Back to collection

Guanzi 《管子》

匡君小匡第二十 Chapter 20: Kuang Jun Xiao Kuang

 桓公使:「使則是治國不如愛民不如治國不如忠信諸侯不如禮義四方不如軍門使百姓不如管仲父母不可其父。」:「寡人?」:「反之。」:「?」:「使。」:「謀臣。」:「使者群臣魯君必將不受。」:「?」:「不受無二。」:「寡人猶如?」:「社稷宗廟不然。」使:「公子。」魯人公子:「管仲甘心。」魯君許諾:「管仲天下賢人大器得意天下得意天下得意天下魯國何不。」魯君:「。」管仲:「群臣不生所謂使不能受命。」於是魯君束縛從而大夫:「管仲賢人公子小白管仲奉公使足以人事公子管仲後事必將管仲可加何如。」

 至於之上桓公管仲使其後然後退:「寡人。」管仲稽首:「黃泉不朽。」:「襄公高臺飲酒田獵國政文繡戎馬侏儒在前賢士大夫在後是以國家日益宗廟掃除社稷?」管子:「先王昭王穆王世法文武合群道者以為相應原本刑罰糞除賜予以為終始。」:「?」管子:「聖王以為如是民情百姓。」桓公:「?」管子:「殺生貴賤貧富。」桓公:「?」管子:「以為二十一十五十一三軍公立市立三族五家良人。」桓公:「?」管子:「五家良人大夫。」

 桓公:「?」管子:「士農工商四民不可使雜處雜處其事是故聖王處士官府市井

 「其事長者從事子弟不見異物是故其父子弟是故

 「其四具備耒耜深耕時雨時雨從事其四從事田野不見異物是故其父子弟是故秀才是以聖王敬畏

 「良材其四知事從事子弟不見異物是故其父子弟是故

 「其四擔荷周四多少貴賤所有是以有餘奇怪珍異從事子弟不見異物是故其父子弟是故不移不苟井田不惑百姓犧牲牛馬。」

 桓公問曰:「寡人天下?」管子:「。」:「?」管子:「愛民。」:「愛民?」管子:「家族使相連祿相親刑罰使愛民。」:「可以使?」管子:「民用百姓無私足以出言使。」

 桓公:「民居從事天下諸侯?」管子:「未可民心」,:「?」管子:「百姓。」:「?」管仲:「未可卒伍大國卒伍征戰諸侯難以得意天下得意天下諸侯有所有所。」:「?」管子:「內政公里三分齊國以為三軍使田獵賞罰百姓軍事。」桓公:「。」於是管子五家以為良人以為是故五家五十二百二千良人萬人三軍中軍是故卒伍定於軍旅定於內教不得卒伍人相相愛長相祭祀死喪禍福居處哭泣是故足以相見足以相識足以是故守則教士三萬橫行天下無道以定天下大國

 正月:「居處好學聰明父母鄉里。」:「股肱筋骨出於。」:「父母鄉里不用之下。」於是退進賢桓公使役長期賢者:「有人使使恭敬足以不善。」鄉里考驗成功成事設問國家退察問鄉里大過以為上卿退退退退退是故不善境外是故與其善於不如善於與其善於不如善於是故一朝便終身

 正月大夫:「何故何以不及教訓不善政事不治一再。」:「居處好學聰明父母鄉里。」:「股肱出於。」:「父母鄉里不用之下。」於是大夫退退退退退退是故不善守則百姓可以出征四方霸王

 桓公:「卒伍從事諸侯?」管子:「未可內政齊國輕重。」:「?」管子:「重罪兵甲輕罪美金。」

 桓公:「大足從事諸侯?」管仲:「未可。」使王子宿處開封八十車馬資糧使周游四方號召天下賢士使周游四方諸侯上下:「內定?」管子:「未可鄰國。」:「?」管子:「諸侯四鄰鄰國。」桓公:「大足南伐?」管子:「為主使。」桓公:「西?」管子:「為主使。」桓公:「北伐?」管子:「為主使。」四鄰封疆至於西至於至於至於地方三百六十教士三萬八百諸侯不服天子於是桓公徐州征伐汝水文山使成周荊州諸侯莫不北伐海濱諸侯莫不西征至于西方舟至于西服流沙西大功十二東夷西戎南蠻北狄中國諸侯莫不諸侯上下然後天下諸侯乘車諸侯天下不解不解行文朝天

 天子使大夫桓公:「文武使:『自卑。』」桓公管仲管仲:「。」桓公:「乘車諸侯天下至於西流沙西𤬅寡人中國三代受命?」管子:「鴟梟時雨甘露飄風暴雨五穀六畜𧆀後日受命乘黃受命?」桓公:「咫尺小白天子以為天子。」大路天子桓公天下諸侯

 桓公天下諸侯夫人桓公使男女不淫關內桓公使桓公男女不淫關內桓公使桓公散亡桓公三百天下諸侯於是天下諸侯桓公為己是以諸侯桓公諸侯使使天下諸侯良馬使諸侯鹿四分以為虎豹諸侯使是故天下諸侯桓公桓公天下諸侯於是施惠諸侯齊國使以為諸侯諸侯鄢陵所以諸侯鹿中牟