Back to collection

Book of Han 漢書

卷二十六 天文志 Volume 26: Treatise on Astronomy

Click on any word to see more details.

天文圖籍昭昭可知宿中外凡百十八七百八十三存亡虛實五星日月薄食迅雷陰陽在地象形應聲是以明君正事自然

中宮極星其一三星三公三星十二

前列三星不見陰德三星十七

北斗七星所謂玉衡七政」。以西夜半之間平旦海岱以東中央四海陰陽四時五行節度

文昌上將司命祿貴人君臣乖戾

招搖十五賤人實則

動搖

東宮蒼龍天王前後星子天府東北十二其中

天王兩旁三星鼎足攝提攝提所指時節

攝提」。宗廟南北南門君臣不和后妃口舌

南宮太微三光十二西執法左右掖門掖門諸侯其內五星五帝十五五星軌道天子不軌成形不從尤甚西士大夫軒轅黃龍後宮五星

左右天子西兩河輿南北

七星急事遠客

長沙星星星等五星車馬

西五帝

聚眾

白衣附耳附耳搖動

白虎三星三星其外左右小三觿西羅列變色盜賊南極老人老人治安不見秋分時候

玄武哭泣羽林西五星尤甚水患司寇

離宮漢中策馬車騎滿涉水牽牛犧牲上將左將婺女織女織女天女

歲星東方五常春令歲星歲星所在不可可以退國有不復國有將死失地不居東西不可舉事用兵安靜出入不當其次

歲星東南彗星」,不出三月」。東北」,不出三月」。西南

」,不出三月左右」。西北」,不出三月天欃」。異狀不盡」。二十不可舉事用兵」。,「當之」。不出失地國君」。

熒惑南方夏令火氣熒惑逆行不祥三月國有五月七月九月太半出入熒惑

為兵所居宿乃至已去熒惑大兵止息死喪不勝東方西西方丈夫女子熒惑天子明天熒惑所在

太白西方秋令太白日方太白日方太白侯王用兵退日方太白日方太白侯王用兵退不出亡國天下當之國大不出天下在外天下起兵天下舉兵當之東方北方西西方南方所居復出將軍戰死復出復出國有國有西方夷狄東方中國月食彗星

太白未盡參天太白天下亂紀人民流亡

太白用兵用兵用兵不敢所指進退左右用兵進退左右用兵太白反之

太白熒惑熒惑太白太白有分偏將太白

辰星殺伐戰鬥太白東方夷狄中國太白西方中國夷狄

五星之中東方中國西方夷狄用兵

辰星不出太白辰星太白為主辰星太白相從辰星東方太白西方辰星西方太白東方辰星太白辰星太白將死其所辰星太白大戰主人辰星太白太白太白太白數萬主人太白

太白戰勝太白比心

辰星北方冬令水氣辰星月食彗星一時不出不和四時不出天下時而不出天下大亂出於地動

中央季夏仁義為主視聽所居已去女子不居既已東西宿不居不可不復既已東西不可舉事用兵不成大水不復地動

五星內亂熒惑太白白衣太白太白熒惑太白不可舉事用兵北軍用兵舉事大敗太白太白為兵熒惑太白不在內亂水合合為不可舉事用兵水合不可舉事用兵國有內亂星相星相以內

月食五星熒惑太白月食

五星宿國王天下熒惑太白天下三星國外內民人王公君子小人五星四方子孫國家宗廟百姓離去滿四方五星其事其事

五星不平為兵哭泣黑水五星天下百姓安寧歌舞不見五穀

五星不行過分熒惑不出太白不出不出非時五星

宿地動天下大水地動山崩不居漢中辰星大水熒惑積水三星相從西北積水東北

豫州幽州牽牛婺女揚州青州徐州冀州觿益州輿雍州七星三河荊州

甲乙海外日月丙丁華山以西常山以北東夷南夷西邯鄲中山

太白熒惑辰星歲星辰星并吞三晉以南中國中國四海東南歲星熒惑西北月氏太白辰星中國山川東北勃海是以好用太白太白中國侵掠獨占辰星辰星出入夷狄

五星為主五星

太歲攝提歲星正月東方牽牛婺女太初曆

二月婺女有水太初

三月太初

四月太初

五月啟明太初輿

六月觿太初七星

七月輿太初