Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百二十一 載記第二十一 李雄 李班 李期 李壽 李勢 Volume 121 Records 21: Li Xiong; Li Ban; Li Qi; Li Shou; Li Shi

Click on any word to see more details. 第三羅氏升天中斷既而羅氏汲水忽然十四常言身長美容每周鄉里器重術士:「李氏奇表為人。」

 特起前將軍自稱大都大將軍益州犍為運道牙門固守開門成都于時率眾人流下江以西長生長生不敢稱制事無巨細兄弟

 永興元年僭稱成都境內建元建興叔父太傅太保太尉司空材官太宰其餘追尊曾祖巴郡桓公隴西襄王成都景王羅氏王太后長生西山輿成都丞相長生尊號於是帝位境內太武追尊景帝廟號始祖羅氏太后長生天地太師西山租稅建國無法尚書上疏:「仍舊故事太尉大司馬太傅太保父兄司空丞相大將軍凡百諸公大將典故相應制度以為楷式。」

 率眾漢中梁州刺史長安南鄭漢中

 死者十萬南夷校尉固守建寧使城陷壯士婦女成都

 梓潼部將梓潼歸於率眾不克鎮巴西帳下巴西張寶梓潼巴郡梓潼太守乘勝進軍境內改元玉衡

 羅氏巫覡忌諱司空群臣司空上官:「主上以為何如?」:「天子庶人孔子:'何必高宗皆然。'以來天下宗廟不可久曠而已。」:「行事違言。」流涕號泣不許:「王業凡百一日天下惶惶武王從戎所願天下陛下永隆。」雄起

 涪陵遠人於是寬大降附愛人益州皇后兄弟隴西

 太守進軍會攻刺史使不利霖雨瀘水眾多成都待遇儀式

 安北兄弟武都不法領軍將軍乾等白水攻下陰平不得四面死者流涕

 其後蕩子太子有子群臣所生:「起兵舉手帝王天下喪亂情義塗炭諸君王公之上基業先帝大事姿好學。」司徒:「先王所以篡奪不可不慎吳子而立其弟所以不立而立猶子陛下。」不從退流涕:「自此!」

 駿遣使尊號:「士大夫無心帝王元功退掃除陵遲不振引領有年暗室尊崇義帝,《春秋莫大。」駿使相繼巴郡告急:「石勒跋扈琅邪以為耿耿舉兵使欣然。」如此

 中原喪亂遣使朝貢晉穆帝天下駿假道京師駿從事假道:「英名蓋世兵強何不自稱一方?」:「未能天下眾人倒懸忘食枕戈待旦琅邪中興江東萬里自取!」:「避難此地同盟今日琅邪中興中夏率眾。」京師天子

 大將軍西校尉攻陷巴東太守謙退建平建平巴東監軍退保宜都仰攀前鋒刺史於是境內使討平撫軍

 六十一在位三十武帝太宗

 雄性寬厚有名及其由是海內興學史官手不釋卷男丁調不過綿百姓富貴招致遠方不足金銀珍寶丞相:「陛下天下網羅四海!」辭謝酒醉:「天子穆穆諸侯皇皇安有天子!」對曰:「天下是以。」威儀無祿君子小人行軍號令用兵部隊戰勝相讓相救攻城虜獲其所

 平南將軍太子謙虛敬愛名士隴西天水以為:「景王太子太子太子文章超然卓絕未嘗高朗後人!」汎愛李子奢靡古者均平貧富種殖晝夜少數攻戰藥流衣冠誠如

 尚書居中喪禮政事司徒尚書鎮江所生不平至此奔喪與其以期梁州刺史不忍太史令:「宮中陰謀親戚。」四十七在位嗣位

 世運第四聰慧好學屬文虛心招納將軍諸子宗室子弟合眾數百其所長史

 為主以期多才讓位於是皇帝大赦境內改元使漢王梁州刺史校尉尚書拜相大將軍尚書皇后將軍右丞將軍尚書司徒大事信任尚書尚書才藝而已於是尚書僕射武陵謀反下獄

 將軍司馬漢中南鄭

 並不於是大臣天雨宮中宮中籍沒婦女資財後庭內外道路獲罪安北於是發兵中常侍動靜往來步騎成都亂政晉陽成都不虞不備屯兵侍中相國尚書河南尚書中常侍西將軍將軍西亂政社稷大逆不道夷滅於是邛都:「天下不如!」咸康自縊二十五在位

 好學雅量豁然李氏諸子雄奇以為荷重前將軍巴西軍事將軍十九處士以為賓客巴西大將軍大都侍中扶風尚書百餘封建漢王梁州梁州刺史

 威名朝覲自陳邊疆不可不朝兄弟壯大強兵聘禮巴西應聘岷山江水其父假手報仇未有:「開國諸侯。」長史略陽巴西思明共謀成都歸順文武得數成都李氏殘害

 思明西將軍益州成都調司馬侍中自立壽命:「可數天子。」調:「一日數年!」思明:「數年天子諸侯!」:「之上。」咸康境內改元相國股肱調爪牙思明安車束帛太師師友拔擢追尊太后皇后世子太子

 廣漢太守大臣大臣殿太守大風暴雨自悔群臣盡忠拘忌

 散騎常侍中常侍連橫入寇約分天下大修船艦尚書都督軍士萬餘舟師成都鼓噪盈江群臣:「我國小眾。」思明切諫於是群臣利害:「陛下豺狼不得不北面天下強弱已然陛下熟慮。」群臣叩頭泣諫萬歲

 大將軍牂柯太守

 太子大將軍尚書

 篡奪因循盛稱宮觀美麗殷實刑法控制小過郊甸都邑空虛工匠器械充盈成都州郡工巧宮室引水奢侈太學殿百姓使役滿僕射切諫以為誹謗僕射直言忿非一下獄

 常見四十四在位文帝

 好學庶幾賢相建功立事未嘗反覆征伐千里賢相之後宗廟始祖大成制度改易公卿以下士人廢黜思明復議王室不從上書歸正思明:「