Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods

無為清靜不動一度責成是故師傅行人能行相者先導是故失策文章行為天下進退應時動靜美好賞罰喜怒各自各自自然出於所以塞耳所以天子所以所在

妄言不可乃是乃是天氣反之各處太一太一天道天道不可不可不能神農治天下胸中出於五穀秋收四方風雨不能不能遷延紛爭天地是故威厲不用至交西莫不聽從囹圄空虛天下

末世不然上好無量貧苦盜賊上下號令不行執政以為虎豹嗜欲然而不能天年有所是以多事煩擾不定救火聖人易治天下應聲刑罰不足殺戮不足神化

不過所在千里夏日萬物使自來窈窈智者孫叔敖瞋目扼腕兵刃刑罰使令子貢:“何以治國?”:“。”使覿:“未可。”險阻足以大理天下師曠太宰亂政伏犧神農所以

所行莊公使鬥爭國家至於好色使昏亂尋常所以孔子琴瑟音聲使哀樂不能誠心桓公然而孔子文王季子之上之際四海千里感動天地神諭方外禁止聖王禮樂歌謠萬世四方禽獸昆蟲執法

太上神化其次使不得其次左右無私輕重可以內外無私曲直可以用法無私可以夫權輕重不能不能所藏人心

自然是故有心莫大陰陽

夫權規矩一定不易變節一日萬世無為國有無為得道無窮任人難以至治不能人乘江湖不能胡人不能險阻遍照海內不足治天下黿熊羆三百勇力不足天下不足以為不足以為人材不足廟堂之上四海之外因人知人不勝所為不成黿舉重不能及至萬人

一日千里使不如豺狼不能應龍無二不得是以器械職事是以君臣零星儼然吉祥是故得道偽善萬人是故守職無罪死亡修身犯上亡國是故國有所致在於修業是故朝廷田野太上不動俯仰百官不足大寧不足安危與其不如聰明

清靜無為守節聖人是故萬物天下夫人清明虛心是故群臣不肖莫不於是以為以為以為

帷幕之外不能之前不能之外天下灌輸斟酌是故天下天道眾人天下不足專用獨身不能是故不行萬人天下百姓之上之前

運轉虛無運轉事先守職分明成功是故君臣同道上下使夫人虛心清明是故群臣不肖莫不所以所以治國文王武王眾人眾人不勝不能眾人有餘是故不足眾人天下不足

以為天下不能使西以為百姓不能使人事不可不可修道神聖不能當世載重不能以致馬良使是故聖人舉事道理自然未嘗是以不勝所為不成不可使使不可使有所有所不容是故其事大修天下一齊聖人正在上位營事讒佞奸邪鳥獸不可鹿不同不敵是故聖人得志上位讒佞奸邪無餘

是故之一不可國家上下群臣百姓國家上下群臣百姓一舉不當終身得失非有任事奸人得志隱蔽夫人所以玉石玉石使持平高下群臣靈王權勢不能仁化上位禁止不足以為可以。《:“萬民。”

天下名聲其實是故不明分數利害治國不然行者其實不得其實不得群臣法律可以便佐治五行並用是以中立海內群臣公正百官精明奸邪滅跡是以不然守職無罪主上不明群臣修行主上法令智者巧詐鬥爭大臣專權朋黨不治官職賢聖所以天下不止可見世主所以權勢車輿爵祿人臣是故權勢爵祿緩急是以天下盡力

非有父子骨肉竭力殊死使中行文子中行併吞晉陽之下分為厚薄恩澤使天下諸侯所及舟楫莫不然而武王三千牧野死節背叛號令疾風相生是故不得不能君臣施者是故盡力死節是故不能不能無德下流不可

修身儉約民怨賢者是故猛獸愛民馳騁田獵出入不時如此百官萬民雕琢刻鏤文章綺繡珠玉無度萬民天下萬民安人以為百姓於是節儉明相是故茅茨不斷大路勤勞天下周流五嶽奉養不足天下以為社稷非有天下不然一日天下百姓耳目宮室猛獸熊羆是故貧民熊羆芻豢百姓宮室錦繡無用百姓黎民憔悴天下是故使天下不安

日月天下側目側耳是故明德寧靜以致寬大平正是故賢主用人以為柱梁以為以為以為大修規矩方圓有所天下