Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百五十二 列傳第一百〇二: 馬璘 郝廷玉 王棲曜 劉昌 李景略 張萬福 高固 郝玼 段佐 史敬奉 Volume 152 Biographies 102: Ma Lin, Hao Tingyu, Wang Qiyao, Liu Chang, Li Jinglue, Zhang Wanfu, Gao Gu, Hao Ci, Duan Zuo, Shi Jingfeng

Click on any word to see more details.

扶風將軍曹參少孤落拓不事二十馬援大丈夫馬革裹屍」,:「使勛業!」開元從戎安西以前奇功金吾衛將軍

至德王室甲士鳳翔肅宗以東河陽洛陽精卒北邙營壘耀不敢所部披靡元帥:「用兵三十未見將軍。」太常

明年賊寇河西廣德不順吐蕃入寇代宗即日右轉至於鳳翔鳳翔節度使閉城自守滿外向不解吐蕃追擊血流由是代宗召見慰勞御史

永泰行營節度使北庭行營節度節度使御史大夫檢校工部尚書犬戎鳳翔隴右節度使節度刺史北庭行營節度使如故慷慨為己任戰守吐蕃生口前後吐蕃三萬鎮守城堡不敢檢校僕射檢校僕射省事尚書省送上扶風

士族學術絕倫艱難之中中興猛將五十六十二德宗司徒

西國家前後積聚家財不知京師尤為天寶奢靡猶存制度李靖家廟馬廄之後法度內臣」。中堂二十萬貫無幾子弟京師其中假稱故吏德宗東宮宿其事踐祚舍不得中堂內官家園官司公卿多於子弟無行家財

格鬥太尉愛將乾元史思明洛陽東都河陽壁壘芻糧不支旬日太清數萬四面西極力孟津其後晝夜血戰不解將士:「?」對曰:「西北最為。」:「西北決勝。」:「步卒騎軍五百。」三百法令嚴峻是日不利不解不能退駭然:「!」左右使者:「中毒。」俄而大敗由是信宿退前後戰功三司太常安邊徐州代宗將軍

永泰吐蕃回紇京畿要害五千橋西軍容使魚朝恩箕張進退:「余年將軍訓練前敵?」:「所長太尉賞罰功過軍士不如由是有心破膽太尉不足軍容。」

河南元帥兵馬使秦州刺史工部尚書

濮陽鄉學天寶安祿山起義超然超然號令:「可取!」一箭城中節制將軍先鋒使入朝金吾衛將軍

上元元年浙東節度使兵馬使廣德連結郡縣二十浙江御史偏將生擒收復十六常州西兵馬使

江左常侍日新五千日新近郊蘇州懈怠挺身城中復出試金大將軍

汴州西觀察使四千河南掎角光祿大夫御史李希烈汴州乘勝陳留寧陵宋州西節度使寧陵晨朝:「!」不敢

貞元大將軍節度觀察使檢校禮部尚書御史大夫貞元十九

勇略從父征伐知名元和將軍太和檢校工部尚書廣州刺史嶺南節度使安南立政積聚家財掎摭其事見用家財以是節度觀察使會昌河陽節度使河北諸軍天井

汴州開封出自行間騎射安祿山河南節度介然城府宋州不解城中刺史:「河陽制勝可以援兵不二東南以為。」告諭十五元帥金吾衛郎將宋州牙門太仆

汴州刺史牽制使詣闕左翼汴州忠臣劉玄刺史太常華州宣武節度使自下兵馬使

行營諸軍馬步檢校太子詹事御史明年刺史李希烈汴州精兵五千城陷人心震恐寧陵五萬地道四十五不解甲胄士卒解圍刺史劉玄西三萬西五十未成生擒退保自此不復檢校散騎常侍汴州檢校工部尚書二百金吾衛大將軍夫人

貞元京師宣武八千五原三百西北行營節度使歲餘刺史北庭行營節度使力耕軍食名聞連雲平涼平涼西平涼四會寧邊檢校僕射

平涼歿將士骸骨德宗下詔秘書使衣服數百骸骨分為大將三十將士衣服淺水大將」,將士」。翰林學士祭文昌盛陳兵大將素服衣服紙錢師徒莫不

西邊十五節用以是求醫六十四一日司空

德宗至少余年交通給事中不合九卿激切:「戚屬。」奉詔胡琴以此為

幽州良鄉刺史密雲使幽州功曹寓居河中讀書朔方節度幕府五原偏將前後不能財貨獄吏不能其實伏法既而亭午左右:「。」大理監察御史咸陽宮闕大駕不從軍門慟哭;「誰知一日陷於不義。」軍士退私家

靈武節度幕府殿御史刺史西受降使回紇回紇使中國通道刺史懦弱使回紇將軍入朝郊迎傳言先見使使:「可汗。」登高:「可汗。」索然自此回紇使由是威名袁州司馬羽林將軍對於殿大臣

河東略為太原節度行軍司馬方鎮節度使換代死亡行軍司馬受命人心難處回紇使將軍入朝宴會上下不能略語:「端公麾下久矣。」將吏賓客不平中尉文場使

歲餘回紇南下陰山時事上方文場在旁略為刺史御史大夫西受降防禦使苦寒土地難處節用同甘苦永清數百公私儲備器械政令北邊回紇天下未盡貞元二十五十五工部尚書

萬福曾祖其父縣令萬福不喜書生騎射十七從軍遼東刺史團練使京師潁州萬福潁州不意萬福不得萬福其所前後妻子財物牛馬不能萬福乘以

拜壽刺史淮南節度使節度使刺史節度使萬福不以

行軍司馬淮南萬福刺史萬福刺史淮南盜賊

京師代宗:「。」萬福拜謝前奏:「陛下河北何人?」代宗:「大用。」以為刺史行營防禦使淮南盜賊上元楚州節度使萬福追討淮陰萬福十二婦人將士萬福:「不足之一。」代宗

久之五百西京萬福揚州會元萬福監軍使耀萬福節度萬福:「以此相待。」刺史咸陽留宿

正己埇橋不敢德宗萬福刺史召見:「先帝所以以為草木威名從先不知。」萬福立馬岸上兵馬睥睨不敢刺史父子餓死萬福:「鄉里安可?」使

亞所金吾將軍召見德宗:「如是!」圖形酒饌衣服陽城等於門外論事德宗大怒不可萬福揚言:「國有直臣天下太平萬福八十盛事。」天下

貞元二十一散騎常侍致仕五月九十萬福自始從軍祿食七十余年未嘗一日德宗奉天李希烈刺史妻子揚州以為萬福不送使者:「相公萬福不足相公寄意。」由是為人

高祖永徽北庭安撫使生擒可汗東都微賤叔父展轉家奴號曰膂力善騎射左氏春秋》。乳母左氏傳

從戎朔方德宗奉天猶在麾下甲士退渤海德宗發跡使留後將士以資河中便斬首檢校散騎常侍前軍兵馬使貞元十七節度使德宗檢校工部尚書即位檢校禮部尚書檢校僕射數年檢校僕射羽林元和七月大都

貞元鎮將勇敢無敵