Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo

Click on any word to see more details. 略陽臨渭其先苗裔西戎酋長以為部落隴右大雨百姓:「不止洪水。」權略善騎射永嘉之亂千金安危變通僭號長安西冠軍將軍以西關中豪傑羌戎京師將軍都督處於戰功西平部下賜爵關內關內:「諸子並非。」即位以為都督遣使所在

 永和北大將軍都督河北諸軍冀州刺史尊號」,孫堅自稱大將軍單于博士:「率眾十萬形勝慕容父子天下易於。」使獲之軍師將軍西長安既而世子將死:「所以入關言中時而中原兄弟所能關中形勝便西。」六十六僭位武帝

 建業第三及長便弓馬善事甚為父子親愛嗣位晉爵遣使告喪京師

 京兆竊據長安自稱將軍雍州刺史關中宮室所部西既而自稱西大將軍都督關中諸軍雍州刺史西浮橋其弟步騎五千潼關河東:「河北河南不及黃泉相見。」大眾潼關擊破戰勝于洪珍寶長安尊號:「。」關中》,:「西!」河西以為百姓西進軍赤水諸城無不引兵長安遣使京師修好桓溫

 軍師將軍侍中大都關中諸軍單于:「官位輕重所知。」既而使使尊號永和僭稱天王單于境內死罪建元皇始宗廟社稷百官長安天王皇后天王皇太子丞相都督中外諸軍車騎大將軍雍州刺史

 梁州刺史司馬步騎三萬

 皇帝位於太極殿諸公單于

 自立百官步騎率眾關東豫州刺史許昌西將軍之上敗績乘勝至於殺傷太半及其歸於長安司空豫州刺史許昌涼州大將軍使與其率眾擊敗長安

 許昌後母昭儀:「。」慚恨關中雍州歸順黃門夜襲遇害於是特起起司眾數萬人遣使西桓溫中軍

 荊州奇貨竿通關於是充足

 十年率眾長安淅川荊州刺史司馬西五萬柳城愁思轉戰次於退羸兵固守長安小城精銳三萬郡縣使七千白鹿敗績司馬關中及至潼關司馬漢中

 西於是來賓懷遠靈台杜門百姓約法三章政事耆老儒學

 百姓:「受命太平外面安泰。」姓名俄而不見以為大雨:「之中何所所見不虛。」蝗蟲百草無遺牛馬猛獸食人行路斷絕百姓租稅減膳素服正殿

 桓溫入關太子太子東宮自立掖門陳兵年三十在位明皇帝廟號世宗高祖

 生字長生第三無賴兒童侍者:「?」侍者:「。」出血:「。」洪大:「不堪。」:「不已。」:「不如石勒。」:「不然長大人家。」健將:「長成修改便如此!」及長千鈞猛獸奔馬擊刺騎射一時桓溫搴旗斬將前後十數

 太子健卒皇帝大赦境內年壽永和十二皇太后皇后侍中大將軍太尉大將軍大將軍豫州

 桓溫未及生出道上忠烈:「熒惑分野不出國有大喪大臣陛下周文修德群臣。」:「皇后天下大喪太傅車騎僕射可謂大臣。」於是太傅車騎尚書僕射侍中丞相及其二十七南安直言亂政大言

 自若耽淫殺戮無道彎弓朝臣左右司空日蝕群臣太極殿尚書既而:「何不!」於是無不滿以為

 見殺參軍使涼州年幼不見涼州:「本朝境外何為?」:「自來山河通道使主上八表宅心四海天地大明金蘭是以不遠!」:「一時本朝重光便是先公遵奉。」:「其先天命先王翻然北面稱制河西先君竇融先王歸趙無窮遐祉?」:「誓言通好中國昔日不足。」:「三王五帝奸詐豈可同年一方先帝加以陰陽無際不可以。」:「兵強江南天下自然!」:「先帝大聖神武主上徽號河西正朔必須可以行人不能江南數年西涼州。」:「帶甲十萬西大河有餘!」:「貴州何如天阻驍騎天下關中先帝不覺易主關東地勢北面肅慎單于屈膝有餘西何以先王故事西。」:「天下江南何以?」:「文身江山洿自古豈但:' 大邦。'不可以。」:「舊都將相文武領袖一時?」:「皇室大司馬武都大將軍文武神器百工萬里大將軍廣平將軍清河王法將軍東海王兄弟太師尚書廣寧骨鯁貞亮光祿大夫祿博聞強識探賾黃門侍郎厚重將軍將軍才識明達令行禁止御史梁平光祿大夫侍中尚書文史文宗尚書僕射秘書監著作權略必勝萬人之敵前將軍新興將軍將軍安遠將軍建武將軍納言文武莫非其餘經世王猛相望濟濟多士一時眾數狼顧偏方臣妾不事,《春秋。」:「主上。」:「安危見機實在。」河西所在之至遣使其所

 慕容輿率眾七千幽州刺史將軍率眾四千青州刺史盧氏前將軍退及長大敗七百

 率眾萬餘平陽太守匈奴遣使假道隴西苻堅:「人傑隴西不如伺隙。」遣使官爵不受使者河東大將軍卑辭厚幣兄弟

 金紫光祿大夫上疏

 長安大風髮屋行人宮中或稱光祿大夫:「正陽不時陛下勉強政事和氣所致陛下元元平章百姓纖介含山致敬公卿秋霜三春皇家永保無窮。」以為妖言

 將軍前將軍叩頭以太生母

 生下:「皇天承祖萬邦百姓何不滿天不過行者比肩!」猛獸髮屋害人六畜七百百姓農桑內外群臣:「野獸食人不能豈不年年降罰百姓犯罪不已犯罪何為尤人!」

 行者非禮不從群臣咸陽故城使太醫人參好惡多少:「小小可堪。」以為然後

 有司:「太白太白京師。」:「必將何所!」

 羌胡七千黃落苻堅步騎五千固守:「傷弓之鳥虛發桓溫