Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

定公 Lord Ding

Click on any word to see more details.

定公元年
元年何以正月正月即位正月即位即位何以昭公在外不得未可知未可知微辭主人未知有罪

三月京師京師大王大夫不得

六月癸亥戊辰即位癸亥戊辰然後即位之間然後即位子曰:「然後即位。」即位不日何以

七月癸巳昭公

九月

不宜非禮

十月何以

定公
正月

五月壬辰然則何以十月何以公室

定公
正月三月辛卯婁子穿

四月

莊公

婁子

定公
二月癸巳

三月公會婁子胡子婁子齊國召陵

四月庚辰公孫

五月諸侯

六月

容城

七月

天子大夫大夫何以文公大夫何以

一月庚午吳子敗績何以夷狄中國中國奈何伍子胥闔廬闔廬:「興師。」伍子胥:「諸侯不為匹夫興師不為。」於是昭公昭公昭公數年然後:「天下諸侯寡人之前。」興師使伍子胥:「非有人為無道中國。」於是興師可以奈何不受朋友迿

出奔

庚辰何以夷狄夷狄奈何大夫大夫楚王

定公
正月辛亥

諸侯諸侯不可

未能

六月丙申

七月壬子不敢定公
正月癸亥

二月

行人

城中

非禮

定公
正月

四月行人

齊國西

九月

十月

定公
正月

二月三月齊國西

公會

七月戊辰

趙鞅九月

先公文公定公

盜竊寶玉國寶魯國:「於是。」時而:「世世可以不免?」:「有力不足。」從者至于南投從而然而不成:「不克?」:「孺子而已丈夫?」:「。」然後

定公
正月

四月戊申

寶玉何以國寶

六月

次于哀公

定公十年
十年三月齊平

公會

趙鞅

來歸來歸孔子三月人為來歸

出奔公子出奔

出奔

定公十一
公子自陳

四月定公十二


襄公

孔子三月:「。」於是十月癸亥公會

一月丙寅

二月

定公十三
次于趙鞅晉陽

朝歌

趙鞅奈何趙鞅晉陽惡人惡人。(十三·

定公十四


出奔

二月辛巳公子公子五月

吳子

公會

公會

天王使來歸天子

世子出奔

出奔

婁子定公十五
正月婁子來朝

鼷鼠其所

二月胡子

五月辛亥五月

壬申次于

婁子奔喪奔喪奔喪非禮

七月壬申哀公何以夫人

八月庚辰

九月

丁巳定公不克戊午日下辛巳何以
本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary