Back to collection

History of Jin 金史

卷八十九 列傳第二十七: 蘇保衡 翟永固 魏子平 孟浩附:田瑴 梁肅 移剌慥 移剌子敬 Volume 89 Biographies 27: Su Baoheng, Di Yonggu, Wei Ziping, Meng Hao relative: Tianjue, Liang Su, Yi Lazao, Yi Lazijing

Click on any word to see more details.


 中天成人進士西京留守西京久之病篤進士出身太子洗馬調解軍事判官監軍駐軍陝西幕府參議軍事同知中都督工大興再遷工部尚書海陵通州海陵近郊通州工作浙東水軍統制舟師臨安來襲統制

 中都山東盜賊嘯聚契丹州郡百姓安撫山東太子安撫妻室姓名刑部尚書工部尚書兵部侍郎完顏河南山東陝西屯田軍人攻城野戰立功姓名以寡敵眾相當擐甲猛安謀克尚書省海陵淮上

 忠義戶部關中糾察以便不法用事下獄太常禮部尚書參知政事請和南京忠義斟酌事宜右丞請和京師宮女稱心縱火十六殿用兵不足不復監護少府監南京宮殿:「民間。」

 致仕不許:「執政退視事。」未幾五十五世宗近郊輟朝有司


 中都良鄉太祖取士第一曹參中天懷安樞密院元帥家貧不許郎中節度使同知清州防禦使工部員外禮部郎中翰林學士

 海陵篡立賀正使廣寧海陵使使廢立使遣還侍衛親軍指揮使完顏使動靜使禮部侍郎久之燕京宮室無逸殿太常考試貞元進士天賦海陵以為猜度問曰:「在位祭天?」對曰:「。」海陵:「同體?」對曰:「典禮。」海陵:「?」於是二十進士第八:「郊祀。」海陵:「安知郊祀?」三十頃之禮部尚書永定節度使以上官爵光祿大夫翰林學士承旨學士殿對曰:「人事本朝釁隙無名縱使親征將帥。」由是海陵致仕正月丁巳海陵永壽以上殿門外海陵以致尚書左丞依舊官吏明年致仕不許真定尚書省執政真定制度:「執政制度。」致仕


 進士調五台主簿尚書省大理同知中都轉運使太府監生日使海陵使海陵江左:「蘇州大名?」對曰:「蕉葛不堪安得大名。」海陵不悅世宗即位戶部侍郎丞相忠義元帥南京給金銀牌糧道戶部尚書生日使:「使昔年河南有勞。」

 久之參知政事:「古者什一不足?」對曰:「什一公田公田私田不同一切上田所以。」問曰:「戍卒物力?」對曰:「富家子不可歲時求索家產物力多寡騎射不足調兵家子弟庶幾實用失職。」

 海州八十海州軍官宰相:「和好不能宿漢軍。」:「沿邊州城自來設置不得。」:「更代。」

 :「前日以上以上所知不舉。」:「。」澤州刺史刺史滄州同知同知丘縣抵罪中外丞相守道以為不可:「何如?」:「懲一戒百陛下。」:「。」降詔

 襄陽漢江浮梁南京:「以為何如?」:「襄陽江北為此。」:「治天下未然及其有事然後。」河南使使起居注敘言:「來歸調糧餉城郭戰船浮橋兵馬江北海州奸人出沒不可不備樞密院以為文移。」詰問襄陽浮橋妄說邊關賞錢五百

 :「宗廟盡力稼穡何如?」對曰:「天地宗廟所以。」

 十一南京留守未幾致仕十五平陽致仕二十六


 浩然末年進士天會樞密院觀察判官選入元帥使禮部郎中戶部員外郎中拔擢一時賢能機要尚書省吏部侍郎員外人物分別引用君子小人為人不能燕山以此年初刑部員外尚書省時時以為朋黨疾病是日:「丞相年老疾病丞相?」譖言:「。」流汗海軍節度使除名吏部月日工部員外京師專擅朝政詔獄妻子往來三十四海上不以天下世宗構成三十二赦令還鄉安在召見官爵御史大理工部員外為兵安知火山軍事員外

 篤實大臣刺史致仕年老世宗參知政事故事執政者:「次之。」:「刺史致仕國家用人階次公正年高數年久矣。」頓首

 世宗有司東宮殿:「皇太子臣子所居至尊宮室制度。」:「。」太子:「漢文可以。」未幾皇太子生日群臣東宮黃金五百丞相群臣:「立功如此。」:「參政公正執政如是。」世宗:「純樸風俗一日。」對曰:「四十年前會寧當時風俗今日不同誠如聖訓。」:「。」:「宋前廢帝湘東'',以為所以懲惡海陵不明當時行事實錄眾人。」對曰:「良史直筆帝王直筆。」:「以來不明賞罰國家天下自今告之使君子遷善小人。」尚書右丞太子真定:「精神不衰治軍退。」十三


 自大同知中京留守終於節度使

 二十九尚書省:「故吏侍郎中正小人朋黨由是得罪世宗右丞當時亡者。」:「專權罪名莫不追贈官爵。」大臣顧命即位不肯:「以為不可。」年友死後尚書省:「之後以為苟且成風先帝無罪錄用生存其次有為節度防禦刺史死者子孫猶在無間先帝所以加恩風俗一起未經任用復舊官爵子孫當時官職因而削除爵位子孫不及。」


 自幼讀書往往進士調平遙縣主簿望都絳縣尚書省定海節度使中都使山東西路轉運使大名境內百姓平人不能大名考驗十八上書:「頃者任用閹寺少府上林因緣刺史完顏守道中都使清廉加進。」於是守道濱州刺史諫議大夫中都轉運使大興

 上疏:「用度不足非但耗費而已吏部調漕司年老稱職軍功進士利害使上書職事吏部無水屯兵黜陟漢武帝桑弘羊民間天下酒麴京師州郡仍舊不得鎮鄉停止。」

 不如刺史解職便殿諫議大夫翰林秘書訪問古今少間從容:「可惜解職。」:「。」河北東路轉運使不足措置沿邊肇州北京鹽場米易東平大名戶籍物力使者苛刻增益百姓訴苦朝廷以東大名於是

 都水監:「河水河水障塞故道南京山東河北皆可不若使兩河分流水勢便。」

 大理宮中監臨為首:「除名。」于時東京不治同知東京留守中都轉運使吏部尚書上疏大旨:「自大監察諫官自大拾遺陛下不可宰相。」嘉納奴婢不得:「奴婢。」同安主簿平陽使:「明君用人器使儒士優於使所能愚以為鹽鐵使依舊文武使。」:「。」刑部尚書

 國書世宗不從大興十四正旦使主使一百五十除名使:「稱臣再拜歲幣便國書一定十年信使不依引見如是。」一一國書:「皇帝再拜仁德皇帝成約存折迫於輿情使商榷將命使。」王府長史滿世宗大喜執政左丞:「使即為自此。」

 久之濟南上疏:「刑罰漢文肉刑滿一百刑罰太平有司