Back to collection

Guanzi 管子

霸言第二十三 Chapter 23: The Sovereign's Words

Click on any word to see more details.

  霸王天下諸侯四海天下大國然後有所天下有道霸王有時鄰國無道霸王鄰國鄰國鄰國有事鄰國鄰國有事鄰國天下有事聖王國危聖人先王所以鄰國不當不當之所以得意

  天下諸侯是故先王有所有所有所有所然後天下諸侯地利失地天下大數得人小計天下是故聖王以下天下均分天下天子富有天下不謂大計天下天下天下諸侯刑天天下廣明賢聖百姓先王天下大德使名利神聖危亡是故先王神聖其所一言大聖輕者其所重者失主不然人馬四境所以

  夫權神聖天下利器獨斷營壘聖人聖人愚人聖人憎惡愚人憎惡聖人愚人聖人不能知者不如當時無備是以聖王以時舉兵大本使百姓威振天下諸侯無不無不天下正理存亡繼絕世天下諸侯百姓是故天下天下一世四海

  千乘之國諸侯天下天下己獨諸侯己獨鄰國己獨亡國國大國小不為不理不理無禮驕肆不為滿不理滿兵威不止滿滿不止不臣

  國小主尊行人之至使天下天子天下不可不可一家一家不可不行堯舜桀紂霸王以人為本理則國固國危使百事諸侯

  霸王智謀戰勝地形動作善用大國而言愚人霸道神聖天下動靜先後禍福戰國可以戰國可以

  不齒是以先王天下整齊平易立政用人爵祿地道大事天道是故先王之內正使諸侯不服聽者文武滿輕重諸侯天下國小大有有形王國敵國中國折節自古以至未嘗立功無有無不四海不可以謀慮便地形利權時而先王量力是故先王而後而後

  不在不在霸王不在國危權重

  爭權令人重者退精於人主可行精於大國精於天下諸侯神聖天下鄰國在後鄰國


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary