Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷四十一 樊酈滕灌傅靳周傳 Volume 41: Fan, Li, Teng, Guan, Fu, Jin and Zhou高祖碭山

陳勝曹參使高祖沛公舍人泗水泗水西司馬斬首十五國大沛公濮陽攻城斬首二十三大夫陽城斬首十六都尉郡守成武斬首十四十六五大秦軍河間守軍擊破開封六十八二十六攻破斬首四十四封號河津秦軍秦軍南陽陽城宛城西斬首十四四十四都尉四十六二千九百

項羽沛公沛公百餘項羽無有閉關項羽亞父沛公沛公屏蔽沛公項羽:「沛公。」項羽:「壯士。」飲酒肉食項羽:「?」:「沛公入定咸陽大王大王今日小人沛公天下心疑大王。」項羽默然沛公沛公車騎騎馬使項羽沛公項羽沛公

項羽咸陽沛公漢王漢王列侯臨武郎中漢中

西白水車騎攻城縣令十一二十郎中車騎將軍咸陽食邑擊破項羽漢王彭城滎陽平陰二千將軍項羽高祖將軍四千

漢王皇帝食邑八百楚王韓信列侯世世舞陽舞陽將軍以往五百清河二十七丞相廣昌胡人韓信韓信將軍丞相大將將軍大將七十三後燕相國丞相十八五十一三百定食舞陽五千四百斬首七十六二百八十七五十二丞相將軍十三二千以下三百十二

生子高帝惡見群臣群臣大臣上流:「陛下豐沛天下今天陛下大臣不見陛下不見趙高?」高帝

其後高帝使相國高帝一日晏駕如意高帝大怒使長安高帝

武侯大臣大臣舞陽數月孝文帝庶子舍人上書:「巿不能為人夫人與其。」玄孫舞陽高陽陳勝少年沛公六月四千人屬沛公河津秦軍雒陽十七西漢中

沛公漢王將軍隴西都尉食邑武城六千相國四千項羽

漢王帝位將軍丞相列侯世世食邑涿郡五千相國丞相將軍以下六百十九將軍太上皇十月丞相得以破布曲周食邑五千一百七十三丞相大將軍將軍二千以下六百十九

不治祿大臣祿將軍太尉不得於是使紿祿祿出游太尉天下

將軍七月不能欲取平原夫人景帝玄孫武帝太常巫蠱高祖功臣以下子孫關內食邑凡百使高祖未嘗不移高祖相愛高祖高祖高祖傷人高祖數百高祖

高祖縣令高祖使一日高祖沛公七大泗水五大秦軍濟陽東阿濮陽開封六十八八百五十秦軍雒陽定南藍田沛公漢王列侯昭平蜀漢

彭城項羽漢王不利漢王在後漢王

漢王滎陽散兵食邑

漢王帝位明年楚王世世韓信晉陽平城不得高帝使使閼氏高帝徐行滿外鄉擊胡擊胡平城五百定食六千九百

高祖脫孝第一

」,少帝天子法駕大臣文帝曾孫平陽公主自殺

曾孫公主公子更為睢陽高祖沛公沛公還軍擊破成武秦軍七大秦軍開封以西雒陽秦軍河津南陽陽城定南西藍田

沛公漢王郎中漢中十月項羽定陶列侯平鄉

降下以北彭城項羽擊破漢王漢王西擊破攻下西滎陽漢王騎士騎兵校尉漢王:「不信大王左右。」力戰大夫左右校尉郎中騎兵滎陽項羽司馬擊破西都尉河南漢王雒陽相國韓信邯鄲御史大夫

列侯食邑平鄉郎中騎兵屬相韓信擊破將軍四十六降下臨淄擊破攻下將軍韓信司馬

韓信自立齊王使東南城邑廣陵項羽使淮北擊破下邳下邳壽春擊破平陽彭城漢王食邑二千五百

垓下御史大夫車騎東城列侯左右司馬二千東城吳郡豫章會稽淮北五十二

漢王帝位三千車騎將軍明年楚王世世二千五百

漢王以北晉陽車騎擊破平城

丞相曲陽安國安平攻下

車騎將軍進擊破布司馬破布司馬淮上食邑二千五百高帝五千食邑所得二千十六四十六五十二將軍二千

破布高帝列侯祿哀王西祿大將軍滎陽屯兵滎陽齊王齊王罷兵滎陽文帝於是三千太尉

丞相太尉匈奴丞相五千匈奴匈奴丞相武帝


五大舍人安陽開封斬首十二沛公漢王封號漢中食邑食邑

淮陰擊破屬相食邑世世二千六百丞相相國

四月太尉相國丞相一月相國丞相曾孫謀反


濟陽秦軍開封五十七七十三藍田司馬二十八五十七沛公漢王建武都尉

西隴西隴西司馬十二彭城西都尉司馬十二四千六百八十滎陽食邑四千二百

河內朝歌車馬二百五安陽攻破趙軍司馬二千四百降下邯鄲平陽朝歌邯鄲擊破邯鄲還軍滎陽下邳濟陽還擊江陵司馬以下江陵雒陽定南楚王世世定食四千六百武侯

都尉韓信平城還軍車騎將軍車騎丞相定食五千三百斬首九十四十二十四五十九二十三二千以下三十九

后五舍人高祖西蜀漢食邑項羽滎陽甬道平陰韓信有利不利上心武侯食邑三千三百

:「攻破天下自行自行亡人使者?」以為」,殿

十二孝文景帝太常

仲尼山川?」不如」,子孫孝文天下寄父功臣祿社稷


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary