Back to collection

Guanzi 管子

匡君小匡第二十 Chapter 20: Kuang Jun Xiao Kuang

Click on any word to see more details.

 桓公使鮑叔牙:「有加使臣則是治國所能不如愛民不如治國不如忠信諸侯不如禮義四方不如介冑軍門使百姓不如管仲父母不可其父。」:「寡人?」:「反之。」:「然則柰何?」:「使。」:「謀臣。」:「使者群臣魯君必將不受。」:「然則?」:「不受。」:「寡人猶如?」對曰:「先君社稷宗廟不然。」使:「公子。」魯人公子:「管仲甘心。」魯君許諾:「管仲天下賢人大器得意天下得意天下得意天下魯國何不。」魯君:「。」管仲:「群臣所謂使臣不能受命。」於是魯君束縛從而大夫:「管仲不死賢人相公小白管仲奉公使足以人事公子管仲無後必將管仲尚可何如。」

 至於之上桓公管仲使而立其後然後退:「寡人。」管仲再拜稽首:「黃泉不朽。」為政:「先君襄公高臺飲酒田獵國政文繡戎馬倡優侏儒在前賢士大夫在後是以國家不日宗廟掃除社稷柰何?」管子對曰:「先王昭王穆王世法文武合群有道以為相應原本刑罰糞除賜予鎮撫以為終始。」:「柰何?」管子對曰:「聖王以為如是民情百姓。」桓公:「?」管子:「貴賤貧富。」桓公:「柰何?」管子對曰:「以為二十一十五十一三軍公立市立三族五家有司良人。」桓公:「柰何?」管子對曰:「五家有司良人大夫。」

 桓公:「柰何?」管子對曰:「士農工商四民不可使雜處雜處其事是故聖王處士官府市井

 「其事長者從事子弟心安不見異物是故其父子弟是故

 「四時具備器用耒耜深耕時雨時雨旦暮從事於田襏襫從事於田心安不見異物是故其父子弟是故秀才是以聖王敬畏

 「良材四時知事從事子弟心安不見異物是故其父子弟是故

 「四時擔荷周四多少貴賤其所其所是以有餘奇怪珍異從事子弟以時心安不見異物是故其父子弟是故不移不苟井田不惑百姓犧牲牛馬。」

 桓公問曰:「寡人天下?」管子對曰:「。」:「?」管子對曰:「愛民。」:「愛民柰何?」管子對曰:「家族使相連祿相親無後刑罰賦斂使有禮愛民。」:「可以使?」管子對曰:「財長民用加刑百姓無私足以出言不窮使。」

 桓公:「民居從事天下諸侯?」管子對曰:「未可民心」,:「柰何?」管子對曰:「百姓。」:「?」管仲對曰:「未可卒伍甲兵大國卒伍甲兵征戰諸侯然則難以得意天下得意天下諸侯有所有所。」:「柰何?」管子對曰:「內政公里三分齊國以為三軍使田獵賞罰百姓軍事。」桓公:「。」於是乎管子五家以為有司良人以為是故五家人為五十人為有司二百人為連長人為良人萬人三軍中軍是故卒伍定於軍旅定於既成不得卒伍相保相愛長相祭祀死喪禍福居處相和哭泣是故夜戰足以晝戰相見足以相識足以是故守則教士三萬橫行天下無道以定天下大國

 正月鄉長:「居處好學聰明父母鄉里不以。」有司:「股肱筋骨出於不以。」有司:「父母鄉里不用不以之下。」有司於是乎鄉長退修德進賢桓公使役長期:「有人使使恭敬足以。」鄉里考驗成功成事設問國家退察問鄉里其所大過以為上卿退退退退退是故匹夫匹夫既成出妻境外是故與其善於不如善於與其善於不如善於是故一朝便終身

 正月大夫:「若一何故何以不及教訓政事不治一再。」:「居處好學聰明父母鄉里不以。」有司:「股肱出於不以。」有司:「父母鄉里不用不以之下。」有司於是乎大夫退退退退退退是故匹夫匹夫守則百姓可以出征四方霸王

 桓公:「卒伍從事諸侯?」管子對曰:「未可內政齊國甲兵輕重甲兵。」:「柰何?」管子對曰:「重罪兵甲輕罪美金。」

 桓公:「甲兵大足從事諸侯?」管仲對曰:「未可。」使鮑叔牙王子宿處開封八十車馬資糧使出周游四方號召天下賢士使出周游四方諸侯上下:「內定?」管子對曰:「未可鄰國。」:「柰何?」管子對曰:「疆埸諸侯四鄰鄰國。」桓公:「甲兵大足南伐?」管子對曰:「為主使。」桓公:「西?」管子對曰:「為主使。」桓公:「北伐?」管子對曰:「為主使。」四鄰封疆至於西至於至於東至地方三百六十教士三萬八百諸侯不服天子於是乎桓公徐州征伐汝水文山使成周荊州諸侯莫不北伐海濱諸侯莫不西征至于西方舟至于西服流沙西大功十二東夷西戎南蠻北狄中國諸侯莫不賓服諸侯上下然後天下諸侯乘車諸侯天下不解不解行文朝天

 葵丘之會天子使大夫桓公:「有事文武使:『自卑下拜。』」桓公管仲管仲對曰:「不臣。」桓公:「乘車諸侯天下至於西流沙西𤬅寡人中國三代受命?」管子對曰:「鴟梟時雨甘露飄風暴雨五穀六畜不育𧆀後日昔人受命出書乘黃未見受命?」桓公:「天威不違咫尺小白天子下拜以為天子。」下拜大路天子桓公