Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Jin 《金史》

卷八十八 列傳第二十六: 紇石烈良弼 完顏守道本名習尼列 石琚 唐括安禮 移剌道本名趙三 子:光祖 Volume 88 Biographies 26: Geshilieliangbi, Wanyanshoudaobenmingxinilie, Shi Ju, Tang Kuoanli, Yiladaobenmingzhaosan, son: Guangzu


 本名曾祖世襲天會學生京師椿選中丞相途中望見:「吾輩丞相文字千里京師。」問曰:「?」:「丞相文字。」大喜應對:「。」十四北京教授學徒二百:「穀神。」學者十七尚書省簿過目文牒口占稱為第一吏部主事

 官吏郎中郎中秘書使椿參知政事刑部尚書海陵:「丞相練達事務刑部尚書言行端正。」椿:「可謂常人。」侍衛親軍馬步指揮使海陵詔諭臣下傳旨莫不聳動參知政事尚書海陵以為領軍大都海陵淮南監軍上京既而諸軍往往世宗即位遼陽汴京

 海陵世宗南京留守開封河南尚書世宗:「諫正不用以至當時祿偷安國家顧忌。」金牌銀牌北京招撫契丹尚書:「祖宗以來三十二。」:「五品以上以下尚書省。」功勞政事

 山東猛安謀克百姓雜居使百姓互相官田十一月皇太子生日置酒東宮:「邊境中外。」:「不才宰相。」丞相監修國史世宗:「海陵善惡萬世勸戒後世史官。」:「以上宗室名聞不足。」完顏守道:「猛安父子兄弟往往所得不能日益。」:「父兄聚居分之經久便。」:「百姓依舊便。」從良。《太宗實錄二十修國史以下

 世宗古今不肖宰相:「臣僚往往曲從太平。」:「嘉惠盡心聖諭諄諄不勝。」榷場牝牡,「一旦邊境調不亦。」侍衛親軍世宗其中不能使政事:「尚未?」:「。」同知清州防禦常德上書:「吏部刺史縣令不得然後使能吏縣令人才能吏使者親民。」宰相:「不得中夜不能注意選擇體察。」:「契丹人漢人文字然後稱譽所以。」:「所以密令體察。」:「猛安謀克牛頭凶年。」丞相監修國史

 練達不動聲氣國王群臣群臣多言此外國事:「本心不可。」既而參知政事沿邊:「敵國豈可?」:「。」高麗國王其弟宰相以為本心其後四十高麗

 世宗採訪:「官吏善惡?」:「陛下。」睿宗實錄》,二十使以來未嘗歷代典故不同討論損益守道猛安謀克年幼教訓長幼鄉里老者教導鄉里教導不問不從漢制廉潔正直師範使教導:「。」問曰:「存心國家直言?」:「直道及其是以不為。」

 十四甲午大興正旦使國書紛紛:「太祖皇帝甲午太宗皇帝丙午我國未必。」既而起立授受國書工部尚書:「大統十年聘問一日行人眷顧。」大臣:「恩賜國書不可。」政事完顏守道參知政事以為不從至於:「大於。」從良:「定分復有大統自尊奈何所為。」授受禮儀不復

 :「內外賢能?」參政以為賞罰:「薦舉人犯人心財利是以?」:「以上五品以上所知申明?」:「周知官吏善惡尋常採訪官吏善惡何以?」:「陛下。」:「使名實混淆。」分散遼東:「已經。」:「目前利害子孫後世。」:「所及。」於是:「一二人民?」:「崇尚節儉蓄積饑饉民眾。」於是懲戒

 十七相位不許滿診視使使宰相參政:「。」:「疑事不能。」十八致仕遣使:「西京中風京師人事就近居處。」:「遭遇聖明夙夜憂懼以至遣使醫藥至今陛下鄉里便老臣鄉土不能自來人臣受知人主粉骨碎身使還鄉親舊。」宰相:「丞相欲歸鄉里世襲猛安何如?」丞相完顏守道:「猛安使。」於是猛安丞相致仕宰相:「盡心不及所以。」其後尚書省:「丞相未嘗不當薦舉往往得人滿至於。」:「?」:「高麗當之西當之陛下災變。」既而國有高麗六十太府監同知西京留守祭奠使白金喪葬追封翰林墓碑

 聰敏斷決言論人意宰相朝夕盡心謀慮深遠薦舉人材不及居家親舊貧乏居位二十太平世宗

完顏守道
 守道本名穀神翰林文字同知盧龍節度使刺史世宗中都父老政事於是大將軍諫議大夫丞相守道:「陛下即位天下有為親愛莫若祿事事。」太尉致仕世宗將士帑藏守道:「未及宮中所有。」契丹遼東猛安謀克之內守道不可元帥討賊守道忠義東方

 宮中十六守道未幾太子諫議大夫規畫山東軍糧守道大姓戶口使盡以是軍民參知政事太子守道懇辭世宗:「王室以是無為。」契丹餘黨北京泰州不安守道安撫軍用守道招致契丹尚書太子近郊守道政事十四遣使未決守道以為不可既而丞相監修國史丞相世襲謀克

 二十實錄:「穀神行事不為直筆。」不許太尉尚書尚書丞相:「丞相不可老成。」未幾致仕:「之後三公重任以來退宰相以是。」二十五東宮太子太師謀克守道:「未可。」:「不可不可數。」二十六懇求致仕殿次子進士七十四其弟點檢判官五十五百太常終始


 子美定州好學廉潔稱為長者青州堅守使諸軍其事:「大王朝廷使百姓城邑死守安敢。」感悟下令:「軍法。」:「子孫。」定州唐縣王八姓名冬月爐火不可姓名為首

 讀書過目博通進士第一調縣令獨一既而禮部主事吏部郎中貞元父喪侍郎世宗舊聞諫議大夫侍郎奉命定制上疏大概賞罰無名吏部尚書員外尚書未嘗吏部十年南北次第當時參知政事辭讓再三:「不可何以。」監護十六其事銀牌二十四規畫:「使夤緣民怨勉力。」陝西百姓尚書民居廣大三十萬貫數百:「前者。」:「聖訓百姓。」網捕累計:「禽獸陛下。」:「。」太子宰相:「直言何以?」:「上達。」:「盡心。」

 世宗配享:「作主無主不止。《孝經:'。'唐高宗高祖太宗垂拱高祖太宗高宗玄宗開元十一高祖宋太宗太祖真宗太祖太宗仁宗太祖太宗真宗其後天地無二太祖將來。」:「不足太祖皇帝。」太子政事:「東宮。」世宗以此:「陛下拔擢執政以為太子天下使民事。」十年二月:「?」:「故事。」:「祭祀典禮使後世譏誚太祖宇文定禮常朝行事當時童稚。」:「祭祀大事故事不敢。」

 :「往往不知疾苦簿民間不知利害。」鑄錢鑄錢金銀:「可以錢幣不當財貨流布四方。」:「天子天下正如泉源流通。」:「百姓鑄錢?」:「使百姓小人所以。」

 民間往往造作妖言伏誅:「南方反側?」:「南方無賴假託釋道幻惑愚民無知犯法。」:「不足軍士良民。」大名府寺僧,《蓮華經五濁惡世,《心經夢想究竟涅槃法名經文和尚福分亦作作亂東平州郡假託誘惑