Back to collection

Book of Han 《漢書》

卷七十八 蕭望之傳 Volume 78: Xiao Wangzhi

Click on any word to see more details.

七十八 第四十八

字長東海家世好學》,十年太常受業同學博士論語》、《禮服》。京師

大將軍長史儒生數人召見將軍上官謀殺出入刀兵挾持不肯引出:「。」:「將軍功德幼主是以天下企踵高明挾持周公相成。」於是大將軍祿大夫給事東門出入倉頭傳呼:「不肯?」:「。」

數年犯法不得宿御史大夫大行

大將軍司馬尚書親屬宿京師上疏清閒災異自在民間:「東海少府無有。」以為:「《春秋昭公大雨專權昭公使魯君陛下居位用心然而陰陽大臣所致本心私家公室同姓以為參政公卿大臣朝見功能如是事理公道奸邪。」天子拜望即位進賢上書便宜丞相御史二千滿歸田皆可大夫丞相二千其後謀反任用

博士大夫政事平原太守雅意本朝郡守自得上疏:「陛下哀愍百姓德化諫官所謂不知陛下經術幾微謀慮以為內臣參政諸侯國家庶幾不治?」少府持重論議有餘宰相政事以為少府不合使成都金安上諭:「平原太守非有。」視事

西將軍京兆尹張敞上書:「在外隴西以北安定以西無餘所得縣官不足殺人犯法不得得以贖罪百姓。」少府以為:「在教不能不勝不能不勝在於義利而已不可贖罪如此貧富不一人情貧窮父兄得以生活為人子弟不顧死亡財利求救親戚如此政教不能不足有餘。《鰥寡』,』,西邊作業百姓以為救生未可陛下施教教化。」

於是天子丞相御史張敞:「少府常人四夷三十餘年百姓軍用山谷罪人煩擾良民殺人犯道者百姓疾苦不得不當蠲除因此便?《小過從來久矣二十餘年嘗聞罪人盜賊涼州病死道路所以常經重責常人未可不敢。」

:「賢良在位無窮天年父子天下』,軍旅天漢使死罪五十死罪一等豪強B229,盜賊贖罪其後奸邪橫暴攻城郡守充滿山谷不能使者興兵過半然後以為使死罪便。」丞相御史大夫以為京師

上書外孫結婚匈奴公卿以為美言萬里結婚長策天子使公主背約自立上書敦煌公卿以為:「不可兩端可見四十餘年恩愛親密邊境不得四夷中國大福不止。」天子兩立不復結婚

御史大夫匈奴匈奴中朝司馬車騎將軍富平延壽祿太僕長樂計策:「《春秋B04F君子以為足以孝子足以諸侯單于遣使請求海內欣然夷狄莫不不幸奔走勞而無功遣使微弱災患四夷中國仁義蒙恩臣服。」單于

大司農常平倉丞相年老:「百姓盜賊二千任職三公三光不明日月。」丞相衛尉金安祿御史詰問天子

丞相延壽:「使因故御史』。故事丞相明日御史大夫丞相丞相大夫丞相不問丞相議事不合:『!』御史不得使使車馬家事使十萬三千大臣通經九卿本朝奉法自修二百五以上逮捕。」於是:「使者丞相不深陷於不忍使祿太子太傅使者便道正直。」

御史大夫數月丞相不得太傅論語》、《禮服皇太子

匈奴單于來朝公卿丞相御史大夫:「聖王德行京師而後而後夷狄。《:『海外。』陛下充塞天地光被四表匈奴單于自古禮儀諸侯位次。」以為:「單于正朔故稱敵國諸侯稽首中國。《』,使匈奴後嗣朝享不為萬世長策。」天子:「蓋聞五帝三王教化不及匈奴單于正朔不能單于諸侯。」

大臣樂陵太子太傅司馬車騎將軍將軍祿祿大夫遺詔尚書太子尊號師傅尊重即位宴見宗室大夫劉更生給事中金拾遺左右同心道上匡正

儒術任用法律宦官樞機文法車騎將軍論議故事不從以為賢明武帝後庭舊制刑人士人即位謙讓不定劉更生宗正

名儒諫官會稽上疏車騎將軍子弟罪過金馬門:「將軍秉公折衝將軍黎庶莫不歡喜將軍將軍B22A而已將軍昭然中庸庶幾區區萬分之一。」接待車騎將軍過失

大司農白宮黃門怨恨:「劉更生關東何以?」於是揚言:「我見將軍小過在旁。」華龍等待污穢車騎將軍退:「外戚在位匡正國家。」:「更生朋黨相稱大臣親戚專擅權勢廷尉。」即位廷尉更生大驚:「非但廷尉?」叩頭:「視事。」使高言:「即位德化天下師傅九卿大夫。」於是丞相御史:「將軍罪過久遠將軍祿印綬更生庶人。」黃門

數月御史:「尊師將軍經術關內食邑六百給事朔望將軍天子以為丞相上書之前:「之前明白教子上書》,大臣不敬逮捕。」建白:「之前將軍退專權政事悔過服罪教子上書師傅牢獄聖朝施恩。」:「太傅?」:「人命語言。」

敕令太常車騎使者自殺夫人以為天子下生於是仰天:「六十牢獄求生不亦!」:「久留!」自殺天子:「牢獄果然!」官方涕泣哀慟左右於是責問不詳良久然後

長子關內天子追念歲時遣使至大

太子庶子即位御史大將軍父子功曹使匈奴校尉茂陵第六殿責問扶風:「第六左右?」茂陵職事:「男子!」明旦校尉扶風官屬數百拜謁後坐大將軍中郎將使匈奴冀州青州兩部刺史校尉泰山太守子政