:「何如?」司馬:「!」:「何如?」:「。」莊王:「雖然然後。」司馬:「不可告之。」莊王:「使告之?」司馬:「區區可以是以告之。」莊王:「雖然然後。」司馬:「然則。」莊王:「從子。」使君子大夫在下

六月癸卯子嬰何以足以雖然君子不可夷狄未能合于中國中國是以長庶

何以一者天下之中一者天下之中一行

未有何以應是天災宣公十六
正月

成周成周東周成周樂器成周何以何以

來歸

大有

宣公十七
正月庚子

丁未

昭公

文公

六月癸卯

己未公會婁子同盟

一月壬午

宣公十八
世子四月

七月殘賊

甲戌何以

公孫

十月壬戌

使


本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary