Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百二十 列傳第七十: 郭子儀 Volume 120 Biographies 70: Guo Ziyi

明子

刺史太保追封體貌武舉高等長史諸軍使天寶安北都護府使大將軍十三安北都護府築城使太守節度兵馬使

十四安祿山十一月衛尉靈武太守節度使祿大同使河曲擊敗御史大夫十五正月顏杲卿河北二月河東節度使井陘生擒四千太守數萬史思明數萬其後五百行唐退沙河祿思明精兵堅壁不及:「可以。」六月嘉山史思明戰敗生擒五千五千思明跣足於是河北范陽

潼關玄宗肅宗靈武使留後車駕七月肅宗即位收復班師八月步騎五萬河北朝廷為兵尚書大都長史節度使肅宗宰相萬人統帥討賊殆盡根本十一月五千河曲部落數萬回紇首領擊敗數萬河曲平定

潼關三月潼關退保永樂河東藏鋒蒲州密謀蒲州開門安邑安邑百姓脫身之間

安祿山朝廷大舉鳳翔四月司空關內河東元帥五月京城西太清不利之上武功詣闕請罪僕射九月元帥廣平十五長安回紇太子四千討賊修好元帥中軍歸仁西三十十萬歸仁回紇奇兵之後夾攻斬首長安歸仁翌日廣平京師百萬夾道涕泣:「今日官軍。」廣平肅宗鳳翔群臣宗廟臣僚

十月安慶十萬官軍官軍陜西大軍回紇登山山中過期大軍三千歸路回紇其後:「回紇!」即時大敗僵屍洛陽安慶渡河廣平東都陳兵天津歡呼三百請罪河東河西河南司徒食邑天子肅宗:「。」感謝十二月東都經營乾元元年七月京師長樂九月奉詔大舉河東節度使關內節度使北庭節度節度使節度河南節度使節度兵馬使節度安慶統屬元帥使十月渡河安慶與其承嗣分為三軍預選三千:「鼓噪弓弩。」鼓噪弓弩震駭大敗鄭王安慶進軍乘馬求救史思明十二月思明歸仁率眾

正月史思明范陽統帥進退城中二月思明率眾前軍中流未及大風天地物色累積諸軍河陽浮橋詔令留守東都三月東都山南東道河南道行元帥

京師天子天下兵馬元帥軍事思王禍難史思明朝廷寇逼京畿正月節度使京師社稷大功不宜肅宗上元元年九月兵馬英武威遠禁軍河西河東大同范陽下旬不行

上元二月邙山河陽退保二月河中太原節度景山部下朝廷後輩未能彈壓河中北庭節度興平元帥觀察處置使汾陽三月肅宗群臣:「受命不見陛下。」臥內:「河東。」嗚咽流涕銀器五萬太原景山河東奉法四月代宗即位內官宿高難離間元帥七百肅宗山陵使謝恩肅宗前後自陳

蟬翼鴻毛天地震蕩中原血戰靈武皇帝陛下陛下雄圖文武外敷調是以國家日月陛下皇天無私滿盈日增東西十年前後宿跋涉出沒死生以至今日陛下勤勞詔書一千聖旨綢繆微臣一時子孫萬代靈武河北河南河東鳳翔經行二十昧死上進

答曰:「不明大臣以為。」代宗患難收復洛陽元帥代宗亂政其事京師

崇義襄陽汾州回紇吐蕃河西明年十月吐蕃刺史深入京畿奉天武功北行兵馬使盩厔京師關內元帥咸陽自相不利朝廷部下二十民家咸陽渭水天子車駕沿路四百開遠門護送三千南山商州關防四千京城武王帝號百官兵馬使羽林使萬人前鋒旗幟山谷禁軍長安少年豪俠以為一日大將忠義屯兵節度使大軍西自署京兆二千擾亂京城京城留守

西車駕天下諫官立功天子洛陽代宗兵部侍郎重光

雍州天府終南神明地方千里八方有利其後唯一煬帝兵戈高祖入關奸雄以至於太宗高宗玄宗羯胡河北河南然而陛下西天道地形使陛下所知

吐蕃鑾駕精練掩蔽陛下振蕩不安退居關於委任可謂道路不知陛下熟思東周宮室焚燒荒廢中間不滿豺狼人力人煙斷絕千里蕭條何以百官土地數百不足戰場陛下奈何社稷生天陛下

聖旨豈不京畿田野空虛糧食所見不然諸侯元年三十三百恢復舊業明明天子蘧瑗諸相練兵黎元中興回鑾上都宗廟謁陵

代宗垂泣左右:「用心社稷京師。」十一月車駕伏地請罪:「。」鐵券圖形

河北元帥汾州以為關內河東元帥河中節度觀察使河中退部下離散京師歸於明年九月太尉河西招撫觀察使關內河東元帥不宜使太尉:「太尉任重奉詔誠懇早知滿盈由衷兵亂不可以為不敢古人率先大變勤勤禮讓功業保全臣子不敢西戎官爵追蹤在於。」不許

十月吐蕃回紇党項十萬京師奉天:「所見無能。」:「所以思歸大將不忍鋒刃相向以此無能。」涇陽兵馬使節度使前鋒奉天挑戰:「深入不可爭鋒勝負未可知!」堅壁退涇陽安福樓上朝見

十一月尚書懇辭:「擾攘驅策內參兵權不能三光不能任重寤寐所以太尉余年陛下已知旬時智謀安可南宮太宗相承皇太子陛下平定關東天子神明天慈。」翌日司令尚書省宰相送上五百不受

尚書武德之際太宗陛下區區太宗陛下陛下兵亂清濁不分,「聖代