Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷一百二十二 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Volume 122 Records 22: Lü Guang; Lü Zuan; Lü Long

Click on any word to see more details.

呂光

 呂光略陽漢文帝避難苻堅太尉有神童兒遊戲戰陣為主部分嘆服不樂讀書身長瞳子凝重大量喜怒形於色王猛:「非常。」苻堅賢良愛服將軍養子威名

 秦州:「持重乘勝退退可以。」退不知所為:「奸計攻城可以。」敗興王猛慕容

 洛陽長史謀反苻堅:「呂光忠孝方正不同。」使命太子敬重

 聚眾益州將軍步兵校尉將軍

 平山士馬強盛西域使都督西諸軍將軍鐵騎五千西域隴西武威弘農太子:「非常大福。」高昌部將:「受任機宜何不!」流沙三百將士失色:「李廣精誠泉湧皇天必將不足。」大雨平地進兵焉耆龜茲疑兵為人城外城中附庸自守

 」。搖動頭角目光雲霧四周不復南北東西三十鱗甲昭然猶在:「。」西北暴雨進言:「神獸。《:『。』將軍將軍大慶。」喜色

 進攻龜茲飛越城外:「。」攻城財寶二十溫宿頭等國王七十便弓馬連鎖不可策馬案兵:「分力良策。」於是相接彌縫西大敗萬餘。,珍寶王侯三十將士賦詩宮室壯麗參軍京兆龜茲胡人奢侈養生十年士卒相繼威名撫寧西域不遠萬里來歸

 西域以為使散騎常侍都督玉門西諸軍安西將軍西域校尉不通龜茲鳩摩羅什羅什西》。於是文武萬餘外國珍寶怪獸有餘駿馬萬餘苻堅高昌太守涼州刺史不從高昌苻堅長安:「文雅有餘不足不能不足上下進而。」及至玉門傳檄率眾五萬涼州前鋒大敗數百於是四山武威太守涼州刺史校尉將軍武威太守

 主簿奸佞前朝同謀南安天水名士遠近以此將軍金城太守擊敗興城扇動百姓司馬參軍謀殺發覺逃奔

 苻堅南奔世子校尉長安禿安人起兵進逼決勝負:「呂光豐城精銳不如席捲西不及可以。」不從求救西建康太守祁連都尉起兵西率眾三萬出擊萬餘:「未可。」:「豈不皇天贊成八百。」光大西臨洮百姓五千攻破建康

 苻堅姚萇哀號三軍縞素皇帝三月庶人哭泣於是大赦境內建元太安自稱使中外大都隴右河西諸軍大將軍匈奴中郎將涼州酒泉酒泉自稱大將軍涼州五百人相死者西平太守自稱匈奴

 河西有力以為將軍武威太守高一出入光相關中:「何如?」:「。」默然因此政事刑法參軍:「嚴刑明王。」:「商鞅諸侯吳起?」:「四海奈何末法道義神州!」於是下令

 張掖太守:「伺隙大駕西行乘虛出於進退狼狽勢必。」:「事勢共相惡相東西城外若是大事叛逆及其倉卒。」於是步騎三萬於是敦煌太守既而威名率眾:「。」以為不可:「不可。」步騎酒泉斬首

 百獸以為太元十四三河王位百官境內年號群臣將軍武賁中郎將王妃世子群臣追尊高祖曾祖宣公昭王中書侍郎上疏三代故事追尊呂望始祖

 張掖考核令尹:「張掖小吏令尹狼藉衣服形狀如是。」遣使著作未能使天梯》、《十六

 都尉退興城中郎將及其將軍乞伏歸於金城河北武賁步騎五千大敗沮渠建武精兵河津將軍攻克

 西海:「念舊中心燕雀徘徊。」扇動西

 高昌西形勝翻覆子弟使西將軍都督玉門西諸軍西域大都高昌大臣子弟

 於是太元二十一天王大赦境內龍飛世子太子諸子二十尚書僕射人為尚書

 :「野心前後反覆會稽兄弟離間中外戒嚴。」於是次於使步騎三萬金城率眾五千金石萬餘秦州刺史天水臨洮金城金城太守瞋目:「守節不為。」:「求生正在今日。」反間成紀司馬:「過人權略難測不可可望奸計步騎相接諸軍一舉。」不從相遇戰敗將軍收集

 尚書沮渠三河太守沮渠弟子蒙遜攻陷屯兵金山百姓蒙遜將軍蒙遜起兵逃奔扇動進攻福祿建安擊敗退蒙遜酒泉太守將軍步騎萬餘戰敗進攻建康太守:「刑罰不堪瓦解昭然百姓府君豈可蓋世而立忠於大義府君使塗炭。」不從:「獨立救援府君。」僕射不平大都大將軍涼州建康沮渠蒙遜臨洮聲勢師大

 散騎常侍太常明天占候:「天文分野大兵主上老病太子一旦常有不善為主之後。」以為使:「潛師後患。」:「。」遣使:「作亂還都。」於是不敢司馬:「天文起兵京城之外朝廷還都西張掖號令千載一時。」:「臣子無二未有豈可祿。」番禾大敗西安太守步騎五千鋒刃之上分節不忍悠然自若

 推後將軍自稱大將軍涼州西平西:「叛逆行人風傳百姓忠貞史魚成敗古人奸邪臨難不移君子雞鳴風雨小數大理世事紛紜一心同濟數百千萬東人戰士百餘涼州有餘君臣父子使貽笑將來。」步騎士馬成敗天文:「精兵光合後患。」擊敗乞伏南奔

 太子天王自號太上皇太尉司徒:「疾病以後使朝政無為可以。」:「永業元首人心兄弟萬世自相旋踵。」:「不敢二心。」隆安六十三在位十年皇帝廟號太祖高陵

 長子便弓馬鷹犬苻堅太學不好讀書交結聲樂西武賁中郎將太原

 發喪:「高年大統。」:「年長陛下國家不可。」不許:「積年內外