Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷二十六 天文志 Volume 26: Treatise on Astronomy

天文圖籍可知宿中外凡百十八七百八十三存亡虛實五星所行日月薄食迅雷陰陽在地象形應聲是以明君正事自然

中宮其一三星三公三星十二

前列三星不見陰德三星十七

七星所謂玉衡」。以西夜半之間平旦海岱東北中央四海陰陽四時五行節度

文昌上將司命祿貴人君臣

招搖十五賤人

動搖

東宮蒼龍天王前後星子天府東北十二其中

天王兩旁三星鼎足攝提攝提時節

攝提」。宗廟南北南門君臣后妃口舌

南宮太微三光十二西執法左右掖門掖門諸侯五星五帝十五五星軌道天子軌道成形尤甚西名曰士大夫軒轅黃龍後宮五星

左右天子西兩河輿南北

七星急事遠客

長沙星星星等五星車馬

西五帝中有

聚眾

白衣附耳附耳搖動

白虎三星三星左右小三觿西羅列變色盜賊南極老人老人治安不見秋分時候

玄武哭泣羽林西五星尤甚水患司寇

離宮漢中策馬車騎滿涉水牽牛犧牲上將婺女織女織女天女

東方五常五事春令所在不可可以退國有國有失地東西不可舉事安靜出入不當其次

東南彗星」,三月」。東北」,三月生天」。西南

」,三月生天左右」。西北」,三月生天」。異狀」。行一二十不可舉事」。,「當之」。失地國君」。

熒惑南方夏令火氣熒惑逆行三月國有五月七月九月出入熒惑

為兵宿乃至熒惑大兵止息死喪不勝東方西行西方丈夫女子熒惑天子明天熒惑所在

太白西方秋令太白日方太白日方太白退日方太白日方太白退亡國天下當之國大天下在外天下天下當之東方北方西西方南方將軍戰死國有國有西方夷狄東方中國月食彗星

太白參天太白天下亂紀人民流亡

太白進退左右進退左右太白反之

太白熒惑熒惑太白太白太白

辰星戰鬥太白東方夷狄中國太白西方中國夷狄

五星之中東方中國大利西方夷狄

辰星太白辰星太白為主辰星太白辰星東方太白西方辰星西方太白東方辰星太白辰星太白辰星太白大戰主人辰星太白太白太白太白數萬主人太白

太白戰勝太白比心

辰星北方冬令水氣辰星月食彗星一時四時天下時而天下出於地動

中央季夏仁義為主視聽女子東西宿不可東西不可舉事不成大水地動

五星內亂變謀熒惑太白白衣太白名曰太白熒惑太白不可舉事舉事大敗太白太白變謀為兵熒惑太白在外內亂水合合為不可舉事水合不可舉事國有內亂相近以內

月食五星熒惑太白月食

五星宿國王天下熒惑太白天下三星國外內民人王公君子小人五星四方子孫國家宗廟百姓離去滿四方五星其事其事

五星不平為兵哭泣黑水五星天下百姓安寧歌舞不見五穀

五星不行過分熒惑太白非時五星

宿地動天下大水地動山崩漢中辰星大水熒惑積水名曰三星名曰西北積水東北

豫州幽州牽牛婺女揚州青州徐州冀州觿益州輿雍州七星三河荊州

甲乙海外日月華山以西以北東夷西邯鄲中山

太白熒惑辰星辰星并吞三晉以南中國中國四海東南熒惑西北月氏太白辰星中國山川東北勃海是以好用太白太白中國獨占辰星辰星出入夷狄大經

五星為主五星

攝提正月東方牽牛婺女太初曆

二月婺女水災

三月

四月

五月啟明輿

六月觿七星

七月輿

爾雅八月七星

九月七星

大淵十月天皇

子曰十一月天宗牽牛

十二月婺女

太初曆所以不同在前所見其四如此

五星逆行熒惑太白逆行古人:「天下太平五星逆行。」日月:「日月食主位。」:「日食月食。」然而月食熒惑內亂太白刑罰內臣不治四夷不服刑罰不錯常見流血大變以為。《:「何不?」:「月食非常日食日食。」熒惑十六太白西方日前氣盛逆行

南極不利

明星出國多變

東方

六賊南方

西西方太白

北方之中

不利

所見

太白不行城邑

名曰歸國