Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百二十五 列傳第七十五: 張鎰 劉從一 蕭復 柳渾 Volume 125 Biographies 75: Zhang Yi, Liu Congyi, Xiao Fu, Liu Hun

Click on any word to see more details.

蘇州朔方節度使衛兵曹參關內元帥判官大理評事殿御史乾元公事呵責邑人按驗有司公服:「上疏當官以太夫人?」。」撫州觀察判官殿御史屯田員外祠部員外居喪員外交遊刺史為政清凈大理經術四十三禮、《五經十四、《孟子音義汴州訓練嚴守詔書御史沿鎮守使刺史使如故德宗即位江南西道團練觀察使洪州刺史御史吏部侍郎河中防禦觀察使節度觀察使汴州刺史御史大夫逗留中路未幾中書侍郎平章集賢殿學士修國史

建中正月太仆御史臺司馬上疏

下獄貞觀太宗禁斷假令謀反不獨自有他人自今不受斬決。」由是不得不得教化悖亂其事實在頃者長安令得罪萬年得罪成風誣告充溢斷決建中元年五月二十八奴婢自首處分。」自此奴婢稍息叛逆下獄將帥莫大人臣莫大歿未幾婿下獄數月婿念舊章程陛下大用當時他日太宗陛下明詔一朝教化刑法居股昌大

於是而已家僮數百

盧杞用兵西邊不可中書侍郎鳳翔隴右節度使吐蕃清水二百從者分立朝服與其本國將相:「不行。」許諾塞外白羊

天下禹跡莫不重光四海吐蕃贊普婚姻安危同體二百其間忿封疆騷然皇帝踐阼黎元協和行人往復不用兩國永久結盟國家故地國家西西西清水縣西劍南西山大渡河西臨洮東至劍南西西南兵馬鎮守州縣居人彼此兩邊住處所有兵馬兵馬不得其先未有兵馬不得築城耕種將相齋戒將事告天山川郊廟有司永保

不加而已西南飲酒

德宗奉天鑾駕財貨服用司馬密謀:「。」不時修飾邊幅不為軍士與其作亂判官負荷鳳翔三十所得判官太子太傅

京兆武藝從軍朔方節度戰功大將軍節度偏師吐蕃獲之太子詹事御史兵馬使建中節度使奉詔關東兵馬留後判官殿御史知州京師奉天三軍大哭激勵將吏誠節即時發甲器械百余連夜送行蒼黃之際軍士北庭行軍節度使御史大夫御史行軍司馬檢校工部尚書間諜招誘駕幸梁州使尚書僕射興元元年太子

中書侍郎玄孫禮部侍郎京兆府進士秘書校書郎調渭南推重監察御史無何宰相盧杞超遷御史數月刑部員外建中元帥吏部郎中御史元帥判官德宗奉天刑部侍郎平章梁州明年六月中書侍郎平章集賢殿大學士修史容身而已不能有所無幾戶部尚書四十四輟朝太子太傅麟德從父弘道侍中

太子太師新昌公主太仆駙馬都尉從兄輿侈靡浣濯獨居不倦詞人儒士太子

廣德家貧宰相林泉使:「足下宜居右職家兄要地。」對曰:「家貧舊業拯濟。」數年自若尚書郎十四常州刺史刺史湖南觀察使同州刺史京畿觀察使境內有司朋友怡然:「利於。」為兵侍郎建中元帥戶部尚書長史奉天吏部尚書平章:「艱難監軍恩幸過重宮掖不可政事。」不悅:「陛下盧杞以致今日危急陛下微臣不敢曠職。」盧杞對於上前阿諛正色:「不正。」德宗愕然退左右:「。」江南宣撫

淮南節度稱臣李希烈鳳翔節度使判官先知留後數百江南使宰相:「陛下宮闕官爵旌善懲惡未有區分將相忠義天下。」復出宰相一方同歸使附耳退:「商量便。」:「適來陳述其事。」:「朝廷有事公卿不可相位相位合同商量何故之一成俗。」不悅政事太子庶子公主檢校庶子安置終於五十七

門望名節流俗頗為故居不久孝友居家晏然屏退未嘗

公主肅宗駙馬從兄貞元商州彭州司馬太子詹事出入德宗嶺南四十公主厭禱禱文異父駙馬都尉端州公主皇太子太子離婚兄弟京師

夷曠其先河東僕射少孤渤海天寶進士至德江西使皇甫判官衢州司馬監察御史臺中執法檢束忿不樂執政補闕明年殿御史江西租庸

鎮江西判官檢校郎中開元歸罪守門同上既而:「君子老夫。」自此公正以為團練使十二袁州刺史諫議大夫浙江東西黜陟使尚書左丞奉天微服終南山梁州散騎常侍以致猶疑宰相:「舊名改名。」

貞元兵部侍郎宜城正月平章:「何不相類?」工人伏罪:「陛下便有司行刑定罪。」誤傷輿六十釋放:「尚書左丞忠正名臣京城隋朝一家而已堂侄人馬吐蕃不逞討賊自有虧損責罰。」

西朝廷至於調官吏豪強而已公卿不能專政正色:「相公不滿相公刑人奈何!」感悟霽威西觀察使:「不當。」即日骸骨不許愀然:「非禮千里祿無能旌善進賢不在。」退

吐蕃會盟便殿宰相:「大計今日將士。」之一百年。」:「五帝夷狄人面獸心難以今日盟約。」:「生長邊城今日誠如。」變色:「書生大臣!」頓首俯伏三更節度不成將校覆沒臨近驚嘆詰旦慰勉:「萬里。」自此其所:「相公廟堂。」。:「相公不可。」其所常侍政事貞元二月七十五文集

,,文章重名開元天寶往往當時作者簡拔趨時沈思諧謔豁然節儉不治產業丞相親族黜免退居第:「吾輩宜城。」

史臣才能明主盧杞管仲:「君子使小人。」德宗賢相奸臣尤其歿忠貞一舉奸人

得人


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary