Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji

Click on any word to see more details.潤州曲阿王府參軍學士慷慨調聖曆主簿納言狄仁傑:“足下才識如是遠大。”監察御史

長安御史天分御史不許上疏

承恩苞藏禍心陛下不忍加刑皇天非唯陛下不祥陛下以防奸臣詭計疑惑其所陛下不合往還修福無悔天恩以為應運兵甲天下萬方以為陛下天分逆臣社稷三司

內史:“革命決斷刑獄刻薄破家。”文明元年以後得罪魁首一切前後激切奏議人主詰責:“大理人命不能以求。”

張易之侍郎中台右丞左右羽林將軍其事皇太子北門起居謁見太子神龍元年正月羽林將軍李湛羽林將軍將軍左右羽林五百宮中李湛東宮皇太子玄武太子兵士仙宮殿汴州刺史梟首天津莫不臠割一夕明日太子即位光祿大夫納言五百改為侍中

時政大略:“孔子關雎后妃人倫滅國陛下臨朝聽政皇后帷幔殿政事帝王婦人莫不不祥不義由是古人。’《’,婦人不得國政陛下覽古古人社稷為重蒼生皇后正殿干預外朝中宮儀式。”

:“京師道路籍籍佛教后妃得出時政陛下輕騎微行上下尊嚴興化康國莫大孔子:‘亂政鬼神。’變亂。”方術秘書監國子祭酒不可:“便。”對曰:“陛下龍飛:‘軍國政化貞觀故事。’貞觀魏徵虞世南顏師古秘書監孔穎達國子祭酒足以陛下陛下。”

皇后朝政居中用事皇后無不私通讒毀平陽漢陽南陽政事賜姓皇后錦繡金銀鞍馬刺史之後共謀其事於是政事大為尋出刺史刺史

祿駙馬都尉謀誅皇后通知司馬崖州司馬司馬司馬新州司馬

令人皇后穢行天津廢黜御史大夫推求:“為此族滅。”大理李朝:“未經不可御史處分。”大理:“不可並處籍沒。”鐵券不死崖州終身禁錮子弟十六金紫光祿大夫五百刑部尚書李朝聞喜太子三族既有不依進用舍人崔湜司馬御史貴州左右之上然後五十四

睿宗即位延和元年官爵子孫封二玄宗即位開元:“ 輿肇建輔佐經綸侍中侍中平陽吏部尚書漢陽南陽神降讖緯勤勞王家元謀景命既久配享皇帝。”建中元年司徒

太平聖曆刺史河北突厥不輟下車:“不守收獲城郭?”由是歌詠再遷夏官侍郎泰州刺史大足元年洛州長史長安留守在職長安中台右丞光祿大夫

神龍元年羽林將軍張易之金紫光祿大夫侍中賜爵平陽五百齊國滿七百中興於是政事鐵券朔望

張易之兄弟洛州長史:“祿猶在兵勢匡正王室天下。”不可:“不知。”翌日潛入宮中內行國政天下以此歸咎政柄彈指出血:“主上疇昔誅鋤事勢已去。”

參軍廢黜罪狀:“天大皇后憂勞弄權甲兵鏟除妖孽高一四海輕侮隱忍不謂溪壑盈滿大權怨望伊始所以未能遐邇伏法倘若發明何以悖亂所以從寬貶降崖州司馬新州司馬司馬司馬員外。”崖州睿宗即位王官秦州都督建中太尉

曾孫開成太子舍人河南縣

安平本名下體改為少有叔父秘書監器重龍朔庫部員外盧氏:“屯田郎中:‘兒子有人貧乏不能消息充足消息。’以為仕宦錢物其父父母喜悅不問從何祿俸善事非理所得盜賊不受為此食祿榮幸不能忠清何以孔子:‘不孝。’:‘父母。’修身。”遵奉見稱天宮郎中舍人

長安元年天官侍郎介然自守頗為執政者轉文左丞:“以來大有罪過復舊。”天官侍郎七十侍郎平章太子庶子侍郎光祿大夫依舊政事誣陷良善因緣籍沒數百感悟

不軌大辟兄弟正如宰相不得召見少間:“皇太子孝友可親湯藥宮禁異姓出入。”:“。”張易之方術秘書監切諫封四檢校益州大都長史都督其後司馬建中太子太師

友愛諸子撫養教授頗為當時尚書左丞晚年以為所長不復構思經籍作為、《、《義士十五二十並行

文學知名舍人禮部侍郎自有

曾孫開成商州防禦判官殿御史監察御史

襄陽太學涉獵三禮》,國子祭酒令狐德棻進士擢第永昌元年賢良同時當時第一監察御史

聖曆舍人學士:“三十六。”

二十五春秋》:“魯僖公三十三十二月乙巳。”“文公公子納幣。”《左傳。”杜預:“僖公十一月納幣十二月婚禮納徵束帛諸侯納幣太子婚禮。”。《公羊傳:“ 納幣何以之外何以之內。”何休:“僖公十二月至此滿二十五問名之內。”何休十二月至此十二月二十四二十五十二月乙巳”,杜預乙巳十一月十二十二月十二月。“文公元年四月僖公”,《諸侯五月若是十二月即是五月不得明知十一月僖公十二月滿二十五據此推步考校公羊所能仲尼一月不爭其二十五由來春秋二十五

尚書·伊訓:“成湯太甲元年二月伊尹先王。”孔安國:“元年十一月。”據此十一月十一月大祥太甲:“二月伊尹冕服歸於。”十一月大祥十二月朔日冕服元年十一月。《顧命:“四月”,四月十六。“翌日乙丑”,十七。“丁卯”,十九。“癸酉”,四月二十五成王康王中間十月康王十一月十二月。《顧命諸侯,《伊訓’,損益可知不得元年以前別有尚書二十五

禮記:“二十五哀痛未盡思慕然而以是豈不送死復生有節?”喪服:“大祥。”:“大祥。”喪服:“九月七月三時五月三月一時。”禮記二十五

儀禮:“大祥。”周公儀禮二十五

禮經正文周公仲尼得以禮記戴聖高堂》,周備所得五十六》,弟子戴德戴聖正經相符學官年代已久無端構造依據歎息其二十五考校儀禮》“”,一月二十七”。:“澹澹平安。”二十七