Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百八十九下 列傳第一百三十九下: 儒學下 Volume 189 Biographies 139: Confucian Scholars 2

Click on any word to see more details.

滁州全椒子貢博學知名咸亨太子孝敬東宮接見減膳上書

·:「太子成人免於有司不得不不得不不徹。」皇帝英俊庶子舍人學士使殿下成聖近日謁見之後內人獨居發揮使文明奉職謹守禮經減膳

太子

墳典書林幼年竭誠以來不許加以清朝所以宿情思豈能感愧

知名

其後右史高宗:「減膳切諫正直。」右史臨朝侍郎學士載初元年內史

內史獲罪附會刺史使以為自縊

子貢太學六經》,史記》。亳州莫逆之交秘書正字學士郁郁不得棄官

敬業作亂揚州五千江西逼和子貢鄉曲數百不敢大夫成均助教

王鳳東莞刺史從子受業情義異志結交子貢書信往復內外相應出自

定州新樂重名大業左丞尚書煬帝兄弟稱為二郎武德大理太子侍中定律山東建德兵刃不為年老致仕貞觀八十

刺史高宗萬年威名京城路不拾遺交州都督

博學知名進士參軍從父:「相次不意松柏。」幽州參軍聚眾自焚長史官屬:「好生教義不近人情奸詐!」按問

孝敬東宮》,孝子三十著作隋書未成痛惜

臨清大業潛匿死人夜行避難不當免於貞觀司馬

早知孝友遭喪不出形容

進士博士太子議郎修國史學士深重萬歲耀結交下獄

譜學究其根源近代衣冠》,未成神龍追贈秘書

舍人

鄄城縣丞兗州都督東平感受推服博士年老看書通宵

長安其所尚書、《春秋二十、《禮記三十孝經》、《史記稿紙筆秘書詔令學士成均博士可否

學士章句掎摭應答舍人郎中左史劉知幾右史異聞申理下詔:「感質博聞強記手不釋卷先聖不可多得太子議郎學士。」其所:「可謂五經指南。」即位春宮大夫學士

揚州江都尚書曾孫其先家貧佛經自給每月高價亦即寓居清凈自守三十文明敬業揚州作亂遣使所居敬業大怒:「。」由是行軍東都引入太子文學秘書皇太子讀書

淡雅見稱當時朝廷敬慕張易之兄弟厚禮伏誅交往鄉里

尚書僕射精通三禮》。叔父太子詹事:「如是可以丞相!」調露太常博士高宗山陵舍人太常博士守貞由是春官員外天將受制當時推服成均久視元年:「禮儀國家博士成均太子禮經自今刊定然後。」

長安春官侍郎神龍太常建立使光祿大夫國子祭酒七十五禮三十兗州都督修文學士

太常

雍州平人五經》,百家長安元年太子學士春宮

太子即位國子祭酒光祿大夫刑部禮部尚書修國史仍舊政事魯國封三忌日御史刺史久之國子祭酒

景龍皇后建議

周禮》,天神地祇宗廟大宗:「大神祭祀。」:「祭祀。」:「祭祀衣服。」:「祭祀。」據此皇后皇帝天神祭地鄭玄:「皇后。」然則推理可知之上第一第二第三宗廟,《周禮先王先公鄭玄因此以後宗廟:「先王先公。」祭天社稷

周禮正文:「。」不專宗廟天地故云春秋外傳:「天子。」:「」,主言宗廟宗廟宗廟祭祀」。分明不合疑惑

天子所以祭地北郊朝日東門之外人事躬親然後使。《禮記·:「夫婦所以內外具備。」,「哀公孔子:『不已?』孔子愀然作色對曰:『先聖之後以為天地宗廟社稷何謂!』」漢書·郊祀:「天地先祖先妣天地夫婦祭天一體。」據此皇后祭儀

以為太常博士對曰:「皇后不合宗廟祭天歷代史籍至於郊天皇后。」宰相太常博士奏議

周禮定義何以周禮:「。」祭地亦稱:「先王。」宗廟亦稱:「宗廟祭祀。」非獨禮記:「。」天帝孝經:「春秋祭祀以時。」宗廟祭祀經典不可據此周禮祭祀祭天宗廟不獨天地何以:「祭祀。」宗廟宗廟亦稱祭祀:「祭祀。」祭天宗廟祭祀明文祭祀即為祭天

周禮大宗:「祭祀。」以為祭天據此乃是宗廟祭天何以:「大神執事宿大號祭祀。」」,祭天宗廟大神下文:「祭祀。」」,祭祀祭天祭祀祭天祭祀何故宗廟本經明白

周禮》:「宗廟祭祀宗伯。」祭天天地宗廟宗廟祭天請問祭天周禮使何人宗伯祭天何人明征宗廟

周禮·:「昊天上帝先王。」,「祭服」,祭天三禮。「先王先公諸侯賓客燕居。」無助天地先王三禮夫人:「祭天五嶽無助天地。」祭天。《三禮安車。「先王先公諸侯安車後宮中朝。」祭天

禮記··:「祭天鄭玄:『人道宗廟天地大神至尊。』宗廟不同祭天大宗。」大宗宗伯宗廟天地

建議禮記·:「夫婦」。宗廟天地歷代史籍郊天並不皇后高祖皇帝太宗文武皇帝郊祀皇后高宗天皇大帝永徽十一月西有事總章元年十二月丁卯皇后大唐》,皇后

竭盡聞見不敢主上稽古無明

時尚僕射協同以後大臣夫婿

景雲御史:「操行諂佞使故事一朝所謂不才至於聖明賢良小人猶在周行。」於是刺史學士

蒲州河東三禮》。景龍遷國近臣修文學士以為工部尚書》,大匠渾脫》,將軍》,金吾衛將軍婆羅門〗》,給事中駕車西》,舍人道士獨奏:「古詩。」於是鹿》、《蟋蟀好樂

翌日嘉山:「古今,《》、《九丘》,由來前言使謇謇褒揚鯁直。」皇后郊祀景雲州長開元