Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷二十三 梁書23: 列傳13 劉鄩 賀瑰 康懷英 王景仁 Volume 23 Book of Later Liang 23: Biographies 13 - Liu Xun, He Gui, Kang Huaiying, Wang Jingren

Click on any word to see more details.

安丘散騎常侍安丘工部尚書兵略涉獵史傳中和青州節度使三軍師範留後朝廷青州刺史師範師範指揮使師範師範設伏既而:「。」師範馬步指揮使攻下朝廷師範節度使光化師範登州刺史行軍司馬

天復元年鳳翔太祖奉迎內官矯詔天下師範慷慨心腹乘虛太祖州郡所在同日其事偏師兗州虛實出入羅城可以師範步兵五百一夕市民。〈(《金華精銳內人束手加以人情因而安堵。)〉太祖大將葛從周節度使在外州城家屬城中供給攻城輿:「將軍甚至新婦將軍。」歔欷退料簡城中婦人百姓不足將士同甘苦衣食居人泰然外援人情一日節度使不可遣人從容:「使。」揚言:「使行者。」師範兵力禍福:「青州使歸降城池。」天復十一月師範行軍司馬兗州聽命太祖以為

行裝大梁:「王舍。」太祖:「。 」太祖不許移時太祖太祖:「兗州!」太祖一旦羈旅眾人相見並用太祖未幾留後太祖同州二月大將軍使正月太祖元帥元帥如故開平元年上將軍諸軍馬步指揮使潞州檢校司徒二月上將軍諸軍馬步五月侍衛親軍馬步指揮使

同州長安太祖西潼關收復長安鳳翔太祖同州使留後國軍永平節度使檢校司徒大安觀察使西練兵獨當一面檢校太保庶人篡位檢校太傅正月丁內艱視事即位倚重明年開封節度使奉詔節度使退

九月徐州節度使朝廷福王不受求援淮夷大將擊破明元梟首檢校太尉

三月朝廷大軍南樂既而節度使太原六月精兵萬人魏縣設伏河曲潛師澤西太原為人至樂臨清幽州邀擊五十增城甬道

八月:「將軍一旦患難退保鬥志東面諸侯奏章倉儲將軍負荷先人。」:「假寐西太原歸路然後旬時清河天方出師資糧軍士蒼黃統攝經行犄角欲絕臨清變化大軍日夜戒嚴進取營壘騎射未可苟得機宜患難心體。」遣使決勝:「。」大怒:「將軍?」使督戰:「主上白麵兒人事大將出征有所不受臨機安可敵人未可。」默然軍門河水:「若是滔滔河流!」失色萬餘上下少頃退

三月敗績脫身南奔節度使二月退開封節度使朝廷歸咎九月亳州團練使奉命兗州節度使人為兗州安撫使十一月節度使檢校太尉

六月河東道招討使華州攻取同州河中同州令德留後九月李嗣昭不利河南橋梁溺死退保華州羅文河中西行次遣使禍福大計歸國不從如是停留逗留援兵以為河南朝廷六十四濮陽曾祖監門上將軍散騎常侍刑部尚書倜儻刺史鄆州馬步指揮使光啟鄆州三軍留後馬步指揮使檢校工部尚書太祖領軍乾寧十月太祖十一月太原萬餘賓館太祖中都百餘人大之上:「鄆州!」太祖之下教練使檢校僕射太祖報國

天復青州師範刺史先鋒指揮使檢校司空太祖使留後未幾行營指揮使開平十月龍虎馬步指揮使十二月上將軍馬步五月龍虎未幾檢校司徒邢州團練使二月澤州刺史義軍節度留後檢校太保開國七月刺史檢校太傅有頃龍虎

慶州西面行營馬步指揮使諸軍三萬慶州十二月義軍節度使檢校太傅北面行營招討使八月節度使大軍數月一日輕騎挑戰伏兵十二月諸軍刺史等於人大敗績臨陣正月四月大軍艨艟戰艦其中艨艟退六十二

長子後唐供奉

兗州本名乾寧太祖葛從周乘勝兗州豐沛搜索糧餉太祖軍校光化元年攻下鄧州之上天復元年太祖鳳翔大將萬餘武功太祖諸軍前鋒六千二千翌日太祖左右:「武功真武。」駿馬

四月大軍不可太祖俯視萬人挑戰大敗八月三原鳳翔太祖攻下奉天太祖東北敵人一夕不可驚動諸軍二千數萬不勝退功臣數萬宿州太祖宿州刺史五萬五十乘勝攻下節度使太祖受禪檢校太保

開平元年大軍潞州太祖:「位居上將三軍向來至於祿忠臣無二韓信所謂漢王食人祿死人』。韓信忠烈丈夫待遇偶人感恩一朝倒戈天道明神安能大凡不為境內竭盡上黨十萬一舉置酒歌舞凱旋。」惶恐退六月大軍率眾晝夜攻城半月之間機巧太祖環城然而周德威不敢太祖行營五月大軍攻下太祖上將軍侍衛諸軍指揮使節度使西行營招討使

鳳翔圖靈太祖次長邀擊。〈(《歐陽大敗》:三水龍驤軍使力戰李德援兵伏兵山口大敗長城邀擊。)〉華州節度使河中行營招討使歸於嗣位永平節度使大安加官

,〈(本名詳見》。)〉材質魁偉威儀善用淮南指揮使宣州節度使自立勇悍吳越行軍司馬太祖宣州節度使檢校太傅水陸太祖頒賜:「汝南。」於是京師丞相行列西入關王建太祖定作沙陀上將步騎十萬北面行營招討使開平正月柏鄉敗績太祖兩浙其後罷兵而已。〈(《歐陽》:大敗柏鄉太祖太祖:「不從節度。」)〉數月官爵即位南面北面行營應接使萬餘京師大軍力戰不敢殿軍不敢。〈(《·》:淮水置於深潭之上溺死大半。)〉太尉

史臣自負無常虛言兗州師範一等


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary