Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百六十六 列傳第一百十六: 元稹 白居易 Volume 166 Biographies 116: Yuan Zhen, Bai Juyi

Click on any word to see more details.

元稹
元稹河南後魏昭成皇帝兵部尚書昌平曾祖參軍南頓郎中王府長史僕射

喪父夫人賢明婦人屬文十五二十四調第四秘書校書郎二十八制舉才識體用十八第一元和元年四月拾遺

碌碌上疏以前猥褻太子永貞之際朝政是以太子

陛下胄子典禮胄子然而萬萬冒昧殊死:「三代。」周成王之中豈可聰明然而終於道者,《》、《》、《》、《不得不得不得不得不得不得不為不得及其血氣既定放心不能已定直道莫不耀得志是以成王道德聖賢是以周公召公太公禮樂諸侯刑罰教化
不然先王天下明君胡亥,《》、《不得聖賢不得趙高殘忍天下以為以為是以天下人人未盡胡亥不能趙高威懾天下胡亥李斯丞相冤死疏遠以致
漢文不能是以天資可以禍亂之間不能篡弒然而之際羽翼教化莫不不知教化不行倒置
太宗皇帝以至於太子知道十八即位之後宴飲之間十八實在其中高盛一日貞觀師傅宰相其餘恨不得議郎之後臨朝王室當中勤勞之際骨鯁不得調保安不能之一金藏剖腹豈不
尤甚師資任事不知至於冗散明哲慈惠多聞天下可以不知冗散適用何不上古之外往往不得召見安能成道保養以為豈不皇天陛下十一莫不神明以是以為後嗣不可萬代之後之中之間不能喜怒哀樂稼穡艱難
陛下以上臨海天下傾耳陛下成王明達進見皇太子問道至德要道記過血氣未定就學所謂莫不天倫自然然後選用賢良所謂盤石以降兄弟同年


西北朝政召對方略執政河南縣監察御史

奉使劍南東川節度使八十八田宅一百一十一奴婢二十七五百七千刺史責罰執政使西觀察使湖州安吉日內徐州監軍使節度使傳送河南不法一月宿內官執政少年後輩江陵曹參

年少太原白居易友善物色當時衣冠士子元和」。不容流放十年白居易江州司馬通州司馬來往所為三十五十乃至江南人士傳道諷誦相傳流離放逐

十四州長員外宰相令狐一代文宗:「足下製作久矣所有。」

不好之後以為潦倒不復文字不知好事尊重廊廟詩句
御史餘年日益詩句其間寓意氣粗不敢陳露光景篇章以為姿態流俗韻律調風情未能江湖新進不知天下宗主從而至於支離元和詩體
門生白居易友善文字窮極五百律詩相投不能往往創新名為次韻江湖不足至於顛倒語言首尾同意元和詩體往往歸咎以為小事不足記憶糞土大廈使不復破壞板築一百韻律一百觀覽章句量度餘年不為無用
以為

皇帝東宮妃嬪左右以為樂曲所為宮中監軍諷誦長慶百餘安在:「南宮。」祠部郎中朝廷盛傳長慶京師競相傳唱翰林舍人承旨學士中人樞密深知河東節度使上疏刎頸朝政中外人情工部侍郎長慶朝野

深州朝廷罷兵奉詔天子拔擢有所報上司空奇士可以反間吏部二十以便:「使。」中尉三司使前事同州刺史僕射諫官上疏上心長春使

三司京兆中人同州

辜負聖明便死罪
喪父乞丐資養蒙師父兄開學發憤》、《》。慈母教授出身苦心夙夜二十四吏部校書郎二十八制舉首選拾遺至於朋友吹噓親戚莫非因人獨立交結拾遺時政皇帝宰相河南縣監察御史規避專心宰相臣下江陵廢棄十年
元和十四皇帝開釋員外舉人相者諫院拾遺補闕不料陛下天聽宰相不出百萬陛下無罪舍人承旨翰林學士人生誹謗日夜陛下尋常宰相行營退之後之間陛下士卒計策深州不料奸人殺害天地辨明便同州咫尺之間遠郊他人商量乍可遠處方鎮
蒙召此時不解天顏乃至今日五更萬一歸還不敢見天京城鐘鼓黃土九泉
越州刺史御史大夫觀察使會稽山水當時文士鏡湖卷帙使海內酬唱至今絕唱

太和檢校禮部尚書九月尚書公議人情宰相倉卒經營相位正月檢校戶部尚書鄂州刺史御史大夫武昌節度使七月二十二一日五十三尚書僕射子曰喪事論議雜文一百號曰長慶》。古今三百》,並行

長慶文稿,《

劉歆不可予以嗜欲歸於歸於制度利害則是
元和章武皇帝即位臣下未有視聽拾遺供奉》、《》、《論事十數宰相道上召見宰相不一河南御史使東川元和節度使八十八數百萬朝廷刺史歸於節度使有所不敢不為不當東川切齒
東都天子不法牢獄不得禁錮河南判官宰相使不得西觀察使安吉河南書生飛龍使養子洛陽衣冠汴州沒入千萬八百朝廷主計牛車四千三百貞元慣用文法內外寵臣河南詐諼宰相事相江陵十年員外
宰相丞相一日兵部郎中員外牛僧孺十數忿恨日夜飛語懼罪上書西北經紀進見天下事不知陛下宰相太原宰相失實曲直工部侍郎