Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百十九 列傳第六十九: 楊綰 崔祐甫 常袞 Volume 119 Biographies 69: Yang Wan, Cui Youfu, Chang Gun

Click on any word to see more details.

從兄公權華州華陰天朝戶部侍郎國子祭酒開元之中過人四聲應聲:「燈盞。」及長好學不倦博通九流七略無不文辭玄理沈靜寡欲獨處左右經書滿屬文自白知己不可得家貧養母親友祿進士調太子正字天寶十三玄宗博通墳典玄經辭藻宏麗出眾舉人有司辭藻宏麗制舉自此拾遺

天寶安祿山肅宗即位靈武朝廷起居舍人員外職方郎中如故舍人修國史故事舍人」,老者以為平分甚為再遷禮部侍郎上疏

選士賢良孝友言行不違忠信謙恭未嘗虛心如是從政文辭互相浮薄不周任用實行空名古人文章

煬帝進士當時而已至高員外進士雜文從此積弊成俗就學當代博文,《六經未嘗開卷,《三史孔門君子儒者能者無愧常談向背為己任驅馳要津喧騰當代賢良方正有如公卿以此長老以此淳樸禮讓忠信寰宇四海之內聖朝不以此時太平

自古自舉縣令孝廉孝友信義廉恥加以策試孝廉刺史其所不得舉人自陳比來一切其所左傳》、《公羊》、《谷梁》、《禮記》、《周禮》、《儀禮》、《尚書》、《毛詩》、《周易》,奧旨儒學對策古今當時要務上第吏部便出身比試古義有道非理進士國子監舉人行業不著推薦數年之間人倫實學居家必修從政皆知廉恥實在施行條例

左右侍郎御史大夫給事中李廣給事中尚書左丞京兆尹御史大夫奏議尚書左丞

然則且夫人文人文是故取士本文顏子遷怒好學春秋》,不能不亦禮部。《:「人文成天。」《關雎:「先王以是夫婦孝敬人倫教化風俗王政廢興。」》,諸侯存亡學者精通不窮豈能遷怒是非豈能移風易俗天下是以波蕩不知先王之道先王之道小人道長小人道長亂臣賊子其父一朝一夕其所由來忠信末學馳騁不舉四者取士

大夫大夫何嘗不出取士小道不以使祿誘導不亦所以科目關於風化近代致使祿四海震蕩思明十年不復使禮讓仁義忠臣孝子不得人心不得

天下四百始興天下六百始興天下八百三代選士實行風化長遠儒士二代三代四科西京經術東都名節竊位擅權孤立專政社稷四百豈非興學行道鄉里文章取士一時四百三光九州竊號僭位是以子孫享國國家九州天地安有公卿大夫

中原戎狄衣冠遷徙南北分裂聖朝因循版圖一二所在數百之外東西南北取士未盡學校太學州縣小學流離師氏祿貢士胄子何嘗講習禮部甲乙弘獎浮薄博士祿秩太學博士出外故事桑梓鄉里庠序如此青青不復擾擾歸本人倫王化不是

舉人舊業今歲舉人奉詔禮部條例代宗進士翰林學士對曰:「進士已久。」孝廉兼行孝悌童子孝悌童子不在再遷吏部侍郎人物公平

公卿孤立自守未嘗尊重魚朝恩國子監塵汙太學得名國子祭酒地處天下清議歸於深知太常禮儀使郊廟效用三月伏誅中書侍郎平章集賢殿大學士修國史朝野屬意不敢

德行質性儉樸廟堂數月人心御史劍南西節度使有別皇城臺榭當時第一即日邠州行營拜相音樂分之京兆尹承恩出入百余亦即減損車騎而已其余望風不可勝數

宿痼疾旬日中風詔令中書省引見殿特許不許使存問尚書容色使代宗震悼久之輟朝

大臣肢體軍國陰陽歿其事加之宗廟大夫中書侍郎平章集賢殿大學士監修國史紫金元和器重忠信耳目孝悌西南宮選舉儒術流於清凈至理海內賢人夫子憑依震悼居家司徒

文武常侍三百朝臣:「使太平悲悼。」宰輔哀榮近年未有太常:「」。:「,《春秋舊章禮經通典格言大夫中書侍郎平章集賢殿大學士修國史紫金司徒行為方冊直書良史天下五行君臣濟川清風歿自古美名:『忠信愛人平易不懈。』。」郎中疏狂異同廣州員外司馬

儉薄未嘗留意家產不問生計所得俸祿月分過人,《五經奧義一覽玄言釋道開先所知一時名流清談終日未嘗名利世務玄遠不敢退望日天下雅正千里來者坐鎮謝安

州長黃門侍郎禮法進士安祿山洛陽之間潛入起居舍人吏部員外御史永平行軍司馬京師留後剛直容受不回舍人中書侍郎省事宰相不從吏部以為禎祥使慶賀答曰:「失常不可。」使

天生萬物剛柔聖人因之。《禮記:「田鼠。」然則利人詩人:「無禮。」:「。」:「大鼠。」動物麋鹿以時養育疆吏禮部未詳國家雜沓史不絕書不可劉向五行不為

代宗

代宗西受任晨夕十五哀慟涕泗不能不悅群臣喪服:「》,漢文三十六國家太宗遺詔三十六群臣四月高宗輕重故事太后玄宗肅宗變天二十七當時遺詔:『天下在朝群臣二十七朝臣皇帝。」:「遺詔朝臣庶人天下皆釋』,朝野中外天下凡百執事皇帝二十七群臣。」:「胥吏公卿。」:「《左傳:『。』三公循吏?」:「人情而已公卿大臣黔首信宿?」:「遺詔詔旨不可?」不服聲色不為禮節之前從吏指示:「?」不堪情變潮州刺史改為河南

肅宗天下事宰相掌事詔旨出入大事故事檢校司空平章至於密勿德宗踐祚旬日之際舊事