Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Guanzi 《管子》

匡君大匡第十八 Chapter 18: Correcting a Ruler from Making a Grave Error

  僖公公子公子公子小白使小白不出管仲:「何故不出?」:「:『莫若莫若』,不肖是以使小白。」:「死亡。」:「如是何不?」管仲:「不可社稷宗廟未可知。」:「不可齊國小白。」管仲:「不然國人憎惡以及小白未可知所以齊國公子小白為人小白不幸社稷?」:「之後天下不生齊國。」管仲:「君臣社稷宗廟社稷宗廟祭祀三者齊國齊國不利。」:「奈何?」管子:「。」許諾小白管仲:「?」管仲:「為人盡力親信親信社稷不定無二。」許諾僖公公孫無知僖公衣服僖公襄公襄公無知無知:「時而時而」,不許公孫無知作亂魯桓公夫人夫人:「不可無相。」桓公使公子:「賢者百姓智者無盡使親戚。(夫君?)二月魯人:「舊好」,五月襄公貝丘:「公子」。:「公子」。不得使:「。」公孫無知奉公小白奉公公孫無知無知桓公魯人公子管仲桓公敗績桓公於是使公子桓公:「何以社稷。」:「管仲社稷。」:「」,:「?」:「不可為人必將必將。」:「?」?」:「齊國社稷無二」,:「若是?」:「不如社稷。」:「不及奈何?」:「為人。」:「」。魯君:「管仲其事。」未及使:「寡人寡人不得寡人魯君:「管子管仲天下大聖天下因此不能不如。」魯君束縛管仲管仲:「?」:「有所既定雖然為生公子可謂諸侯公子可謂成行兩立死生」。行入自刎管仲君子:「管仲。」明年襄公小白小白襄公公子國人小白:「不行」。小白:「不可管仲國人不得。」:「管仲可謂?」小白:「不得不得豈不足以?」:「智人不得朋友不能相合。」車駕小白出於小白:「不可。」:「在此公子。」至於二十小白:「二三是以:「公子五乘公子管仲小白管仲公子桓公公子不能桓公管仲管仲問曰:「社稷?」管仲:「霸王社稷霸王社稷不定。」:「至於社稷而已。」管仲:「不能。」管仲:「社稷社稷不定祿齊國管仲管仲:「?」管仲稽首:「今日相位五官行事公告管仲:「諸侯之間。」管仲:「不可百姓百姓與其不如齊國社稷未定未始諸侯。」:「未能。」桓公管仲:「。」管仲:「不可。」為兵桓公夫人夫人明年管仲:「。」管仲:「不可內政舉事。」諸侯興兵大敗管仲:「諸侯。」管仲:「不可齊國民用諸侯齊國得無。」:「。」之內祿管仲:「何如?」管仲:「。」:「?」管仲:「國中可以諸侯未有。」明年祿不絕管仲:「?」管仲:「患者諸侯。」桓公:「寡人於是寡人。」管仲:「不可社稷社稷。」興師魯莊公興師大敗桓公:「。」十萬五千管仲:「寡人。」管仲:「齊國天下十萬大兵諸侯設備吾人?」去國五十關內桓公許諾魯人:「交兵諸侯不如桓公:「。」管仲:「不可諸侯如是退魯君諸侯大國設備齊國。」桓公管仲:「不用為人堅強不可桓公莊公莊公:「去國五十而已。」桓公:「。」管仲之間:「無有。」管仲:「。」桓公許諾桓公桓公管仲:「寡人諸侯明王之後?」管仲:「不可內政不信諸侯。」桓公:「。」管仲:「諸侯而後不信不信是以先王道者。」桓公:「?」管仲:「令人使使不可桓公:「?」:「。」宿使桓公一千明年桓公明年桓公:「不可三國所以亡國?」桓公管仲:「?」管仲:「其實。」:「。」桓公三百五千明年桓公管仲管仲:「可以諸侯。」許諾祿管仲:「諸侯。」:「。」管仲:「諸侯鹿桓公許諾管仲以及諸侯:「。」管仲國中諸侯諸侯行事以下衣裳諸侯管仲:「。」管仲:「聰明堅強可以西衛國公子開方為人不能為人楚國不好大義不好大義如是可以施政:「。」公子開方諸侯桓公諸侯:「諸侯許諾二百二千」,諸侯許諾分之桓公南州召陵:「無道天子天子命令天子無禮諸侯寡人。」諸侯許諾桓公北伐顧問管仲:「?」管仲:「諸侯諸侯不足如此可以。」桓公諸侯其餘不足其事管仲:「?」管仲:「君臣父子可以」,:「奈何?」:「諸侯以為大臣祿庶人可以。」諸侯諸侯許諾桓公諸侯諸侯桓公桓公諸侯諸侯桓公管仲:「?」管仲:「可以。」:「以往其弟敬老三者諸侯國事大夫庶人大夫庶人孝悌。」桓公莫不乘車四十桓公十九五十祿上年中年桓公使君臣晏子無為西三十諸侯行者宿令人不當庶人貴人諸侯大小以為無罪大夫國家政治發起國家不能發起三者晏子貴人少長敬老失禮三者用力父兄三者父兄長養三者三大選舉使管仲進而管仲:「國家不得不治不能三者。」晏子:「貴人飲食三者出入無常不敬三者出入父兄用力三者。」子曰:「出入父兄不敬三者父兄州里父兄州里不善。」:「貴賤三者。」祿祿