Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷七十 列傳第二十: 王珪 戴冑 岑文本 杜正倫 Volume 70 Biographies 20: Wang Gui, Dai Zhou, Cen Wenben, Du Zhenglun

Click on any word to see more details.

  至德

 岑文本   

 

太原曾祖太尉尚書北齊樂陵太守嗜欲安於貧賤不苟當時有人:「門戶在此。」開皇漢王亡命南山高祖入關丞相世子參軍東宮太子中舍人甚為太子陰謀建成太宗諫議大夫貞觀元年太宗:「不能不能君臣相遇魚水海內漢高祖田舍天下既而規模子孫賢臣所致不明天下太平。」:「諍臣不用相繼陛下芻蕘。」太宗今後以上諫官太宗寧縣黃門侍郎太子庶子太宗閒居美人廬江沒入太宗指示:「廬江暴虐亡者!」:「陛下廬江婦人?」太宗:「殺人是非?」:「管子:『齊桓公其父:『何故?』父老:『。』桓公:『賢君至於?』父老:『不然不能不能所以。』婦人左右聖心陛下以為。」太宗不出美人太常宮人聲樂太宗:「音律不用陛下顧問不得陛下視聽雅士陛下天下。」太宗:「!」拜謝:「本事陛下性命不肖陛下疑事陛下陛下。」默然翌日房玄齡:「自古帝王周武王不用宣王賢主無罪夙夜庶幾恨不能古人公等以此直言。」

房玄齡李靖魏徵同知國政太宗:「談論房玄齡諸子?」:「孜孜不為不如文武不如李靖不如務必不如諫諍不及不如魏徵一日。」太宗以為後進漏洩同州刺史明年禮部尚書十一正定五禮》,三百封一既而黃門侍郎:「與其相見禮節?」:「。」忠孝答曰:「陛下盡忠陛下盡孝忠孝可以立身可以當年可以可以。」:「忠孝。」答曰:「東平:『。』」:「古來及其成人是以傾覆教子安全驅使忠孝:『可以。』」自居南平公主近代公主:「主上法制公主所以國家。」與其公主退公主下降貧寒不辭厚報妻子撫孤恩義營私四時太宗因為以是十三公主省視民部尚書增損六十九太宗舉哀百官吏部尚書

長子郎中都尉太子交結開元郎中御史時光祿犯罪嶺南東都玄宗威權極其然後結成及其親友得罪知名四海御史大夫衢州刺史得志朝廷龍川甚為

安陽簿大業黃門侍郎以為給事:「君臣父子休戚終始文武社稷在於今日王室使國有泰山家傳祿莫不幸甚。」鄭州長史太宗曹參即位兵部郎中武昌

貞觀元年大理吏部尚書長孫無忌不解尚書僕射監門校尉不覺二十:「校尉不覺臣子不得:『湯藥飲食舟船不知。』陛下。」太宗:「天下得以親戚便?」太宗:「校尉以致生死。」校尉朝廷盛開選舉詐偽至於詐偽:「天下不信?」:「陛下不敢。」:「自守失信?」:「國家所以天下當時喜怒陛下一朝忿不可忿忿陛下。」:「有所!」前後執法刑獄泉湧尚書百姓:「不免儲蓄禮經喪亂戶口凋殘隨即當年賑恤開皇天下名為得無饑饉大業中年不足官費王公稼穡秋熟勸課所在義倉。」太宗十萬

時尚僕射僕射太宗:「尚書省天下天下。」從政處斷以為左右稱職武德而已諫議大夫魏徵供奉民部尚書檢校太子庶子僕射選舉臨終詔令吏部尚書民部庶子如故無學吏部文雅甚為吏部尚書參預朝政太宗修復洛陽

陛下之後餘燼塗炭倒懸大功大德稱讚小人才識耳目長久區區職司關中軍團九成二千戶口舉家便經營不能七月過度河南河北洿未可加以軍國府庫百萬調費用不止帑藏洛陽宮殿風雨數年

太宗:「骨肉情深有機官爵。」太宗舉哀尚書僕射追封碑文房玄齡魏徵親善流涕至德

至德乾封遷西侍郎東西戶部尚書依舊政事父子十數年間相繼尚書國政以為咸亨高宗至德舟楫」;」;」;中書侍郎贊皇」,尚書僕射僕射申訴美言至德據理未嘗斷決歸於至德答曰:「人主權柄為人人主權柄!」慎密如此高宗儀鳳輟朝使百官三司大都

岑文本南陽吏部尚書隋末邯鄲不得文本姿美談屬文十四召對明辯蓮花》,下筆便屬意莫不其父知名其後秀才荊州中書侍郎文翰河間荊州將士文本:「無道群雄鼎沸四海真主君臣江陵父老歸降以南。」文本荊州進擊郎中貞觀元年秘書中書省太宗文本》。元日文本三元》,文本李靖舍人武德軍國大事出於顏師古文本須臾殆盡中書侍郎顏師古免職:「師古諳練時事文法。」太宗:「。」於是文本中書侍郎機密令狐德棻》,出於文本十年江陵縣十一洛陽文本

不易故居所以所以喪亂之後戶口減損瘡痍資產是以古人種樹綿遠枝葉根本春日枯槁百姓怨氣充塞怨氣充塞:「可愛可畏非人。」孔安國:「可愛失道可畏。」仲尼:「所以所以。」是以哲王一日為此陛下覽古安危社稷選舉賞罰進賢退不肖在於養性常道陛下常行陛下至道天地長久使作孽陰陽常理豈可天譴聖心古人:「農夫君子智者。」

文本以為不可上疏節儉太宗三百十七祿大夫

文本出自書生平生故人微賤抗禮居處卑陋恩義太宗。」新立皇太子名士太宗文本文本:「庸才滿盈一心陛下東宮恩澤。」太宗東宮皇太子答拜如此歸家憂色文本:「所以憂懼。」慶賀:「不受。」產業文本:「南方布衣徒步入關不過秘書縣令汗馬文墨俸祿產業?」嘆息退

文本任事財物出入時任校書郎太宗不悅從容文本:「過多交結如何?」文本:「少孤老母信宿左右外出老母。」歔欷嗚咽太宗召見嚴加