Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷十四 梁書14: 列傳第四 羅紹威 趙犨 王珂 Volume 14 Book of Later Liang 14: Biographies 4 - Luo Shaowei, Zhao Chou, Wang Ke

Click on any word to see more details.

,〈(《舊唐書。)〉鄉人本名節度使光啟兵甲龍興寺留後:「 土地。」如是既而軍情:「節度使?」:「可以。」文德元年四月留後朝廷正授乾寧太祖求援太原大將假道無法不平太祖遣使:「太原堪憂。」太祖出師三萬未幾觀音門外太祖葛從周太祖退太祖歲時厚禮太祖使北面:「兄弟安得。」以為其後檢校太尉臨清光化元年八月

留後,〈(《舊唐書》:文德散騎常侍節度使龍紀乾寧十年之中加官。)〉朝廷因而正授檢校太尉長沙至德承嗣召募中子部下號曰」,不勝年代父子不能變易主帥兒戲二百主帥廢置出於不如姑息

明年正月幽州十萬求援太祖太祖葛從周內黃大敗乘勝追躡斬首三萬遣使滄州太祖援助群雄太祖天下傾心其事變易州城無故遣使太祖外援太祖滄州安陽公主太祖軍校伏兵正月太祖親率大軍聲言行營其事十六數百宿牙城八千州城之一翌日太祖內黃滄州城中大將高唐之內太祖

數月復有五百不絕建元沿上下十萬太祖太祖:「太原自取神器古人。」太祖深感太傅啟運功臣車駕奉詔重修殿當時所有西舊址之上張設太祖灑掃閹人:「指使人臣。」三十以來太祖開平太師萬戶臨淄海岱罷兵京師軍民伐木安陽三百水運自大百萬宿太祖遣使骸骨太祖動容使者:「行語不可當世子孫。」輟朝尚書十七年三十

形貌魁偉音律服膺儒術明達文士開學宴會賦詩頗有情致。〈(《太平廣記當時之中文章四方稱意起草下筆成文不及。)〉江東天下遣使所為投寄所為江東》,至今中人:「淡泊雲頭。」

太祖安陽公主金華公主節度使,〈(《功臣將軍節度留後檢校司徒正授節度使。)〉節度使開平金華公主出家宋州太祖推恩羅氏

〈(《五代史》:常有牛車駕車按問:「大道何故駕車漢子駕車漢子喜歡!」切當。)〉

先天曾祖小兒分布行列戰陣行者其父:「千里!」誦讀出於同輩功名義勇郡守會昌壺關作亂天井武將轉戰之間馬步

乾符步騎南奔黃巢長安天子中原無主人心騷動於是數百人相於是天子刺史視事:「賊巢四方不為長安勢必。」倉廩四門之外之內資糧利劍弓弩無不畢備指揮使兵馬使長子次子黃巢長安四面萬人生擒

中和朝廷檢校兵部尚書僕射數月司空潁川大驚揚言:「義勇淮陽同心祿久矣男子求生異議!」踴躍開門八仙宮闕儲蓄甲胄三百大小數百人心太祖太祖四月太祖大軍諸軍西北縱火重圍

八月節度使權益年間中原二十百餘爭鋒不能文德元年朝廷檢校司徒節度使西節度使龍紀元年三月節度使中原長安流亡設法招撫兄弟雍睦一日同心軍功下令數月六十六丘縣大尉

盡忠保全太祖雄傑子孫解圍之後愛子結親太祖朝夕拜謁數年之間調無不率先功名

長子次子改名太祖長樂公主開平衛尉駙馬都尉九月使十二月羽林上將軍大內使七月宿州團練使刺史其後禁軍庶人即位租庸使戶部尚書自負天下公主唐朝駙馬都尉不及權勢阿附唐莊宗逾垣徐州京師

大東大度灑落刺史防禦指揮使未幾萬餘擊破數月百萬人大一夕巡警假寐恍惚開門決戰人心不可前導數人斬首其後交戰無不未嘗以至重圍數月朝廷一門之中疊加當時方鎮之內忠勇守禦政事為首節度本州刺史檢校僕射兵馬留後節度使中原封疆相接精銳深入不能以至朝廷檢校司徒削平之後留心政事勸課農桑恩惠景福元年詣闕天子德政之後:「不敢。」太祖征伐訓練兵甲無有乾寧五十五追贈太尉

剛毅深沉書籍騎射三略》。刺史兵馬使百餘五百人大激勵死節祖先穿府庫數百工人不可創意制度調五百中人洞達不敢逼近仲秋至於軍食不移太祖大軍兄弟感謝其後朝廷檢校僕射刺史節度使行軍司馬檢校司空留後公幹至於虛實根本無不公私太祖檢校司徒節度使土壤壁壘不暇光化檢校太保明年檢校天水博通伏羲南頓舊地考古四民祈福故址倉廩兄弟節制二十餘年愛戴風化大行天復元年節度使同州國軍節度留後太祖調發長安功臣藩鎮檢校太傅上將軍痼疾淮陽未幾五十五人為罷市大將軍使唐莊宗族誅

河中刺史河東節度使黃巢大功琅邪唐僖宗光啟部將常行推重行軍司馬留後節度使刺史太祖:「兄弟蒼頭安得繼嗣!」:「亡父。」遣使求援太原既而王行瑜互相詔諭:「太原再造。」乾寧五月時政河中河中出師退駐軍河中節度使正授太原李嗣昭光化太祖:「太原侮慢。」天復元年晉州太原二月大軍河中太原:「朝夕乞食大梁大人安忍!」:「前途不敵朝廷。」求救窮蹙:「家世退聽命。」退三月太祖洛陽太祖:「太師何時郎君亡國相見黃泉!」〈(《歐陽太祖同州故事。)〉握手歔欷河中舉家華州

少有文武屬世伯父節度使猜忌殘忍生命一言不合鞭笞奢縱聚斂不堪左右光化六月部將自稱留後不復所有

史臣忠臣淮陽咫尺黃巢百萬成事山河


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary