Back to collection

History of Jin 金史

卷一百〇二 列傳第四十: 僕散安貞 田琢 完顏弼 蒙古綱 必蘭阿魯帶 Volume 102 Biographies 40: Pusa Nanzhen, Tian Zuo, Wan Yanbi, Meng Gugang, Bilanaludai

Click on any word to see more details.

安貞
 安貞本名大臣韓國公主鄭王安貞長公主駙馬都尉猛安使同知定海節度使涿州刺史拱衛指揮使點檢侍衛親軍指揮使元帥中都解嚴河北州郡真定大名東平海州而已朝廷安貞兵部尚書滿刑部尚書武都宣撫於是安貞山東安撫使

 安國無賴」,泰和山東無賴往往相聚州郡諸軍刺史防禦使大安戍邊雞鳴:「平章參政十萬在前無可屯駐雞鳴所以間道透漏。」朝廷山東州縣官吏山東

 安貞萊陽萊州登州刺史開門郊迎帑藏僭號官屬改元天順儀式寧海元帥李全臨朐安貞防禦使左翼安化節度使完顏右翼

 七月庚辰安貞昌邑十萬轉戰三十數萬器械不可壬午率眾安貞上流西大兵甲申安貞萊州海州刺史二十大敗安貞萊州詐降以為西南戍卒約納官軍丁亥勇敢三十人從大軍萊州脫身西甘泉浮海遼東

 十一月戊辰山東官家輕重赦免官職賞錢十萬十二月辛亥伏誅妻子諸軍宣撫使東平陝西使完顏東平宣撫使其後

 二月安貞四千餘黨八千大使招降脅從百姓三萬安貞宿州騎兵北門水寨諸軍五千獲之參謀天佑太師大小角子前後追擊尚書省:「山東西嘯聚詔書官司盡心招撫。」十月安貞樞密使徐州

 二月餘黨山東詔安蒙古完顏五月安貞連戰萬人三萬金銀器械來歸萬人安慰河北殘破干戈往往團結所在相識」。官軍不能大概李全

 元年十月詔安:「疲軟不勝。」十二月開封國書議和不受安貞元帥參知政事尚書省元帥元帥三萬安貞總之定期下詔安貞七千完顏擊敗淝水死者安貞至大班師閏月安貞殿久之安貞:「淝水第一來者。」尚書省:「行省參議左右經歷以下所以安貞不可。」

 二月安貞出息擊敗保山縱火乘勝洪門安貞統制五千黃土素有堅壁不出安貞分為左右關門左右俯瞰關內𥈭不能中軍黃土梅林麻城大江黃州蘄州前後不可宗室男女七十安貞壯士數萬宣宗:「將略得無思歸南京不可如何?」不對

 六月甲寅尚書省安貞宣宗平章政事:「飾詞不實。」戊寅其二忠義大功兄弟:「榮祿大夫元帥樞密使駙馬都尉軍旅朝廷頃者南伐勝負督促私意利害近侍前後之上金玉事情詳實近臣歡心釁端兵權得以廟祝不濟前日隨時誅戮全身。」

 安貞蘄州宗室以為安貞近侍安貞征伐:「道家。」安貞大將

 安貞蘄州所得分給將士南京轉運使六部金安節度使大名判官因而欺隱一百除名二等


 定安進士調茌平主簿潞州觀察判官中都商稅使懷安尚書省中都間道山西招集義勇以為兵馬同知節度使經略山西刺史伏甲定安觀察判官判官永興縣府庫定安脫身刺史送中元帥勸農使紫荊關隘朝廷金牌丞相:「軍民諳練山西利害將士任用。」

 旬日萬人十月招集散亡三萬中山屯駐沈思招集西京百姓萬餘河南上書:「河南往往為兵自然可以招集其餘。」沈思同知深州沈思百姓五萬充軍五千沈思順天節度使頃之西山不能沃州沃州刺史完顏家奴:「五百不足不能其中不可厚薄大名。」河北西路宣撫使防禦使西山

 十一月河北行省:「河北老弱。」:「失業父子兄弟合為分之全軍。」:「河北數月。」:「不可。」前後不一宣宗不許

 上書:「河北失業僑居河南陝西不可以用度三軍調發收成失望軍民安危名將必須屯田趙充國諸葛亮農桑遊民有司虛文升降能吏勸課公私不足而後官司兼併農民徭役使盡蓄積家給人足富國強兵。」宣宗

 陝西元帥請益元年朝廷山東西路轉運使山東東路轉運使六部尚書便宜招撫使西生擒八月萊州經略使元帥前鋒三十追擊萬戶斬首八百明日西高密官軍海島

 防禦使重興濱州眾數諸軍斬首生擒十三及於李全安丘王政安丘:「本相山東水寨未嘗遍行為此。」既而昌樂縣臨朐縣福山縣令家奴壽光李全日照一等

 王公防禦使徒跣百姓潰散:「去歲邳州同知防禦招集攻取百姓歸心在行麾下便道。」既而王公:「須知衰老形勢。」專治:「刺史致仕招集猛安義軍李全兗州觀察判官刺史軍民不乏保全不敢主簿委曲購得至高李全。」升職同知海州一等同知觀察判官

 兇險不逞山東徵求過當未有萊州既得率眾倉猝不勝章丘兵變求救不時東平行省蒙古宣宗不能遣人

完顏
 完顏本名蓋州猛安護衛丞相戍邊同知德州防禦使宿將軍深州刺史泰和元帥完顏襄陽太尉平南將軍南京留守防禦使大安指揮使宣德中流王家點檢

 元年東京不守元帥監軍遼東萬人萬一京師可以。」:「以東京師自有皇后。」:「陛下皇后可恃。」近侍駙馬都尉:「何不?」引起有司無人一百防禦使

 宣宗中都突出太原節度使元帥真定:「賞罰所以勸善懲惡有罪而後使日增鬥志自陳有司從而見聞成風。」:「村寨城邑退之後有心勇敢使者。」:「郡縣相應由此殘破告急徵兵違者。」:「河北軍器團結堡寨。」:「議和萬一輕騎防禦。」遷都南京大河潼關

 宣宗河北西路兵馬宣宗真定:「皇太子不可中都。」:「將帥生殺之權從中。」:「左丞盡忠多疑。」宣宗採用

 大名鎮撫未幾陝西使京兆兵馬宣撫使兗州秦州榷場移文兗州:「近日行事秦州榷場安帖開設彼此獲利十萬天水移文。」其事兗州違失利於宣宗:「。」

 東平山東西路宣撫使餘黨濟南遣人:「我輩戰功主將陷害山林以至今日湔洗便當。」:「