Back to collection

Old History of the Five Dynasties 舊五代史

卷一百〇八 漢書10: 列傳五 李崧 蘇逢吉 李鏻 龍敏 劉鼎 張允 任延皓 Volume 108 Book of Later Jin 10: Biographies 5 - Li Song, Su Fengji, Li Lin, Long Min, Liu Ding, Zhang Yun, Ren Yanhao

Click on any word to see more details.

深州饒陽本州參軍聰敏家人參軍其父:「前途不居徒勞。」興聖宮使參軍從事推官起草掌事:「皇子天下瞻望至於尺牘往來章表文理合宜起草未能。」:「。」馮道興聖宮巡官莊宗太常寺掌書記樞密使宦官父子尚未:「何為至於不容五千咫尺便重臣。」:「。」詔書使印發翌日諸軍軍情革命宰相三司推官丁內艱鄉里掌書記樞密使拾遺樞密院補闕起居郎尚書郎如故長興翰林學士殿學士戶部侍郎

長興契丹朝廷太原使不軌懇求北門大臣高祖難以一日趙延壽退歸本其事在下聳立:「朝廷重兵北邊重臣所見太尉不可。」使翌日太原使心腹達意:「。」民家旬日高祖戶部侍郎戶部中書侍郎平章樞密使相州未幾樞密院尚書僕射丁外艱懇辭不得已視事少帝嗣位樞密使三司未幾樞密使機密契丹經略契丹京師趙延壽張礪契丹太子太師樞密使契丹左右:「南朝只得而已。」契丹北行

高祖居第宿所有馮道十數太子太傅謙挹未嘗宅券不悅無識子弟之間居第。〈(《宋史·》:宅券不悅子弟數出怨言不出:「邇來朝廷?」:「給事往往叔父。」:「判官集賢數年詔命!」因公:「侍郎?」斂衽:「。」:「李氏出力。」。)〉其所同輩寄宿一夕同謀其日從容幼女侍衛:「自古未有不死。」伏罪舉家遇害少長人士。〈(《東都事略·王溥》:世宗:「結契?」:「。」世宗。)〉同學:「。」梟首未幾。〈(《宋史·李昉》:侍中同宗」,西」。漢末蘇州常熟縣令調其父太祖昭雪田宅五十州縣著作大夫。)〉

長安鰥居侍者嗜酒終日他人稱旨下箸高祖從事見禮從容:「老夫不以左右。」高祖召見有頃高祖太原從事謁見吉日左右使簿左右不敢置於悅色

高祖太原節度判官平章集賢殿大學士車駕朝廷庶務為己任處置胸臆翰林學士從容吏部尚書未幾僕射監修國史太祖高祖臥內顧命相得有力樞密方鎮高祖踐阼之後有所舊制升降任情自白不可勝數高祖貪財物力遣人露風而已至於與門出身一切不能至公所致高祖馮道契丹真定西有別所有真定契丹占據怨言未幾以西宅券不悅誣告謀反逮捕即令侍衛翌日:「家僮二十商議山陵放火。」二十五十」,有司歸咎

高祖太原高祖祈福朝政刑戮朝廷盜賊遣使:「應有本家四鄰保人所在。」:「族誅王法同罪不亦?」以為鄆州使臣平陰縣十七村民由此侈靡美食權貴葬送節制綾羅絹帛縞素失禮如此不拘名教繼母不行便諸子他日子息高祖他事

司空太祖樞密使:「前例?」:「樞密方鎮便。」:「樞密諸軍。」異己:「國家以內以外得便!」不從無何張飲大為幾至將相失歡既而中輟:「一方只消一處齏粉。」激怒驚駭樞密院:「匆遽主上一言見問。」宿殿天官:「生人死人相接吉事。」太祖官軍宿痛飲自刎左右自殺太祖京城等同家族梟首適當冤死西京。〈(《五代史》:高祖河東幕府書記朝廷前進高祖異志未幾契丹南侵高祖兵不血刃天下掌書記中書侍郎平章鳳翔麟遊縣過堂坐椅子曰:「長官何故?」退。)〉

韶州刺史伯父咸通給事中乳母楚國夫人婿夏州刺史:「若非楚國夫人放下今後不得以為。」奉詔如此

進士不第海軍掌書記定州不見常山要人由是從事賓客使唐莊宗莊宗常山支使從容莊宗:「。」莊宗對曰:「常山不可。」莊宗宗正工部侍郎常山啟運富民長吏未幾使即位兵部戶部侍郎工部戶部尚書長興從容:「中興宗室相位不才莊宗靖安李氏不在之下眾人諸君?」馮道有頃淮南樞密使:「欲歸久矣朝廷遣使旋踵。」淮南由是兗州行軍司馬戶部尚書兵部尚書有頃太常失序天福太子太子太保高祖司徒數月八十八太傅

幽州永清鄉里劉守光渡河鄉人周知調都邑唐莊宗故人馮道記室河中太原馮道監軍使承業巡官監軍莊宗員外家貧母喪退居鄉人不敢明年居喪戶部郎中諫議大夫御史七十九十供養朝夕秘書監致仕為兵侍郎奉使幽州鄉里耆舊盡歡北京留守樞密吏部侍郎

學術決斷大計唐末趙德鈞父子晉安無從:「援兵幽州西契丹。」不能:「社稷翹足安得默默!」:「趙德鈞為人膽小所長健兒奮不顧身不能名位不知之一。」:「僅有五千其間萬金〈(《》:萬金刺史萬金當時勇將。)〉出山大寨之內無虞不知朝廷援兵大軍!」:「。」以為大言慷慨感激此類

受命戶部尚書左丞太常奉命使朝臣將命而已使工部尚書元年高祖晏駕縞素旬日六十三嗣位僕射

徐州蕭縣蕭縣太祖即位殿商州刺史」,」。起家大理評事尚書博士殿侍郎起居郎吏部員外刑部郎中判官吏部郎中御史雜事諫議大夫五十五交遊談笑居家繼母異母昆仲有風人稱

進士文彩拾遺史館

鹿本州參軍莊宗不許功曹節度推官書記監察御史補闕起居舍人學士水部員外皇子河南朝廷給事中判官散騎常侍

天福國朝肆赦」,:「《管子:『小利大害不勝不勝。』漢紀:『對曰陛下無為。』如是不以不行不以有罪自古帝王天心一有無罪有罪無罪如此則是救災自此小民天災相勸國家救災如此即是國家教民天道<