Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百十八 列傳第六十八: 元載 王昂 李少良 王縉 楊炎 黎幹 庾準 Volume 118 Biographies 68: Yuan Zai, Wan Gang, Li Shaoliang, Wang Jin, Yang Yan, Li Gan, Yu Zhun

Click on any word to see more details.鳳翔岐山寒微員外不理產業元氏自幼屬文博覽學道家貧徒步天寶玄宗崇奉道教下詔學者邠州監察御史使黔中判官大理評事東都留守判官大理

肅宗即位急於軍務廉使江左蘇州刺史江東使祠部員外洪州刺史郎中肅宗使御史數月戶部侍郎支使轉運使朝廷肅宗幸臣元氏海內違者京兆尹屬國懇辭翌日平章轉運使如故旬日肅宗晏駕代宗即位國勢上前承恩中書侍郎平章集賢殿大學士修國史光祿大夫許昌縣轉運使職務負荷大位友善使天下元帥行軍司馬廣德元年輿恩寵以是有所先知信任自專封人上方而已

魚朝恩乘間專權不軌驕橫天下北軍大將同謀以防三月伏法支使第五志氣自若是非以為文武才略胥吏城中南北二甲宏麗當時近郊什器宿別墅一百不法無度方面引用結子貨賄公行近年以來未有相得日益縱橫代宗君臣

河中中都行幸魚朝恩盈滿建中大略河東京師精兵五萬中都四方開合以為河中經營

節度之後以為西不足西刺史河西隴右要害上前:「國家西吐蕃沙堡原州其間原州西肥水吐蕃不居西監牧故地原州早霜黍稷平涼可以西原州乘間青海不二大軍以為根本石門連山峻嶺不可沙縣羽翼靈武五城形勢然後隴右以至安西西戎朝廷。」地形密使原州檢校僕射神功:「興師料敵老將陛下書生舉國。」遲疑不決得罪

文武以下吏部兵部便不得歸於有司駁正封人上前公府由是道路不敢之內平素交友道義

代宗其所十二三月庚辰殿金吾大將軍政事堂吏部尚書受任天下不敢專斷共事御史大夫散騎常侍兵部侍郎禮部侍郎諫議大夫推究出自使伏罪是日宦官將軍省事:「懲惡急於時政中書侍郎平章正直未能上面夜行典章貿提防淩虐使賞罰差謬不由君臣之間遷善無悔兇戾申明自盡知人不明中外。」:「侍郎平章附會奸邪阿諛讒佞加刑使持節諸軍刺史赴任南面股肱哲人使朕躬。」承旨:「大臣。」聽命從輕

長子揚州曹參得罪命中使揚州賜死次子祠部員外次子秘書校書郎賜死收入掖庭開元河西節度使兇戾威勢聚斂財貨征求音樂

相位四海外方珍異不可輕浮不及兄弟倡優天倫無愧得罪行路使陰陽萬年縣父母墳墓大寧安仁廨宇載籍鐘乳五百御史臺尚書省

出自以軍河中河中節度使不法聚斂永泰元年正月檢校刑部尚書省事殿六月江陵御史大夫節度觀察使大將檢校刑部尚書省事專事奢靡刑部公務連日無愧甚為連州刺史使萬州

使殿御史京師權貴專政所居子弟縱橫貨賄公行不見良友不慎狂妄御史臺御史大夫屬意奏議使伏罪良友子弟上前大怒京兆府通經浮躁及於

弄權七月晉州男子葦席對曰:「三十便。」京兆府召見三十:「、「團練使監軍使殿御史以為連州桂陽縣員外承寵得誌朝政出於中外當時歸咎凡百

河中好學文翰著名澤及文辭清麗御史員外祿太原太原功效謀略侍郎特為

國子祭酒鳳翔防禦使工部侍郎散騎常侍玄宗》,稱為兵部侍郎河北奉使稱旨廣德黃門侍郎平章太微使大學士河南元帥徐州侍中持節河南西山南東道節度行營侍中加上東都留守歲餘河南元帥四十萬貫東都殿宇幽州節度使幽州盧龍節度河東節度太原留守河東節度觀察使河南元帥東都留守太原儒者違約一朝將校股栗

河東侍郎平章用事不敢不悅言辭忌憚京兆尹數論不能白事:「南方君子安知!」如此

弟兄茹葷晚年尤甚無限李氏寶應三十節度觀察使入朝至寶修繕代宗代宗報應因而啟奏代宗由是過當百余宮中陳設佛像經行念誦之內道場窮極珍異出入西入寇》,退橫加封國公卿爭權京畿豐田歸於寺觀不能相繼代宗信心不易天下官吏不得僧尼窮極瑰麗以為國家靈長已定患難不足道祿思明有子西戎退非人明征公卿大臣人事陵遲

五臺山鑄銅照耀山谷億萬宰相臺山分行郡縣講說以求代宗七月望日道場百萬高祖聖神衣裳尊號寺觀是日儀仗花鼓道路以為

李氏左丞稱為弟妹得罪連坐刺史刺史十四太子賓客東都建中十二月八十二

鳳翔曾祖武德龍門進士隱居玄宗諫議大夫棄官禎祥肅宗散騎常侍先生》。

風骨之間河西節度掌書記左右反接鐵棒二百流血節度使元帥判官起居舍人祿丁憂號泣不絕三代未有久之員外兵部禮部郎中舍人綸誥長於開元

下士汲引為己任人士》,文士莫不成誦吏部侍郎修國史文學禮部郎中吏部侍郎司馬德宗即位宰相文學器用光祿大夫侍郎平章有風文學天下賢相

國家舊制天下財賦四時尚書出入上下及第鹽鐵使京師求取不能進入中人天子便不復是以天下為人私藏有司不得多少不能二十簿其事三百其間連結不可頓首上前:「財賦邦國大本生人天下輕重是以重臣往往大計