Back to collection

History of Jin 《金史》

卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu

Click on any word to see more details.

完顏
 完顏元年策論進士翰林文字監察御史皇太子既而以為不可:「主上太子都城?」:「不敢太子聲勢守則都城太子實在靈武天下。」不從太子

 七月車駕上書:「東海在位信用讒諂以致小人君子退紊亂法度城門蓋上君子小人恐懼東海不從大明東海治安陛下相率風雨不時橋樑人心天意可見戒慎不可。」

 :「國家不可一日不可一日陛下社稷宮中用度貶損軍官無謂軍官所以張大以為不然不加精選緩急中都使車駕萬一前日未知陛下。」

 正月中都計議軍事上書左右遣人:「因緣生有所引見近臣。」未及便殿左右:「興衰如何衰亂扶持治安向者中都剿滅朝廷招誘使不敢不能不可至於德文朝廷傳旨義軍不受朝廷國家付方重臣不信叛賊不知陛下風聞陛下。」:「何以出於?」:「:'差人南京處分行省中都約束'。然則罪人。」上頷:「無聊一旦得志賢能去歲書生一者:'不可作亂。'軍國利害不通黨人節度使以為使何人重用如此變亂戕害實有國家平治東海跋扈無上天下不敢彈劾東海過於不敢內外莫不扼腕切齒陛下不知父子聖朝祿不敢偷安陛下斷然社稷。」:「大事。」:「丞相福興留後。」:「得無?」:「福興同心同德無不。」:「丞相不可。」:「朝廷正則天下福興根本。」:「 。」:「今日。」以素直言監察御史

 三月:「外路差遣懦弱不公朝廷懦弱不公不過能否未可知不及得人古語:'縣令百姓。'朝廷外路以上縣長姓名能否賞罰庶幾不知不同豈可一定權宜。」

 皇太子春宮於是:「太子天下治天下不能而已成王以為逸豫持守無窮陛下順天春宮皇太子聰明出於天資有餘使成周不足。」未幾諫議大夫御史

 四月使遼東詔諭:「不知何如等到鐵山難得。」:「。」:「高麗詔書行省行省不過領受中間有所不通使高麗高麗朝廷本意未嘗臣子信使恩詔二者不從然後。」於是典客署書翰林

 大元正月集群修復河中陳規未可》。刑部郎中南陽謀反數百直白:「詿天子寬大推問昭雪榜笞之下。」分別相者數人

 八月戶部侍郎三月西御史七月元帥都監參知政事行省京兆未幾金安節度使安撫使既而久之道中遇害

 得名不能大事進言補益父喪不飲酒以為

陳規
 陳規稷山進士監察御史十一月:「參政西立功鎮撫河北陛下執政既而盤桓西不能進退安居至於倉庫規畫大臣疆土冗食百姓流亡盜賊災變不息當日講求陛下未嘗陛下省察分別使天下。」:「使刀筆才能督責殘虐黜退。」:「臣子如此。」

 正月:「沿使河北人心不安一視同仁豈可一家南北軍民禦敵使人心孟津不過富有庶幾公私。」河南大兵

 三月:「徐州去歲河北節度使良民家屬不可軍人本國人為一體施行庶幾有所無有。」尚書省徐州德行隱匿人為奴婢

 四月:「河北河州居民為兵人大義軍無賴宴飲以為不出騷擾小人朝廷號令威權宣撫司。」

 七月

 陛下以上姿當天開言以求狂妄失實耳目可言緘默何以可采山林祿

 大臣任安邊陲深入大小戰無不勝以致覆沒華南中原大河以北不已宰相大臣社稷生靈安危不為陛下憂慮奏議不過目前碎末互生異同軍旅尚書省利害不問以為不在避嫌周身社稷生靈何所古語:「。」:「。」陛下宰相豈可使器械至於戰守大計密謀可否大臣有所天下

 耳目人主政事議論政事宰相執政陰陽萬物鎮撫四夷百姓天子經綸廟堂之上議論諫官御史天子曲直正是二者豈可偏廢議事諫官國朝諫官回避覿天顏不出一言御史不過糾察官吏案牘巡視倉庫而已其事利害政令以為機密萬一政事專任胸臆自由事機陛下安得遴選學術通曉世務骨鯁以為凡事利害不當不許兼職部委從而

 節儉天意文公三十躬行儉約三千富庶漢文帝戰爭之後四海天子不能未幾天下四夷國家以來州縣河南大駕所在不貲天下之一陛下上天去歲今年支持降福宮中東宮奉養平時官吏應人未嘗有所至於莫不奢侈服食車馬京師衣服珠玉日增陛下文公漢文帝服飾皇天太平

 民心天下官吏營造河南陝西加之連年百姓賑濟倉廩徵調用度不足其實而已之際百姓乖謬不勝縣令選擇所謂尚書省廉潔無私牧民縣令以上任縣資歷正七品任縣滿升遷監察不法任職實惠民心

 群臣以定大計河北百萬河南四十二萬有三百八十一路不能無邊分佈沿使不知賭博成風而已數百萬不知何以其後使去留來者足以避難不必至今古昔大事庶人卜筮大事五品以上便

 陛下即位以來大慶官爵人心滿並進而已祿至於如此進獻然則堅執何所特出人主天下朝廷不可陛下將來使尋常僥倖美名庶幾不至於國家恩

 軍法司命天下安危之一呼吸之間生死入境野戰全軍守則士卒守備不知而已古語:「不軌取士四夷。」大抵出身門閥假託平居意氣首尾退縮士卒士卒因之良民應敵在途