Back to collection

History of Jin 金史

卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian

Click on any word to see more details.


 遼東早亡興平節度使往來天際乳母:「所謂'青天白雲'?」:「文學。」及長博學屬文進士搜檢煩瑣承奉國史院書寫世宗儒術國史院編修筆硯一日世宗問曰:「貞觀政要》,魏征近世何故?」:「不用。」世宗:「不見忠言安得不用人材難得。」:「海陵杜塞天下緘口成風陛下前事諫諍天下幸甚。」

 以時進士禮部不同未可稱進其事:「進士大業因之高宗箴銘賦詩文宗專用進士諸生稱進。」世宗施行十五翰林文字修撰二十功臣過期修撰尚書禮部員外

 春秋左氏傳》,:「左氏權詐。《尚書》、《孟子聖賢留意。」王嘉二十六本部郎中修國史翰林修撰司馬光古文孝經:「近世財賦以此天下宇內元元。」世宗:「便。」刺史無幾翰林修國史明年尚書禮部侍郎翰林學士

 世宗遺詔百官遺詔:「非禮天子七月使萬國大行離宮?」:「日夜正殿有所不忍。」大安殿二十九三月禮部尚書翰林學士進士及第七月參知政事遼史》。元年尚書右丞

 問曰:「《春秋二百四十二?」:「《春秋魯史所以他國。」六月六十一是日所生文獻

 大明曆舛誤乙未》,受命乙未未有既而生子歿禮部學士執政故事五十學士學者


 東平東阿讀書相公讀書」,進士調新鄭簿費縣簿東京使一旦萬人鄉里親舊感悟相率邑人久之尚書省河北西路轉運判官大理評事御史尚書員外丞相:「後代。」郎中世宗:「。」刑部侍郎

 即位南京路使御史北邊樞密使發兵:「便。」百官尚書省罷兵國軍節度使大興府參知政事不許省親山東河北貴賤:「隨處尚未奈何?」:「陛下即位以來便孜孜無不舉行至於旱災典故。」:「。」對曰:「天道人事相通聖人言行可以天地成湯自責側身修行莫不人事節儉不急之務無名。」:「災異不可天道人事孟子無罪。」左丞完顏守貞:「陛下引咎自責社稷。」由是下詔進士世俗侈靡有司:「至於世宗功德譏毀。」顧問:「何如?」:「治罪使。」殿

 東平:「政府稱職孝養所屬。」:「狂妄一言今日未及內外芻蕘明主省察。」嘉納河中調發寬假使人為薰風」。

 濟南去職平章政事大夫淑妃用事大臣不可御史上書御史大夫御史七十淑妃元妃大兵災異多變制度以為便紛紛沉厚安靜以為不合不敢強諫然後利害從而於是詔諭:「未嘗視事。」

 有司建議西南西北沿泰州大兵三萬連年御史台:「風沙無益徒勞。」旱災傷和氣御史台便」。丞相:「征伐屯田不免饑寒鬥志分給戰士。」朝臣已定上書不可大略以為:「軍旅之後瘡痍百姓不暇不能足以告訐不可不及兵士選擇強弱使得以天下不可勝言不得已獲之。」一日:「陰晦用人不分君子在內小人在外有理小人?」有才幹」。

 泰和元年不許榮祿大夫進士及第明年:「有所不從不一不然如是。」正月光祿大夫三月朝臣有名不能:「即位執政相位練習典故精力機務退。」金紫光祿大夫致仕

 用兵山東重地大臣鎮撫完顏守貞於是特起公知濟南山東安撫使山東尤甚預備賑濟僧道名額山東督責有司盜賊請和致仕平章政事泰和故事燒飯三司

 淳厚剛正典章文物司空有事:「何如。」其所薦引大安元年配享宗廟


 本名中都路猛安護衛通名父老:「侍衛終身過人。」朝廷房山門閥校尉

 海陵諸軍精銳總之二百按兵諸軍海陵召見喜形於色:「。」揚州海陵其實

 世宗近臣:「溫厚騎射。」使近臣:「常令。」督戰世襲謀克使母喪殿將軍衛國公主肇州防禦使世宗節度使遷西大興府殿點檢大理世宗對曰:「點檢。」:「點檢繁冗無由通明才幹。」:「不及。」

 十七尚書右丞左丞猛安謀克大臣以為產業貧富依舊便:「必須謀克人戶物力多寡貧富貧富緩急不得不重。」:「議事盡心。」平章政事

 世宗上京朝廷上京留守鎮撫二十五真定世宗:「以此。」未幾平陽鳳翔致仕上諭:「重臣。」廣寧三司致仕承安諭旨其弟:「舊制致仕宰相葬禮。」政府太子完顏守貞監察御史大用其後名臣知人


 蓋州猛安謀克貞元戶部尚書省吏部補闕起居注河南使世宗其實無狀還報世宗:「。」員外

 十年發兵家族首領大理昌圖其事故殺發兵修築察知交通家族民戶師古為首世宗將軍馬車弓矢十二生日使郎中點檢久之河南

 十七節度使明年刑部尚書參知政事世宗平章政事:「人材最為其餘常務程式。」朋黨刑部詰問世宗:「可謂朋黨伏誅。」:「剛直。」二十二代州召見:「以來執政待遇宰相年老新人是以有所悉心以為不知。」二十三尚書右丞樞密使樞密世宗猛安謀克:「而後以為天子獄訟簿不介意安能不問?」視事如故

 二十六尚書左丞世宗:「執政者不在阿魯年老何如?」:「不得。」:「天下事無不用心一如。」:「自古有始有終聖人。」:「唐太宗魏徵不能終始為難。」二十八上京留守

 致仕承安有事北方朝廷東京留守監察御史完顏諭旨:「精神。」明年上京留守:「上京祖先基業便宜行事稍息。」九月平章政事在位數月六十九訃聞傷悼久之二百五四十五四百五十

 溫厚丞相後世:「知人。」相位餘年官子外路吏員國史院書寫世宗以為


 日新仙人進士尚書省久之南京路轉運使宮殿刺史與其陝西轉運使再遷戶部尚書

 二十三參知政事世宗:「。」一日世宗:「言語荒唐過於。」:「以為何如?」:「議政可否隱情。」對曰:「年老聽聞有所不盡。」世宗晚年:「太牢。《'山川?'不可。」

 二十四世宗上京尚書省正旦外國世宗:「上京遠天使勞苦南京宋書何如?」對曰:「外國使見天