Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷六十四下 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Volume 64b: an, Zhu, Wuqiu, Zhufu, Xu, Yan, Zhong, Wang and Jia 2

Click on any word to see more details.

六十四  第三十

丞相史上

鄒衍:「政教文質所以當時守一不變。」今天人民侈靡車馬宮室修飾調使五色使文章重五方丈天下教民不可不可殺人不知媿佳麗耳目所以是以天下人民無已犯法制度使貧富和平盜賊盜賊刑罰刑罰陰陽四時風雨草木暢茂五穀六畜

天下三百四十餘年不用及其三百餘年天子匡正海內天子賢聖天子號令不行諸侯戰國於是國務車轂

及至蠶食天下并吞戰國稱號皇帝海內諸侯以為不復黎民免於戰國明天人人以為更生使緩刑仁義權利篤厚海內世世不行權利篤厚退海外使蒙恬以北其後使樓船使祿深入持久糧食大敗使宿無用進而不得退餘年丁男聊生道樹死者相望皇帝天下陳勝吳廣不可之後長官尺寸應時不約而同使天子富有天下不變

夜郎城邑深入匈奴龍城人臣天下長策中國狗吠遠方國家所以子民無窮甘心快意結怨匈奴所以安邊不解愁苦驚駭所以持久今天軍糧天下幾千列城諸侯宗室所以公室所以無窮郡守幾千甲兵器械萬世不可

騎馬


濟南好學屬文十八博士弟子太守召見交結太守長安上書武帝給事

合於群臣

盛德南越魚群正朔不及南越禽獸上古未能大將軍單于能者祿退勞力宇內不足聖明不專文質封禪

夫人萬事六合九州潤色無窮周至成王然後制定陛下日月神明氣塞異獸武王中流白魚!」神祇所以符合時令白茅江淮使

退白魚飛鳥類推野獸衣裳

數月匈奴率眾

博士使風俗使魯國太常御史大夫以為春秋大夫可以安社稷萬民以致不能:「諸侯國不通安危呼吸不受今天萬里春秋』。之中有餘國家不足以為利害安社稷萬民?」:「東南琅邪北海魯國西泰山東海田地食鹽不足有餘不能何以春耕魯國舉火所為不許民望。『』,孟子不可犯罪?」服罪奉使御史。」御史大夫

濟南博士步入:「以此何為?」;「。」:「大丈夫西游不復。」使:「使者。」所見便宜

使使匈奴:「宿食祿邊境風塵堅執前行金革匈奴使者使吉凶單于之前年少不足一方不勝憤懣。」吉凶大夫

南越使南越諸侯:「南越。」舉國天子南越大臣印綬漢法使者發兵使者南越二十」。


修武故事講論六藝奇異楚辭九江召見誦讀高材劉向華龍等待金馬門之間天下丞相知音渤海召見於是益州刺史風化相見使中和宣布好事鹿長安太學召見等觀:「盛德足以當之!」

刺史益州刺史賢臣

綿不足滋味西之中之下無有不足厚望雖然抒情

春秋在乎正統而已賢者國家用力工人終日矻矻及至冶鑄清水蛟龍如此使百丈庸人及至輿馳騁遺風周流萬里人馬悽愴賢人君子所以海內是以寬裕天下英俊賢者周公得人

人臣賢者遭遇不用不然不得是故伊尹太公及其明君運籌合上諫諍進退任職本朝子孫聖知而後賢明蟋蟀。《:「飛龍見大。」《:「多士王國。」皋陶伊尹呂望明明在朝穆穆聚精會神得益伯牙門子足以

賢臣功業上下論說無疑鴻毛順風得意不止不行無窮貢獻是以聖王窺望和氣太平自然恬淡無為壽考雍容垂拱萬年何必彭祖呼吸離世!《濟濟多士文王」,宮館歌頌高下以為淫靡:「『博弈!』辭賦古詩同義可喜女工音樂今世以此耳目辭賦仁義風諭鳥獸草木多聞倡優博弈。」大夫

其後太子不安善忘不樂使太子太子朝夕誦讀奇文造作太子所為甘泉後宮貴人左右誦讀

後方益州祭祀使病死


賈誼曾孫即位上疏得失金馬門

武帝南越元年南方廣袤千里合十三千數年發兵元年二十餘年反叛甘露元年發兵元年發兵連年不定大發建議以為不當使駙馬都尉樂昌詰問:「久矣不當蠻夷功德何以?」

忌諱昧死

堯舜入聖孔子」,」,無間」。地方不過千里流沙四海君臣歌德含氣武丁成王不過西不過不過不過是以視聽之類越裳重九及其孔子以至興兵不過不過太原天下在於二世長城至今

百姓平定天下至孝皇帝中國行文斷獄數百四十丁男千里馬:「在前在後五十二十千里?」於是:「不受四方。」奇麗賢者諍臣文帝不行孝文太宗至孝皇帝不可不可平城冒頓以來富民西至于安息樂浪匈奴萬里南海以為天下斷獄數百用度不能軍旅戰死女子孤兒老母寡婦萬里之外淮南虎符名士關東公孫使者征伐

今天獨有關東關東獨有民眾連年流離城郭枕席道路人情父母夫婦不能不能社稷陛下不忍忿大海之中幽冥所以救助保全。《大邦」,聖人中國國家自古久矣何況南方萬里駱越父子