Back to collection

Book of Jin 晉書

卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi

Click on any word to see more details.

劉毅〈()〉諸葛 無忌

劉毅
 劉毅彭城曾祖廣陵叔父光祿大夫少有大志家人產業從事以為參軍桓玄篡位劉裕無忌起義密謀徐州刺史京口青州刺史廣陵使皇甫義軍臨陣使舟山使羸弱登山旗幟危懼士卒等分殊死無不東北風義軍放火煙塵鼓噪震駭京邑諸軍一時西冠軍將軍青州刺史無忌琅邪西下邳太守崢嶸乘風縱火爭先武威將軍討平

 聚眾靈溪進擊退劉裕無忌節度無忌便無忌專擅琅邪內史將軍軍事無忌不平引咎自號江州刺史劉敬萬人水陸風飄無忌中流以防甲胄半日生擒巴陵使持節兗州刺史將軍如故號令嚴整百姓南陽太守起義襄陽諸軍江陵馬頭輿江津無忌諸軍豫章江陵城陷輿反正江陵相持部將將軍太守叔祖其餘十數討平撫軍將軍作亂

 丁憂在家從事京口喪禮:「弘道歸天喪親凡庸不能往年滔天苟存鸞駕餘燼文武悲憤海內互動如今人理不甘其事可以丘墳庶幾忠孝。」不許都督豫州揚州淮南廬江諸軍豫州刺史持節將軍常侍如故文武西南平開國都督宣城軍事鼓吹一部梁州刺史桓玄南州盤龍盤龍盤龍將軍三司

 無忌乘勝朝廷震駭舟船內外失色輿就中劉裕南征:「變態上流。」從弟大怒:「一時便不及劉裕!」投書舟師將至建鄴:「劉毅成敗。」引兵巴陵次於敗績棄船數百死亡十二參軍竭力劉裕慰勉本職參軍

 內外解任將軍將軍三司江州都督

 損益急病塗炭戎車干戈江州桓玄以來殘敗逃亡幽深殫力以至有所

 軍國牧養武略濟事出於既久江州之內為重臨江江左區區不盈十萬千里減息而言國恥無虞文武將佐資費非要所謂國大去火州郡百姓郵亭風波往復所謂其所豫章之中比及數年生氣有所調不得止息刺史以來綱目

 於是豫章都督河東河南廣平揚州諸軍將軍三司荊州刺史持節如故荊州不盈十萬器械索然廣州凋殘於是

 江陵江州豫州西文武萬餘劉裕下詔:「劉毅凶戾中間怨望宰輔陝西感遇奸宄無度江州西文武悉皆片言恣欲天朝從弟影響伺隙尚書僕射憑藉輕佻亂階扇動內外萬里不可!」

 劉裕率眾豫章江津參軍攻陷內城精銳士卒力戰力攻北門單騎江陵二十宿居人伏誅襄陽

 劉裕大業其次自矜怏怏不得驕縱史籍藺相如廉頗以為不可能:「不遇中原。」:「劉備孔明有水足下。」不遜憤激西賦詩:「正始風流。」自知武功文雅有餘數百萬劉裕在後大喜:「不能不事。」五木久之:「老兄。」既而其一未定厲聲不快:「不能以此!」西上流伺隙以至於

 江州刺史隆安司徒長史京口東堂告之:「合一今日。」不許如故既而其餘義熙悅豫使忿如此

 少有才幹參軍桓玄江陵過於事前:「有餘不足。」不許失色:「狂人豈能相救!」不以使得志詣門:「安知不死相見?」對曰:「故知不死。」以為刑獄參軍竟陵太守劉裕等同起義

諸葛
 諸葛琅邪文武鄉曲桓玄參軍西軍事劉裕建義武將桓玄將軍宣城內史于時聚眾劉敬芍陂食邑五百淮北諸軍鎮山義熙慕容下邳部將使持節諸軍青州刺史太守丹徒如故

 無忌乘勝京師朝廷震駭率眾京都:「伐木南康隱蔽經年相保無忌。」劉毅京都危懼劉裕天子劉毅石頭豫州揚州諸軍豫州刺史淮南太守

 太尉五十殿驕縱不恤政事珍寶美色營建不知所在殘虐百姓無禮劉毅:「昔年前年韓信!」:「人間太尉不平?」:「相公西征老母將軍何謂不平!」黎民輕狡:「異體劉毅諸葛。」猶豫既而:「貧賤富貴富貴今日丹徒布衣豈可!」兼行既而輕舟潛入明旦壯士未盡輿廷尉使黎民黎民苦戰小弟大司馬參軍山中諸葛桎梏

 富貴之後一月十數夜眠驚起宿答曰:「不分。」其後蛇頭令人隱藏復出相與不可解大數豁然不見未幾伏誅

無忌
 無忌東海少有大志任氣從事太學博士將軍京口大事參議會稽世子東海王無忌國中武將桓玄無忌慟哭南征桓玄無忌不從篡位無忌吏部不許無忌京口

 劉裕參軍無忌相親劉毅京口無忌興復無忌:「強盛?」:「天下自有強弱事主難得!」無忌:「天下之中英雄。」:「所見唯有下邳。」無忌京口無忌使城中

 桓玄無忌起兵:「劉裕烏合之眾勢必無成不以。」:「劉裕三軍當今無敵劉毅百萬無忌酷似大事何謂無成!」如此敗走武陵王無忌將軍琅邪內史會稽王所部精兵桓玄武將冠軍將軍劉毅節度將軍前將軍江州刺史無忌等次旌旗無忌:「不居。」:「不在其中無益。」無忌:「不敵全勝不居可以。」傳呼:「!」驚擾無忌乘勝無忌鼓噪遣使奉送宗廟公主琅邪王妃京都崢嶸無忌巴陵從兄從子乘間江陵無忌進攻馬頭龍泉既而退還無忌規復遂平巴陵馬頭奉送天子無忌不許進軍江陵敗走無忌侍衛京師無忌豫州揚州淮南廬江軍事將軍豫州刺史五十殿會稽內史江東軍事持節將軍如故鼓吹一部義熙遷都江夏豫州西陽新汝南潁川軍事江州刺史將軍持節如故興復開國食邑弘農揚州松滋侍郎將軍

 順流重樓無忌率眾長史:「神武國家在此一舉上流不敢然後萬全長策成敗失利。」無忌不從舟師數百西俄而西風無忌東岸乘風無忌厲聲