Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷四十七 列傳第十七 傅玄 Volume 47 Biographies 17: Fu Xuan

Click on any word to see more details.

傅玄〈( 從父)〉

傅玄
 傅玄漢陽太守扶風太守少孤博學屬文剛勁不能孝廉太尉秀才郎中東海選入著作撰集魏書》。軍事再遷弘農太守校尉所居稱職上書便宜匡正武帝散騎常侍受禪都尉

 即位直言不諱散騎常侍皇甫上疏:「先王天下大教化隆清議上下先王法術法術天下刑名通達天下守節其後虛無放誕朝野使天下清議復發陛下受禪開正夏禹之至而已清遠風節退是以。」:「清遠。」使上疏

 無為用人天下不可不得一日不貲」,不可疾病滿去職而後王政

 先王士農工商子弟太學優劣商賈天下兆庶無有遊手分數周備如此不定百官子弟交遊未知坐享天祿農工其事太學先王聖明學校遊手不盡以為天下若干人為足以若干人為若干人為若干人為商賈足以通貨而已事業要務

 皇甫使天下後世是以》、《月令伊尹晏嬰大夫莊公海濱明王從事冗散使使無緣使百姓今文不在加以服役為兵不得南面食祿使冗散租稅其實天下可以夫家天下仁義授事士農工商不可未能天下文武使其餘工商長者務農!《:「考績黜陟幽明。」之後故居不見一切日月淺近不周黜陟

 儒學忽而以為陵遲不覺仲尼:「弘道。」然則道者而已業者學校

 下詔:「常侍可謂時事制裁使發憤常侍條目便然後人主人臣人主不能虛心自古忠臣慷慨使杜口結舌未嘗歎息直言有所庶幾得以補過高位文辭謬誤言語有失古人誹謗善意可採<>輕慢所以使四海區區。」

 皇甫喧嘩泰始以為御史頗有上疏

 明王受命天時未必是以人事洪水沈溺無生伏惟陛下德欽周文歡喜便宜五事

 其一耕夫多種功力四分自持中分施行心安一朝八分二分三分其所歡樂以為四分中分天下愛惜無有

 其二二千務農地利二千十數以為警戒天下死刑

 其三留意河堤四部至大農事非一天下河堤不知水勢可分五部使

 二百四十功力水田以來日增不能修理不足天地災害正在河堤精練利害委曲得失有所補益

 以為鮮卑欲取一時後患使鮮卑數萬散居人間秦州刺史素有西方消弭難保不必惟恐便安定西武威名為可動東西浮游高平安定西都尉除以使秦州

 :「便宜農事得失興廢安邊政事周備一二國大當今急務深知動靜。」

 太僕比年公卿會議玄應不盡施行常見校尉

 皇后舊制門外殿以次不絕殿恚怒厲聲妄稱尚書尚書以下御史不敬天性不能有所值日白簡於是六十二

 避難河內專心顯貴著述九流三史故事評斷得失名為》,四部四十十萬文集百餘司空:「足下著書經綸政體儒教足以開卷未嘗歎息。'不見不及',!」

 其後追封清泉


 字長大節風格疾惡如仇樂善文子屬文綺麗不足而言成規潁川:「近乎詩人!」

 太子洗馬尚書冀州刺史繼母不肯解職之間司徒長史留心政事訪朝損益:「陛下至尊布衣勞心帝王菲薄天下未有陛下泰始開元軍國百姓便菜色蠶食百姓饑饉無能天問舊都監軍夏禹分為九州刺史戶口十分之一更多牙門無益宿諸侯官屬百姓不可縱使相接災患便以為當今省事上下用心。」

 在位豫州大中駿魯國中正司空司馬不能尚書郎旬日中正司徒駿駿駿大中司徒駿不從車騎司馬

 世俗奢侈上書:「以為無緣不匱先王天下食肉奢侈天災茅茨百姓后妃婢妾被服綾羅大夫儲蓄由於不足由於不見高尚吏部尚書美食武帝:'不如尚書。'使用心風俗。」朝廷尚書

 即位駿駿:「隨時不行世道不可漢文天下體大世祖皇帝至於不遑聖上暗自謙讓天下以為天下以為天光人心既已山陵周公聖人不免以此周公聖上春秋成王得意公有。」從兄駿:「死喪兄弟同堂信宿使便諂媚。」駿朝政不問駿駿駿不平京兆弘農太守駿駿不宜正人駿:「江海深廣天下大器生子了事司天臺盡性不易具有。」答曰:「酒色殺人酒色不為苟且明哲自古忿安有空空!」無何駿太子中庶子御史

 太宰汝南

以為成王聖人不免孺子可以駿無狀便天下所以不可殿下所見駿發自李肇至於論功當歸戶縣聖上駿莫不欣悅論功以敘歡心扇動東安封王有加三等超遷震動天地自古以來未有莫不國有復有大功東安殿下何所在於不平而今莫不失望不惟失望而已以為駿殿下在外殿下論功論功莫若得失居正事宜

 專權:「駿委任親戚天下所以喧嘩靜默得失維持大事造詣經過車馬填塞奉使祈禱以為少府至於為人不能從而駿殿下殿下:'不識韓非摩天!'<><>猛獸所以殿下不勝區區摩天盡忠猛獸必將以此。」駿

 丙寅內官上書

以為興化在於非一不同林木明揚內外內外出處隨宜中間選用節目成風內外使