Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百四十三 列傳第九十三: 李懷仙 朱滔 劉怦 程日華 李全略 Volume 143 Biographies 93: Li Huaixian, Zhu Tao, Liu Peng, Cheng Rihua, Li Quanlue

Click on any word to see more details.

柳城胡人世事契丹降將祿安慶史思明善騎射燕京留守范陽寶應元年元帥王統回紇收復東都渡河元帥瓦解國威望風余孽范陽斬首私欲兵權保薦代宗幽州大都長史檢校侍中幽州盧龍節度使承嗣等分既而叛逆西入寇朝廷部下數萬文武將吏擅自貢賦朝廷王臣朝廷懷安以是不能麾下兵馬使

自稱留後節度使無辜率眾朝廷河南元帥黃門侍郎平章幽州節度使御史幽州節度使卒伍晏然旌節不可勞軍旬日御史大夫幽州節度留後十二月幽州大都長史幽州盧龍節度使高密既得無禮朝廷伺隙軍人兵馬使留後自有

刺史幽州節度同姓常令親兵節度使使京師率先諸軍祿山東范陽倔強代宗長安通化西開遠門出師未有王城優異對於殿代宗勞問既而:「?」:「長短統御方略明辨不及二十八龍顏不及。」代宗

大曆朝覲西征吐蕃殿幽州盧龍節度留後御史大夫承嗣正己建中成德節度鹿偏師鹿深州援兵鹿千方使鼓噪檢校司徒幽州盧龍節度使朝廷團練使團練使深州故地圍田告急十一月僭稱百官並稱李希烈興元京師兵強首尾相應:「不可堤防。」相率歸順

僭號招誘回紇西入關興元元年正月回紇五萬三月大將王莽德宗山南遣使平章四月行營相距二百盟約兄弟五月進軍三十翌日大將南史回紇契丹挑戰三百當之掎角與其回紇契丹部落鼓噪回紇穿勒馬不動回紇引退因而回紇不能父子急擊回紇三百兩邊數萬德州前鋒陰陽舉兵必勝

六月京城幽州不能九月:「開示曉諭誠心昭雪。」貞元元年四十司徒

幽州昌平使軍功使屯田節用辦理涿州刺史數年承嗣寬緩承嗣承嗣滄州脫身乘勝幽州方略鎮撫不敢御史

德宗朝廷違約深州不已幽州留後遣人:「司徒太尉宰相恩寵昌平朝廷改為司徒大夫不朽自持無不竊思近日不顧成敗暴亂密親負重司徒後悔!」不用盡言無疑出征留後僭稱僕射范陽留守京邑挫敗兵甲將至范陽兵甲夾道排列二十歸於府第忠義

貞元元年三軍撫軍朝廷幽州大都長史御史大夫幽州盧龍節度大使節度觀察契丹經略盧龍使居位三月貞元元年九月五十九兵部尚書布帛幽州節度使

長子難產侍者初見勃勃莫不及長異常所居從容州縣節度使御史行軍司馬軍人舊事朝廷便因而檢校兵部尚書

貞元僕射幽州節度使烏桓鮮卑寇邊深入虜獲不可東北晏然貞元朝廷兩河擅自驕蹇奉法恭順相繼德宗平章即位再遷檢校司徒元和侍中諸軍率先前軍擊破生擒三百斬首明年大軍安平前後俘獲子孫未幾二十余年謀殺其弟歸國次子發喪五十四太師有加

貞元十六八月檢校工部尚書將軍涿州刺史不受教令參軍不受涿州出兵未合幽州

異母讀書武藝得人盧龍節度使節度使

刺史其後大使所部西其所一千五百男女京師人犯德宗秦州刺史

太上皇異端數百廢立德宗山陵便京師不敢常有元和十二月

第二元和奉詔使長子使刺史行營兵馬使饒陽判官、國寶小將使:「朝廷相公逗留大使節度使。」明日使:「大使旌節太原。」使:「旌節代州。」驚恐驚惶憤怒不知所為大將涿州領軍朝廷不知其事檢校司空

武強縣駐軍兩端朝廷賞賜跋扈孤危姑息加總平章就擒梟首正入父兄官署後置數百衣食晝夜謝罪退道場不敢晚年尤甚判官留後穆宗天平節度使州界暴卒輟朝太尉擇日一千五百五百

元和征伐城邑不克成功繼父長慶分割然後涿一道一道一道宿將朝廷使幽薊爵祿穆宗范陽不為經略未能使觀察使其他郡縣將校京師旅舍不問不勝還本復歸其後叛亂

土地歸國其弟十一宿衛

定州安祿山帳下勇力史思明定州刺史

節度部將以定歸國成德節度使朝廷分為滄州真定滄州軍人相與:「使君貪。」滄州未幾往來艱阻滄州遣人遊說聽從久之參軍:「使尚書不能論功中山所謂勞而無功足下京師使。」之間德宗御史滄州刺史海軍華為使加工尚書御史大夫軍糧數萬使唯有而已

遣人:「相公仍舊二百道路從命。」二百遣人背約所有歸國然而貞元兵部尚書

自知留後朝廷檢校工部尚書御史大夫海軍節度留後高縣東光以為檢校尚書僕射節度觀察使

畋獵日方不恤軍政軍士不勝帳下從父閉門來朝貞元德宗檢校僕射武統甲第妓女既而留後滄州十六四十九一日揚州大都

朝廷因而元和入朝禮遇尚書僕射滄州衙門改名十三西父子世襲事例入朝十三京師華州刺史靖安二十檢校司空邠州刺史節度使十四十一月司徒兄弟在朝宿衛三十

李全小將元和節度使軍情不安自拔代州刺史及長穆宗鎮將利害德州刺史經略其事明年海軍節度使賜姓李氏未幾千萬滄州長史知州中軍兵馬朝廷經略軍士刺史所為大率四月

大使居喪留後以求朝廷其所經年不問晏駕文宗即位之後即令入朝掌書記檢校散騎常侍兗州刺史節度使天平節度使滄州節度三軍幽州四面進攻

世行奸詐成德將校子女河北以求妓女四十七朝廷加載僕射司徒心事出兵

興師:「未幾私行毒殺在先之中推恩