Back to collection

Guanzi 《管子》

形勢解第六十四 Chapter 64: Resolving a Situation

 父母不解奉養父母不解臣下不解爵祿不解美名不解不得:「。」

 寬裕民人父母受教教訓失理臣下盡力所以萬民父母臣下不安:「淵深。」

 萬物寒暑日月星辰終而復始萬民治天下百官終而復始子孫親戚父母終而復始忠信臣下終而復始親善敬奉終而復始寒暑日月星辰群臣百官其事父母子孫和順親戚臣下過失官職政治長幼親疏未嘗所以不變

 生養萬物治安百姓家事父母死節臣下盡力不易萬物不易百姓父母不易家事臣下不易過失不易不用未嘗所以不易

 萬物萬物陰氣萬物陰氣萬物生長收藏四時賞賜刑罰四時未嘗不生未嘗賞罰春秋冬夏

 萬物萬物四時生長萬物收藏以至:「古今。」

 蛟龍人主天下蛟龍而後人主而後:「蛟龍。」

 虎豹之中人主天下虎豹人主虎豹

 貴賤強弱風雨至公無私所行無常:「風雨不及。」

 人主所以莫不莫不利人殺害禁止所以行者民樂:「行令。」人主所以使盡力天下天下惠施萬物父子得以群生得以萬民倉廩死敵安社稷勞苦不敢賤人所以:「。」

 起居飲食寒暑壽命起居不時飲食寒暑形體壽命:「貧富。」法立民樂法令合於民心主尊:「。」人主出言合於民情名聲:「。」治天下:「。」

 人主度量法式所謂:「廟堂。」

 貌美民歌民樂:「鴻鵠民歌。」

 濟濟多士長者周文王群臣明理文王文王:「濟濟多士。」

 為主百姓使天下大臣小民天下文王自取:「。」

 程式無度不許:「。」

 道行君臣父子生育在行不顧:「道行不顧。」動靜號令順民誅殺賞賜不用犧牲鬼神鬼神天地舉事動作義理號令民心誅殺不當賞賜不當犧牲鬼神鬼神天地舉事:「犧牲不足鬼神。」

 所以富強諸侯不用諸侯諸侯不敢所以貧弱不勝守則出名器重不免死亡:「。」

 羿善射調和堅守高下羿平和廢置堅守道者羿所以所以弓弦:「羿。」

 飲食度量馬力度量技能立功所以所以立功:「。」

 曲直規矩成器堅固言辭動作術數相當上下相親所以所以:「。」

 四方:「使無為。」

 父母親愛親民親民:「親近。」

 使所謂夜行心行心行天下:「夜行獨有!」

 為主父母臣下不孝四者在身不得所謂平原不得:「平原。」

 為主父母臣下四者在身小過不為不肖所謂大山以為:「大山。」

 賢者不肖人主大事不成禍患:「。」

 天下海內天下後世久遠:「。」

 聖人可言而後可行而後而後有害而後聖人不為聖人:「。」

 小人主意如此禍患聖人不用:「。」天下所見:「長者遠見。」

 萬物萬物人主眾人:「。」

 人主莫不道德:「美人。」

 聖人可否不可所得小人不論可否不可所得未嘗:「必得不足。」

 聖人可否不可未嘗不信小人不可未必:「不足。」

 一家一家天下天下是故:「不大。」

 不辭不辭所以所以不安:「。」

 道德忠信天公無私莫不公平無私莫不公平無私不肖莫不天地無私:「有無天地。」

 所長故事不成不立不知各有所長必備辯明禮義所長高出所長所長:「大難。」

 舉事聖人眾人故事聖人眾人專用故事:「舉事。」

 不行未嘗所以未嘗:「不行。」

 天生四時萬物天地教民:「天地。」

 簡慢事主父母不孝起事不成:「不及。」

 規矩尺寸長短法數故事:「。」

 事主盡力父母盡力受業不成勉力:「其事。」

 名譽修行無情名聲修行污辱:「邪氣正色。」

 為人不明君臣不知:「。」為人不明父子整齊不知為人其父:「。」

 君臣上下萬民君臣上下萬民不行不止:「上下不行。」

 言辭動作衣冠臣下言辭動作衣冠臣下:「衣冠萬物程式法度萬民儀表禮義尊卑儀表不行:「進退政令不行。」

 人主溫良寬厚整齊:「。」

 人主民事其父不為:「。」

 所以所以報上報上不能不能:「來者道者扶持使得生育性命治國治天下:「其父兄弟習俗使民樂主幹:「。」

 無道:「來者。」

 道者所以變化正理故道在身:「。」

 滿天道天下:「滿。」

 天下天下安危萬民而後:「安危。」

 地大民眾滿滿無德無度:「滿。」

 百姓不信上下:「上下。」

 天道一心