Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷三十一 陳勝項籍傳 Volume 31: Chen Sheng and Xiang Yu

陳勝 吳廣


陳勝陽城吳廣輟耕悵然:「富貴無相!」:「富貴?」:「燕雀鴻鵠!」

秦二世元年七月漁陽九百大澤鄉天大失期失期:「大計?」:「天下二世不當公子不得使無罪二世百姓多聞未知士卒以為天下。」以為:「足下足下!」:「。」丹書陳勝」,:「陳勝。」夜驚卒中往往

愛人士卒忿激怒:「公等失期壯士!」:「。」公子自立將軍都尉大澤鄉收兵收兵七百數萬不勝號召會計:「將軍堅執無道社稷。」

於是以西滎陽人武九江此時不可

東城楚王滎陽滎陽不能以上

周文賢人將軍西收兵十萬少府驪山大敗周文二月周文

邯鄲自立大將軍左右丞相家室:「家屬不如。」遣使家屬宮中耳子成都入關:「莫如西使使大河不勝可以得志天下。」以為西

貴人:「將軍。」:「不可。」:「西不能將軍?」以為自立數月王母家屬

不可自立齊王反擊不得不肯使者

將軍:「周章滎陽不能秦軍大敗不如足以滎陽精兵秦軍兵權不可。」因相吳廣使令尹使上將使滎陽精兵西秦軍進擊滎陽

陽城擊破擊破

立時人丁特起東海使武平將軍自立司馬:「武平年少。」武平

進擊西臨戰

臘月以降

將軍蒼頭

定南南陽南陽不能新蔡秦軍咸陽車裂

楚王秦軍使公孫使齊王齊王:「戰敗未知死生?」公孫:「何故天下。」公孫

左右將軍相遇攻擊左右王孫楚王

陳勝六月:「。」不肯召見殿:「!」天下,「」,出入愈益無知妄言。」中正主司群臣不是不善自治信用所以

高祖至今王莽


二十四季父家世

不成不成:「姓名而已不足萬人敵。」於是兵法大喜不肯司馬故事殺人吳中吳中賢士大夫主辦兵法賓客子弟秦始皇帝會稽浙江:「可取。」:「妄言!」以此過人吳中弟子

秦二世元年陳勝九月會稽:「江西先發制人。」:「夫子世家足下!」:「奇士。」:「請召使。」:「可行!」持守印綬驚擾所知所為吳中使精兵八千部署校尉司馬不得:「使公主不能。」會稽

廣陵陳勝廣陵陳勝敗走:「江東西。」八千西東陽使使西東陽長者東陽少年相聚適用不能萬人蒼頭特起:「家婦不如有所。」:「世世有名大事不可。」將軍萬人下邳

楚王彭城:「不利所在。」敗走一日西使使襄城襄城堅守沛公

增年七十好奇:「陳勝至今公稱』。陳勝江東世世之後。」於是王孫民間為人牧羊以為

齊王自立齊王東阿東阿秦軍東阿齊王東阿秦軍使使西:「發兵。」:「來歸不忍。」不肯發兵使沛公攻城西秦軍濮陽收入濮陽沛公定陶定陶西秦軍

東阿定陶秦軍:「戰勝日益。」使使者高陵:「?」:「。」:「徐行。」定陶沛公堅守沛公:「士卒。」彭城彭城西沛公

以為不足渡河走入鉅鹿鉅鹿甬道數萬鉅鹿所謂河北

使者高陵顯見:「可謂。」以為上將軍冠軍安陽:「秦軍鉅鹿渡河秦軍。」:「不然不可戰勝不勝西不如不如運籌不如。」下令:「不可。」飲酒大雨士卒:「久留不行今歲飲酒渡河』。新造勢必不安境內將軍國家安危在此一舉士卒社稷。」晨朝上將軍:「謀反楚王。」:「將軍將軍。」上將軍使義子使王因使使上將軍

冠軍楚國名聞諸侯當陽將軍萬人渡河鉅鹿渡河於是秦軍甬道諸侯諸侯鉅鹿諸侯戰士不一呼聲天地諸侯軍人於是秦軍諸侯仰視諸侯上將軍

秦軍二世使使長史咸陽司馬趙高不見不信長史故道趙高使不及:「相國趙高國主不勝不免將軍。」:「白起攻城不可賜死蒙恬榆中不能將軍十萬諸侯趙高二世將軍塞責使將軍將軍不能直諫亡國孤立長存豈不將軍何不諸侯南面妻子?」狐疑使使未成使將軍秦軍汙水

使使:「。」:「。」流涕趙高使長史上將秦軍

元年諸侯三十河南西新安異時諸侯徭役屯戍秦軍諸侯諸侯乘勝使輕重:「將軍諸侯入關不能諸侯妻子。」將軍:「不服不如長史都尉。」於是秦軍二十萬人

函谷關不得沛公咸陽大怒使當陽西沛公關中獨有府庫珍寶亞父大怒沛公季父沛公沛公明日沛公百餘自陳府庫還軍大王閉關。」沛公

咸陽王子宮室三月寶貨婦女失望於是:「關中。」宮室東歸:「富貴故鄉夜行。」:「果然。」

入關背約使致命:「。」:「非有何以天下發難諸侯堅執暴露天下。」:「。」:「地方千里上游。」長沙天下諸侯

沛公講解背約諸侯陰謀:「。」:「關中。」沛公漢王