Back to collection

Old Book of Tang 《舊唐書》

卷一百九十四下 列傳第一百四十四下: 突厥下 Volume 194 Biographies 144: Tujie 2

Click on any word to see more details.

西突厥突厥可汗因分故地突厥西疏勒長安七千焉耆國西北北庭鐵勒龜茲西域歸附祿風俗大抵突厥言語可汗子弟宗族

可汗隋煬帝大業與其煬帝高麗可汗江都宇文及至河北長安高祖高祖高祖:「。」不受京師遣使高祖不許群臣:「則是。」太宗:「來歸。」高祖不得已殿縱酒既而中書省突厥使太宗即位改葬

會寧部落三千隋末自稱可汗武德遣使可汗撫慰李軌

大業可汗同歸中國煬帝遼東金紫光祿大夫部落高祖義軍諸軍退數百諸軍祿大夫京城力戰五千賜姓武德太宗平王建德宮女貞觀大將軍檢校都督封三十二國大將軍煬帝國人叔父可汗

可汗可汗金山西玉門西突厥龜茲可汗

可汗鐵勒西波斯罽賓弦數十萬西域石國西域國王西戎

武德遣使條支突厥高祖大軍可汗無相征伐遣使高祖:「西突厥得力安在?」:「當今莫若北狄數年中國。」高祖高平王道可汗歲入西未果

貞觀元年真珠高平王道五千自負強盛祿可汗不悅中國遣人:「家公我國。」伯父自立可汗太宗

可汗突厥種類小可自稱可汗國人可汗不從康居可汗遣使來朝太宗:「擾亂君臣未定戰爭!」不許無相征伐西域鐵勒屬於西突厥

既是心所西面可汗可汗興兵大敗金山可汗國人可汗可汗大發鐵勒統馭可汗小可族滅震駭焉耆其後突厥二部輕騎康居國人焉耆可汗

可汗可汗武德京師太宗結盟兄弟可汗遣使詣闕太宗遣使名號貞觀可汗明年其弟設立可汗

可汗貞觀五百朝廷撫慰分為十部故稱左右六部五大五大其後一部箭頭首領六部部落西部落

不為左右百余不利其弟焉耆國人可汗小可為人舊地

十二西部可汗可汗大戰西可汗山西北庭

十三與欲窮蹙部落可汗

可汗合水龜茲鄯善吐火羅焉耆石國史國何國穆國康國節度遣使朝貢太宗慰勉

貞觀十五領軍將軍張大可汗攻擊遣使詣闕太宗敦睦西域來歸未幾石國

可汗不服吐火羅專擅西域伊州安西輕騎二千邀擊天山乘勝斬首部將祿居所眾多國大

貞觀十五部下遣使詣闕可汗太宗遣使書立可汗可汗

可汗白水不為西吐火羅中國使長安遣使方物太宗詔令龜茲於闐疏勒蔥嶺聘禮太宗反叛部落

來歸可汗西一千五百姑蘇祿五姓其後西吐火羅可汗貞觀二十二部落將軍瑤池都督高宗即位大將軍瑤池都督如故

永徽與其率眾西可汗西域自號可汗統攝祿強盛有所十萬西域

侵擾西大將軍大將軍回紇五萬前後斬首五千六十可汗真珠牙帳斬首

顯慶將軍大將軍都督回紇使大將軍大將軍安撫大使河西祿相等交戰大敗首領二百輕騎兵馬溺死進軍麗水率眾使鳩集

石國人馬酒食拘執石國:「破亡今日舊聞漢法殺人於都使得謝罪本願。」高宗京師特免都護府西波斯安西都護府其事

可汗五代統領首領十萬西域可汗部落貞觀可汗自立可汗謀殺二十貞觀十三部落監門大將軍其後自立部落不服家屬大將軍

太宗高麗顯慶大將軍討平冊立可汗大將軍六部可汗大將軍部落

西三十余年猖狂百姓劫掠四海養育不可使無辜塗炭將軍方等統率撫育使西域父子擒獲頭部統領參宿深感恩義知法所以冊立一部可汗部落大小高下刺史以下

龍朔真率龜茲部落密告:「謀反。」境內集軍:「我輩噍類舉事。」數百萬可汗首領西不能審察誅戮

臨朝無主數年部落散失垂拱中郎將將軍可汗六部將軍部落大將軍

如意元年謀反崖州長安大將軍可汗安撫大使不敢開元大將軍長安

大將軍討平大將軍大將軍可汗部落垂拱將軍可汗部落元年大將軍事主可汗神龍大將軍祿太仆可汗垂拱部落突厥殆盡萬人內地西突厥於是

西突厥嚴酷撫恤部落遠近歸附都督二十七千西北攻陷牙帳東北突厥西南相接東南西削弱天時不敢

景龍西御史大夫冊立長子便宮女

部將兵部尚書當朝遣使七百御史嘉賓使其事嘉賓進兵攻陷火燒遣使

景龍分部突厥萬人與其左右:「兄弟豈能盡心。」部將蘇祿鳩集自立可汗

蘇祿部落歸附二十西域遣使來朝開元蘇祿羽林大將軍道經大使御史書冊可汗每年遣使公主

安西公主安西使者宣公主教:「宣教節度!」使者馬經蘇祿大怒發兵政事安西蘇祿安西蘇祿引退遣使方物

十八蘇祿使京師玄宗丹鳳設宴突厥遣使蘇祿使突厥使:「國小突厥不宜。」蘇祿使:「今日不合。」於是東西處分突厥使使西

蘇祿有所將士部落甚為遣使南通吐蕃突厥突厥吐蕃嫁女蘇祿三國分立費用不為積貯晚年所得不分一手

首領兩部強盛百姓分為互相

二十六蘇祿相背蘇祿可汗其余自相攻擊遣使安西大敗臨陣