Back to collection

Huainanzi 《淮南子》

卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods

Click on any word to see more details.

人主無為清靜不動一度因循責成是故師傅行人能行相者先導是故失策文章行為天下進退應時動靜不為美好不為賞罰喜怒各自各自自然出於所以塞耳所以天子所以所在

妄言不可乃是乃是天氣反之各處太一太一天道天道不可不可不能神農治天下胸中不出五穀秋收冬藏四方風雨不能寒暑不能遷延紛爭天地是故威厲不用至交西莫不聽從囹圄空虛天下

末世不然上好無量貧苦勞而無功盜賊上下號令不行執政以為虎豹嗜欲然而不能天年有所是以多事煩擾不定救火聖人易治不為天下應聲刑罰不足殺戮不足神化

不過所在千里夏日萬物使自來窈窈不知智者孫叔敖瞋目扼腕兵刃刑罰使令蘧伯玉子貢:“何以治國?”:“。”使覿:“蘧伯玉未可。”險阻足以皋陶大理天下師曠太宰亂政伏犧神農所以

不從所行莊公使鬥爭國家至於好色使昏亂尋常所以孔子琴瑟音聲使人為哀樂不能誠心桓公然而孔子鼓琴文王季子之上之際四海千里感動天地神諭方外禁止聖王出言禮樂歌謠萬世四方禽獸昆蟲執法

太上神化其次使不得其次左右無私輕重可以內外無私曲直可以人主用法無私可以夫權輕重針鋒不能不能所藏人心

自然不怨是故有心莫大陰陽

夫權規矩一定不易不為變節不為一日萬世無為國有不通無為得道無窮任人難以至治不能人乘江湖伊尹不能胡人博通不能山居險阻遍照海內不足治天下黿熊羆三百勇力不足天下不足以為不足以為人材不足廟堂之上四海之外因人知人不勝所為不成黿舉重不能及至不待萬人

一日千里使不如豺狼不能應龍無二不得是以器械職事是以君臣零星儼然吉祥是故得道不為不為偽善萬人是故守職無罪死亡修身犯上亡國是故國有不怨所致在於修業不受是故朝廷田野太上不動俯仰人主百官不足大寧不足安危與其不如聰明

清靜無為守節聖人是故萬物天下夫人清明虛心是故群臣不肖莫不於是以為以為以為

人主不知不知帷幕之外不能之前不能之外天下不通灌輸斟酌是故不出天下天道眾人天下不足專用獨身不能是故人主不行萬人天下百姓之上之前

運轉無端虛無因循運轉事先守職分明成功是故君臣同道上下使夫人虛心清明是故群臣不肖莫不所以所以治國文王武王眾人眾人不勝千鈞不能眾人有餘是故不足眾人天下不足

以為天下不能使西以為百姓不能使人事不可不可修道神聖不能當世載重不能以致馬良使是故聖人舉事豈能道理自然未嘗是以不勝所為不成不可使使不可使有所有所不容是故其事大修天下一齊聖人人主正在上位營事讒佞奸邪鳥獸不可鹿不同不敵是故聖人得志上位讒佞奸邪無餘

是故人主之一不可國家上下群臣百姓國家上下群臣百姓一舉不當終身得失非有故人任事奸人人主得志隱蔽夫人所以玉石玉石使人主持平高下群臣來者靈王權勢不能仁化上位禁止不足以為可以。《:“萬民。”

天下名聲其實是故人主不明分數利害治國不然行者其實不得其實不得群臣法律可以便佐治五行並用是以中立海內群臣公正百官精明奸邪滅跡是以不然守職無罪主上不明群臣修行主上法令智者巧詐鬥爭大臣專權朋黨不治官職賢聖所以騏驥天下不止可見世主所以權勢人主車輿爵祿人臣是故人主權勢爵祿緩急是以天下盡力

相與非有父子骨肉竭力殊死不辭使中行文子中行併吞晉陽之下分為厚薄恩澤使天下諸侯舟楫莫不然而武王三千牧野死節背叛號令疾風相生是故不得不能君臣施者是故盡力死節是故不能不能無德下流不待不可

修身儉約不怨民怨賢者不為不為是故人主猛獸愛民馳騁田獵出入不時如此百官萬民人主高臺雕琢刻鏤文章綺繡珠玉無度萬民天下萬民安人以為百姓