Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

襄公 Lord Xiang

Click on any word to see more details.

襄公元年
元年正月即位

彭城諸侯彭城奈何彭城奈何諸侯人次

公子

九月辛酉天王

婁子來朝

使公孫

使

襄公
正月簡王五月庚寅夫人

六月庚辰七月

未知夫人夫人中國中國中國大夫大夫

大夫公子

襄公
公子四月壬戌六月公會單子婁子世子己未同盟使

戊寅諸侯大夫

襄公
三月七月戊子夫人

成公

八月辛亥襄公

襄公


使公子

世子何以相與相與奈何有為夫人

大夫公子

公會婁子世子何以不辭諸侯諸侯不可

公子

公會婁子世子二月

辛未

襄公
三月壬午桓公

來朝

宿

二月出奔

襄公
來朝

四月不從

婁子來朝宿

八月

十月使

壬戌

公子

二月公會婁子諸侯丙戌諸侯何以大夫大夫中國中國諸侯大夫:「中國不足。」:「不可。」大夫:「中國中國。」於是何以諸侯襄公
正月

僖公何以中國

公子

宿九月

公子

使

襄公
然則何以何以何以之後

宿

五月辛酉夫人

八月癸未

公會婁子婁子世子二月己亥同盟襄公十年
十年公會婁子婁子世子

五月甲午

公子公孫公會婁子世子婁子

公子公子公孫諸侯諸侯不可諸侯諸侯

公子襄公十一
正月三軍三軍三軍何以上卿上士下士

四月不從

公孫

公會世子婁子婁子

七月己未同盟京城

公會世子婁子婁子與會行人襄公十二
三月

宿大夫不得

使

九月吳子

公子襄公十三
九月庚辰

城防

襄公十四
正月宿公孫

二月乙未

四月公孫

己未出奔公子

宿公孫

襄公十五
公使二月己亥

王后天子大夫何以

不敢

宿

八月丁巳一月癸亥

襄公十六
正月

三月公會婁子婁子戊寅大夫諸侯大夫大夫大夫天下大夫天下大夫

婁子

五月甲子地震

襄公十七
二月庚午婁子九月

出奔襄公十八
夷狄何以不能

行人十月公會婁子婁子

公子

襄公十九
正月諸侯

婁子

何以使世子諸侯之上宿

成公七月辛卯

受命大夫進退大夫

八月丙辰

大夫

大夫公子西武城

襄公二十
二十正月辛亥

六月庚申公會婁子婁子

大夫公子

公子出奔

出奔十月丙辰

宿

襄公二十一
二十正月

大夫大夫何以重地出奔

九月庚戌

十月庚辰

來朝

公會婁子

一月庚子孔子

襄公二十二
二十正月

四月

七月辛酉

公會婁子婁子

大夫公子

襄公二十三
二十二月癸酉

三月

大夫大夫何以大夫曲沃曲沃曲沃曲沃

八月次于而後十月乙亥出奔

大夫大夫襄公二十四
二十

七月甲子大水

八月癸巳

公會婁子婁子出奔

京師襄公二十五
二十

五月乙亥

公會婁子婁子

六月壬子公孫

八月諸侯同盟

公孫

二月吳子入門入門吳子何以

襄公二十六
二十二月辛卯甲午於是未有然則

使

公會

世子

何以不得

八月壬午

襄公二十七
二十使

公孫

大夫出奔大夫出奔出奔出奔而立公孫:「?」:「。」大夫使:「何如?」:「。」:「使公子。」公子:「:『使公子。』。」公子:「東西南北則是臣仆約言臣仆。」:「。」公子不得已公子妻子妻子:「。」

七月辛巳諸侯大夫諸侯諸侯惡人

二月乙亥

襄公二十八
二十

出奔

婁子來朝

八月

一月

二月甲寅天王

乙未

襄公二十九
二十正月正月

五月

庚午

吳子門人刑人刑人刑人君子刑人刑人

公孫

使吳子使大夫何以大夫季子季子奈何季子季子兄弟以為:「若是季子季子不受弟兄季子。」:「。」飲食:「吳國。」季子季子使長庶季子使闔廬:「所以季子季子不從?」於是使季子季子不受:「父子兄弟終身無已。」終身吳國君子不受季子何以大夫季子季子。《春秋賢者何以夷狄季子不足季子人臣使人子使

九月

出奔北燕襄公三十
三十正月使

四月世子

五月甲午

天王其弟

王子

七月夫人何以:「。」:「不可婦人不見。」

出奔

十月何以君子

諸侯未有所為所為諸侯相聚:「死者不可!」大事使