Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian

Click on any word to see more details.

盧杞天寶御史安祿山遇害清道朔方節度使掌書記大理評事監察御史殿御史員外刺史節度使不悅京師刑部員外吏部二郎

以為頗有刺史建中御史時尚父子百官姬侍家人:「左右。」糾彈顧問稱旨御史大夫旬日侍郎平章相位無識不悅崖州德宗奉天流涕時事德宗盟誓至遲見殺顏真卿直言奉使李希烈歿京兆尹御史大夫宰相忠正弟兄不睦判官離間殿御史:「詔旨三司御史所為大夫。」他日:「殿在此。」:「向者他人。」三司使刺史鳳翔如此德宗遣使西天下無不扼腕戶部侍郎杜佑承恩刺史

即位道德寬大建中政聲藹然海內貞觀刑名整齊天下李希烈崇義崇義締結由是河北河南不息支使杜佑用軍一百萬貫京師不支數月五百萬貫用兵戶部侍郎無計可施與其太常博士以為在於富商萬貫萬貫有余借以五百萬貫罷兵公錢京兆督責長安乘車財貨不實即行不勝自縊死者京師富戶田宅奴婢八十八萬貫一切四分之一長安罷市百姓相率千萬宰相二百萬貫德宗下民宿在野

明年六月間架除陌分為上等中等一千五百秉筆六十賞錢五十除陌天下公私給與貿易一貫二十益加五十給與主人牙子買賣自署翌日合算貿易不用牙子簿簿沒入六十賞錢出於主人公家不得滿天下十月:「商戶間架除陌!」人心乘間奉天天下不肖

德宗奉天魏縣:「以為宰相賦斂刻薄軍糧輿播遷勛業聖上開襟詢問得失使豈不!」從容:「勛業破膽兵威可以一舉朝覲使京城從容完備不如使乘勝京城破竹之勢不可。」率眾便橋克期光大異志德宗喧騰歸咎新州司馬司馬司馬

吉州長史所謂:「再入。」是日刺史給事中宿宰相:「矯誣排斥青雲睚眥顧盼溝壑反亂輿瘡痍天下幸免誅戮天下相公尚可。」不悅舍人明日:「盧杞為政兇惡三軍將校。」諫官宇文上疏:「吉州長史盧杞藏奸擅權失序天地所知蠻夷華夏伏惟故事大臣不敢常懼京邑輿陛下炳然覺悟遐荒:『朝野側目。』由是內外歡欣刺史失望之所以之所以。」諫官:「盧杞蒙蔽天聽可謂公私巨蠹中外棄物寒心冒死至今拳拳聖旨行路至於從眾奸臣幸免榮寵。」給事中堅執不下澧州翌日:「刺史?」對曰:「陛下兆庶失望?」:「眾人奸邪何不?」:「盧杞奸邪天下皆知陛下不知所以奸邪!」德宗默然良久散騎常侍:「盧杞如何?」而言:「外人陛下聖旨!」德宗慰勉澧州

進士擢第校書郎德宗不已其後拾遺再遷員外刺史最高吏部郎中給事中刑部侍郎兵部侍郎華州刺史潼關防禦鎮國使為兵侍郎名節史冊門風不以醜行人士大和八月五十六

太原本名出於胥吏節度使小心計數代宗余年德宗召見使檢校散騎常侍御史大夫伺候無不

建中李希烈汝州京城召募使時尚父子家財國家召募子弟從軍德宗由是令節觀察團練使子弟甲馬從軍與其不肖知者京師人心家室禁軍京師殺傷殆盡京師無人時令四百人從奉天兵馬使盧杞入朝眾議播遷盧杞貞元刺史諫官盧杞固執不許旬日貞元潤州刺史御史大夫西觀察使六月

延齡河東刺史延齡乾元縣尉東都寓居鄂州史記自號華州刺史防禦判官黜陟使調太常博士盧杞員外集賢院學士祠部郎中造作改易延齡東都延齡不待詔命集賢院視事宰相輕率京兆尹是非攻訐恩寵延齡永州刺史延齡著作貞元延齡不通老吏以求:「天下每年出入錢物七千萬貫唯有散失可知中分諸色錢物。」名目其實錢物增加簿

戶部侍郎京兆府青苗百萬宰相以為:「百萬百姓不了供應農務近處。」西蘆葦不過延齡:「冬月尋訪長安咸陽縣界陂池數百以為牧馬京城十數。」宰相對曰:「。」差官虛妄延齡李充百姓積年物價敕令折錢」。積年帑藏:「錢物?」延齡:「開元天寶天下千萬公務官員戶口大半自今內外官祿帑藏。」

延齡:「所居殿有損未能。」對曰:「宗廟殿陛下自有本分錢物不竭。」:「本分?」對曰:「證據不能陛下禮經》,天下賦稅三分賓客庖廚宗廟陛下宗廟不能財物禮賓至於回紇分錢甚多陛下百官未能據此而言庖廚陛下本分殿不合疑慮何況。」:「如此不曾。」而已神龍五十松木延齡:「同州可數千條八十。」:「開元天寶求覓六十尚未如今何為近處便?」延齡:「珍寶異物常有聖君聖君開元天寶!」

不可財賦德宗以為延齡上書

喪亡延齡之內功能,「二十萬貫以為匱乏。」陛下欣然委任得人盈余心意延齡務實前言不敢不敢既是虛言搜求追捕迫脅都城之中百工巡察敢為而言天子沸騰四方觀瞻何所傷心遠近危懼

出納凡是出納奉行互相關鍵出納每月經度御史監臨相承月月相繼指掌財貨多少延齡有失近因檢閱使簿糞土之中十三雜貨百萬有余皆是收獲即是。」施行每月申奏皆是推尋奸詐。」既有是非陛下不加按問收獲常賦無畏

國家府庫出納延齡詭譎之內六庫人主私欲不知天下不足不足人為何謂巧詐陛下崇信不加保持詰責延齡不復四方內府由是蹂躪官屬傾倒西便愚弄朝廷兒戲

天下以人為本自舉自古利用財貨:「不患寡而患不均不患不安。」「有人有人。」「百姓不足?」自古不立利用不安財貨:「。」「與其聚斂。」天子陛下征求無聊是以叛徒白晝都邑恬然