Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Guanzi 《管子》

法法第十六 Chapter 16: Fa Fa

  不法法則不法不行不行不法不行不行賞罰不行賞罰不信不行:「」。使親人同謀不能廢人周密直行直行人臣成群使人臣成群非人重罪不大大過小過多重:「不敬日益」。囹圄殺戮不勝:「莫如」。:「明君」。上位不得不止刑罰不行未有未有未有行者:「」,刑罰為人為人不可號令禮義度量刑法如是殺戮:「疑心無常經。」明君上位倨傲繩墨萬民分爭退不行:「。」倨傲變易風俗不行不合鄉里變更之外之外使賢者鬥士賢者鬥士二者天下

  不勝大利不勝奔馬礦石祿未可是故先王軒冕所以貴賤爵祿所以使君子小人君子小人四者時而而後不勝而後不勝父母太上制度其次明君宗廟足以宮室足以刻鏤足以貴賤農夫:「!」

  功臣功臣愚民操事愚民操事輕生輕生使勸勉不行死節勸勉不行死節不勝不勝不安不及教民主位:「制度號令賞罰大國大國所以尊者:「。」所以:「。」能不為己使民眾為己奈何:「法立」,不行所行聽從所行與其所行姦邪所以愛民愛民毀法所謂愛民愛民不用明王道行善用軒冕如是賢者賢者功名其後白刃水火使然後然後退是以三軍首領父母妻子安於未嘗成功是故仁者知者道者不幸亡者大臣德行官職法制政教諸侯謀慮故地國危幸而功名大臣德行官職法制政教諸侯謀慮然後無道得道使有所急於凡人所以君臣不能不孝不能春秋其父:「千里萬里;」一日所謂千里一月所謂千里萬里所謂萬里不出滅絕有所不行:「社稷親戚威權爵祿」,號令親戚社稷愛民枉法爵祿威權所以所以正定萬物是故聖人治國所以不及不及不法不苟不苟為難規矩利手不如規矩規矩不能規矩聖人生法不能治國明智規矩凡人德行威嚴從而德行殺生急於司命富人使人相貴人賤人使人相人臣君臣不能不孝不能春秋其父不出不行有所不行所以賢人忠臣不用不可大寶賢人忠臣不用不行不止賢者 不行上好上好是故明君以上自治不行不服是以行法先民

  大士滿滿滿遠古德行遠古時而賢士賢人有名成功賢人不能明君公國忠臣明君祿忠臣爵祿道者功名古今先王天下司空司徒天下賢人服事功名祿勢利以此所謂公國無論成功三代天下貧民莫大患者古今古今二者二者黃帝天下不及天下不順明君所謂是故明君不免懦弱不免內亂不安不安智者情偽:「不免」。懦弱群臣群臣內亂:「懦弱不免內亂」。明君親戚社稷社稷令尊愛民法愛


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary