Back to collection

History of Jin 金史

卷九十七 列傳第三十五: 裴滿亨 斡勒忠 張大節子:岩叟 張亨 韓錫 鄧儼 巨構 賀揚庭 閻公貞 焦旭 劉仲洙 李完 馬百祿 楊伯元 劉璣兄:珫 康元弼 移剌益 Volume 97 Biographies 35: Pei Manheng, Wo Leizhong, Zhang Dajie son: Yansou, Zhang Heng, Han Xi, Deng Yan, Ju Gou, He Yangting, Yan Gongzhen, Jiao Xu, Liu ZhongZhu, Li Wan, Ma Bailu, Yang Boyuan, Liu Ji elder brother: Chong, Kang Yuanbi, Yi Layi

Click on any word to see more details.

滿
 滿本名河西其先遼海受降奉職世宗:「進士。」二十八擢第世宗一日以上:「陛下進賢退不肖賞罰征斂而已。」即位:「左右門第科甲國家利害盡言。」監察御史驕橫側目王府國軍節度使同知大名府下車約束承安河南按察使中都西京按察使時世其實泰和節度使大雪僚屬大姓河東南北按察使大夫

 出入宮禁數年忠言裨益稿家人州郡政績


 本名蓋州契丹兵部樞密院尚書省大理寺練達奉命使四千二十六監察御史尚書省尚書兵部員外滄州刺史河東路使徒滕州刺史調發黃河北京留守樞密院承安節度使致仕泰和七十一法律自守權貴

張大
 張大代州五台進士調縣丞東京世宗海陵汴京大節世宗改元遼東富貴一朝大節:「自有定分。」尚書省秘書大理使世宗:「。」大節有司解職未幾同知防禦使

 府丞工部員外安次使東京路工部郎中鑄錢吏部員外其事大節:「有司受納。」其事戶部郎中定襄退十八大節其實工部侍郎戶部世宗太府監:「侍郎太府監支應。」生日使海軍節度使東宮顯宗撫慰良久:「萬事。」公堂」。大節方略橫流故道大節相宜不為

 即位中都路轉運使河東不同大節田賦致仕不許太原男子哭聲姦夫以為西山公使大節河東路使大興府廣寧節度使有司以為由此河東西京便大節:「無業嚴刑竊取遊手有所便。」致仕尚書刑部員外忻州刺史以便祿養承安八十

 大節好學後進當世第一禮部尚書世宗:「凡事不肯盡心張大剛直從政之上。」近臣:「某某不及張大忠實。」如此


 大節十九進士調判官觀察判官尚書省大理評事再遷監察御史同知河東北路轉運使中都路轉運使刑部員外忻州刺史大理河北東西大名按察轉運使刑部侍郎太常國子祭酒大安朝廷諸城以為尚書省:「所以任城任人莫若疾戰。」西節度使國軍按察司年老致仕退洛陽


 大興進士調軍事判官巨鹿宜川尚書省大理尚書郎中戶部侍郎吏部中都路轉運使草場使解職戶部尚書世宗:「御史人才?」平章政事:「為人。」:「少有難得賢相。」車駕費用百出以東輦運調度:「上京四千不獨枉費不若便使行旅便於國家自足。」節度使:「漢人以上得人頗為眾議過人小官才能未知。」:「脫略庸人。」即位河東南北使勸農採訪十三嘉納在職大體御史寬緩不事防禦使明年南京路轉運使致仕泰和七十八才識明達終始


 其先漁陽使忠正節度使天會南伐從軍禮儀久之指揮使使元年尚書工部員外進士及第尚書戶部侍郎母喪復舊金牌銀牌水手山東水軍統制杭州三百會廣陵過半補足不得海陵遣使:「保法一身妻子?」亡者改元遼東奔赴明年同知河間引見:「皇族。」下車宣佈無有孟州防禦使節度使濟南八十三


 民人進士員外郎中機務數年有司使世宗參知政事戶部侍郎工部侍郎張大郎中世宗:「張大資歷左右辛苦不同。」:「用心不正太府監。」事機有心於是戶部侍郎翌日:「吏部銓選吏部。」中都路轉運使戶部尚書尚書省百官如何使儲蓄:「風俗侈靡莫若制度使貴賤上下衣冠車馬器用等差婚姻喪葬過度追逐無名用度有節蓄積。」致仕

 致仕夤緣左右:「?」平章政事完顏守貞:「才力身為。」:「可以?」守貞:「自便致仕陛下合眾使風化從此。」不復


 平谷篤學二十進士石城尚書省節度使少府監再遷郎中世宗:「而已。」二十五南京留守:「內明佐貳任貴長官辨正不能長官。」即位海軍節度使承安致仕

 寬厚寡言鎮靜恬退故人不復往來裁答而已近臣經營香山行宮近臣:「行將。」守法始終


 進士調範縣主簿十三尚書省南軍節度使監察御史戶部員外御史員外世宗剛果:「南人敢為漢人避難異時南人近年河南山東漢人。」戶部郎中二階頃之郎中刑部侍郎山東東路轉運使即位山東東西使疾惡纖介不少改元使:「。」明年防禦使蓄積人為陝西西轉運使致仕:「能幹何如?」右丞 。六十七

 滿進士致身始終權貴世宗自立遼東張大河間面諭皇族下車宣佈告戒而已有識之士不為富貴骨鯁定於南北優劣稱賞砥礪上下致仕進用


 大興平人進士調主簿尚書省同知亳州防禦中都使政績同知武定節度使大理累進大理承安元年翰林學士文字幾十周密未嘗定律以為法家


 沃州柏鄉進士調主簿大興親軍有司世宗:「親民何以行事。」改良世宗石城玉田年老不治:「縣令親民賢才如此天下可知。」平章政事甄用使為人剛果權勢監察御史其事不問御史八十大名府推官監察御史御史台:「監察糾彈出身。」剛正改天獲鹿即位太傅右丞出獵元年登聞鼓院初設安民補闕安仁御史都水監西京路轉運使練達時政能吏


 大興平人進士龍門主簿香河使調深澤滹沱河極力無害居民震驚其一河北西路轉運判官刑部員外吏部世宗:「言語不正語言才智通達存心見稱然而口語。」右丞:「若是陛下。」二十九刺史即位中都西京使三十上書官爵同知大同平陽德州防禦使轉運節度定海節度使未報有司罪責上書朝廷不許久之年老致仕泰和七十五

 剛直從政長於所在一時能吏


 朔州馬邑出身進士調澄城主簿遺愛定襄尚書省縣令世宗能吏天下其一監察御史故事六部同類:「尚書省雜流太師進士天下以為官子終場舉人。」尚書省同知海軍節度使河間府治:「法律軍民無間。」刺史同知廣寧不歸求得有司舟師北京使承安陝西西轉運使南京路按察使長於吏治奸惡便

祿
 祿通州三河天會進士翰林修撰世宗祿繼母進士調武清主簿龍山尚書省使平陽判官博士朝廷清白同知北京路轉運南北刑獄尚書戶部員外同知河北東路轉運中都使耀州刺史同知節度同知興平孟州防禦使再遷南京路使御史台剛直能幹河中承安致仕貞忠


 字長開封尉氏進士調郾城主簿