Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷四十四 志第二十四: 職官三 Volume 44 Treatises 24: Government Service 3

第二十職官

御史台御史後漢改為改為北朝御史台武德龍朔改名咸亨光宅元年左右號曰左右按察神龍左右御史台延和先天十月

大夫御史大夫丞相三公之後大夫大夫。《武德改為龍朔改為咸亨大夫光宅大夫」「會昌十二月:「大夫漢末改為司空丞相三公邦國朝廷尚書。」御史台殿秘書之中漢末改為御史長史後漢後魏改為中尉北齊後周大夫改為御史五品武德貞觀高宗御史龍朔改為大夫咸亨五品會昌十二月:「大夫大夫京兆出入。」大夫邦國典章朝廷天下三司中外彈劾御史大夫大事小事署名而已使囚徒刑部尚書國有以為

御史御史,《周官改為御史後周中士御史第七武德第六御史雜事西有別其實尋常大理凡事大夫彈奏其事大夫大事小事而已三司理事給事舍人三司長官刑部郎中員外大理評事

主簿九品主簿受事主事十七二十三

殿御史十八殿御史殿供奉儀式冬至朝會具服殿巡幸鹵簿糾察具服文物有所京城左右之內不法

監察御史貞觀布衣大宗監察御史龍朔元年監察監察鑄錢嶺南囚徒祭祀不敬尚書省會議凡百宴會

殿殿改為殿中局煬帝改為殿內省武德改為殿龍朔改為咸亨殿

第二第三第四武德第三五品主事九品十二殿天子官屬禮物職事左右祭祀之外侍奉冬至朝會主事受事

五品改為正七品九品名數四季不可至大朝會饗宴祿大夫王公賓客主食

藥局五品正七品十二三十按摩合口中藥五味診脈三部大經監視調和

五品正七品十六衣服制度名數天子天冠十一紗帽十二十三輿服》。天子社稷至於朝會

五品正七品八十殿燈燭預設三部帳幕三部以為辟邪祭祀行宮東南隨地次於東門之外次於東門正殿西序室內冬至朝會正殿朔望正殿

五品正七品十八九品五十五十獸醫七十九品九品十四內外左右飛黃左右左右左右左右左右開元飛龍、六群良馬獸醫後置內外使開元使左右使每日分為左右正殿門外陳設大象相次侍立進退殿其實武職一如天寶十二楊國忠乾元上元

五品正七品九品二十四三十二輿十二輿其次名數朝會祭祀朝會孔雀一百五十分居左右開元年初改為孔雀左右其三

內官

一品。《周官夫人夫人武德貴妃淑妃三德位次之下玄宗以為后妃其一不宜美人四等二十內官,《周官四德禮儀美人,《周官二十七祭祀賓客,《周官八十一

尚書職掌

五品正七品正七品簿簿正七品簿正七品導引中宮簿官屬尚書簿簿出入目錄文書宣傳啟奏簿宮人簿管籥

五品典籍正七品正七品典賓正七品禮儀起居官屬四部經籍幾案進退賓客朝見宴會賞賜朝見宴會

五品正七品正七品正七品正七品內服官屬符契圖籍衣服首飾儀仗

五品正七品正七品,,正七品司藥正七品正七品司藥官屬進食司藥方藥宮人飯食

五品正七品輿輿正七品輿正七品正七品掌燈次序輿官屬輿輿種植蔬果掌燈

五品正七品正七品正七品正七品女功官屬衣服裁縫寶貨衣服飲食

五品正七品制定尚書二十四職事

西。《周官內官前漢多用士人後漢後宮煬帝改為武德龍朔改為光宅改為神龍

北齊後周上士煬帝秋令武德大將軍德宗威遠命中中尉魚朝恩之後京師歸於內官中尉使天下節度使內官常侍五品漢代之中常侍在內侍奉出入宮掖宣傳官屬常侍皇后

給事五品主事九品十六給事省事冬至群臣中宮出入宣傳宮人衣服費用多少春秋二時

十二正七品宣傳命婦朝會人數命婦糾察不法出入

博士九品九品女工宮人名籍養蠶課業博士教習宮人

二十十六使無常侍奉出入皇后置於輿宮人使解免長上使學生五十名籍使

九品宮人疾病醫藥死亡衣服寺觀修福內命婦五品親戚年內同姓主祭同姓春秋

九品二百中宮出入導引中宮出入皇后輿服九品寶貨名數朝會五品絹帛金銀殿

太常寺改為太常後代

十二太常第三龍朔改為光宅改為神龍太常