Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du

Click on any word to see more details.

中立河東聞喜濮陽河南府澠池貞元進士擢第應制賢良方正直言對策高等河陰縣尉監察御史河南府功曹起居舍人元和員外郎中

節度使幼年任軍小將留後心腹朝廷國法常賦使之後制度視事其間視事使奉法詔旨郊迎使舍人

十月御史宣徽院使鷹犬官吏不如百姓貞元尤甚乃至張網民家出入汲水:「供奉鳥雀。」群聚酒食:「以此供奉鳥雀使饑渴。」主人至元使縣令公館之外使怒下獄不敬宰相開悟不解言論無罪:「無罪使使無罪。」對曰:「誠如聖旨陛下百姓如此豈可?」怒色翌日刑部侍郎奉使行營諸軍:「有所。」知人

十年六月刺客宰相是日通化單衣侍郎平章

而言長於政體感動使稱旨勞軍大用未果都邑便大計

遇害獻計大怒:「奸計朝綱何以用度足以。」為己任二十衛兵宿使問訊不絕一日:「不用。」周至都城朝野命相人情以為用軍

十一皇后禮儀使聽政故事冢宰:「冢宰周六百官有權後代不可虛設國朝故事古今不必因循。」:「公事下處。」

六月行營節度使中外群臣可否朝臣多言罷兵赦罪便翰林學士不可宰相以上罷兵:「兵家帝王不合自古用兵合用與否朝廷須要害處將帥不可兵力不足應接可以不利便?」於是不得朝廷罷兵

遺表隱沒使東都檢責家財:「歿之後檢責家事天下將帥。」即日使京兆府

十二國家不勝未有成功宰相罷兵利害無言對曰:「督戰。」明日:「?」俯伏流涕:「。」:「乞降逆賊不一未能行營立功恩寵!」翌日

輔弼軍國興化所以君臣中外問罪汝南執迷由是更張琴瑟大夫中書侍郎平章飛騎紫金為時降生堅明當軸老成運籌四方必得萬人吉日丞相印綬所以諸侯所以宣布西效忠史冊建中攻破襄陽崇義無由安撫所以保全使得侍郎平章刺史義軍節度觀察使西處置使

西行營更為處置使以此招撫」。更張琴瑟」,」,刑部侍郎使太子庶子韓愈義行司馬員外官員外郎宿禮部員外使判官書記

德宗朝政過從金吾宰相不敢賓客延接奇士籌畫賓客天下得以計議丞相

西殺傷擬議紛紜不時不然兩河高下討伐不疑

受命召對:「朝天無期。」流涕

十二八月西三百通化慰勉樓下其實元帥郾城政事劍南東川節度

西行營大將監軍:「即非疾戰立功。」出兵二十七日至郾城巡撫諸軍使進退不由主將戰勝使行營專制喜悅軍法嚴肅號令以是遣使:「三軍。」

十月十一節度使懸瓠使安撫明日義軍萬人以軍視事人大酒食過從以軍盜賊往來不復晝夜於是生人

以為反側不可答曰:「受命義軍節度使元惡就擒吾人。」父老無不即時平定

十一月二十八入朝使義軍留後沒入婦女珍寶封二使郾城加刑不盡二月金紫光祿大夫大學士晉國食邑政事

西功臣來朝使麟德殿使公費不足執政從容:「陛下營造豈可使功臣破產?」泄漏致仕龍首渠殿雕飾佛寺花木皇甫镈用事營造不乏平章:「皇甫镈天理陛下耳目相位天下以為不可陛下無益。」上疏相位上都》。

賈人使利錢潛匿簿記載初是故西節度使大夫書跡家人不敢申理書跡節度手書其事:「不可。」御史諫官上疏:「商量小事處置。」:「用兵小事追捕平人大事不理山東使恐亂。」不悅省悟:「向者使宰相。」

辯士遊說使求援於田使兵不血刃

十三翻覆違命宣武武寧節度渡河可否:「大將既有。」以為不可:「不同之後退不得便進擊見成渡河便疑惑遷延不從一定處分不可河南持重不如河北不然秣馬厲兵霜降渡河直抵鄆州陽谷下營兵勢。」:「。」渡河鄆州四十頃之

不回忠於時政有所奸臣皇甫镈不悅十四檢校僕射平章太原留守河東節度使

穆宗即位長慶元年幽州遇害四面行營招討使荒僻輔相庸才稱為名將十數尺寸橫流無能受命不遑寢息西屠城穆宗使檢校司空北山使

翰林學士元稹交結內官宰相樞密刎頸用兵山東每處軍事有所天下熒惑上疏

直臣國蠹可行性命伏惟皇帝陛下光啟雄圖太平震驚山東奸臣撓敗國政陛下掃蕩肅清朝廷何者患有大小議事先後逆賊山東奸臣天下陛下陛下覺悟驅除今文中外萬品有心無不忿無不咨嗟威權無所畏不敢抵觸不為

隱忍不願發明一則罪惡聖明一則四方紀綱賄賂公行顛覆擾攘宸衷安危奸邪欺罔朋黨陛下其所近臣聰明所以參差陛下委付奸臣不少

佞幸只是詣闕戎事奸臣畏懼之前悉數以此請領便奸臣阻礙統率有成進退意見一二合力招撫逗留旬時行營拖曳日月使臣無成天下山東勝負不顧至於陛下左右前後至多典章使愚見朝中奸臣逆賊朝中奸臣逆賊無益

國史代宗都城代宗不知蒙蔽社稷當時太常博士歸罪將相日月不勝感憤之至附中使陛下忠言奸黨三事大夫集議不受孔明天下陛下

激切穆宗不悅大臣弓箭使元稹平章兵權司徒