Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min


東平諫議大夫好學屬文進士校書郎樞密使大臣交惡東歸未幾作亂三族世宗朝廷記室世宗開封拾遺開封府推官世宗嗣位郎中世宗朝廷文學二十策論》,

失道失道所以所以莫不至於至於天下離心不用其間在乎而已先進退不肖不能信號用以徭役倉廩大行上下同心情狀之間山川先導天意天意不成

攻取當今吳國二千西西奔走奔走之間可以虛實強弱大舉大發以來大發不大江北國家所有江北如此用力內臣四面席卷可望不可必須強兵不足以為邊患便

兵力精練用具知法用命之後可以便沿邊書生不足大事至於大體不合機變陛下

世宗未幾諫議大夫開封府

世宗英武天下廣明之後中土多事尚未包舉天下神氣世宗急於散騎常侍殿學士知府如故京城奉命經度廣袤之間世宗東京留守車駕戶部侍郎樞密使未幾樞密使檢校太保丁內艱世宗東京留守京邑以便。〈(《默記閑談剛烈大臣藩鎮世宗淮南留守街巷忿:「便。」左右世宗近臣:「大愚面前。」)〉三月世宗時而司空交談一夕四十。〈(《默記》:周世宗制禮作樂星曆淮南世宗使壽考安可。)〉世宗即時之類。〈(《宋史·》:世宗召見供奉。)〉

敏銳之中正色機變之外莫不》,並行。〈(《默記周世宗功臣當時大臣太祖即位一日功臣相對太祖望見鞠躬左右:「陛下天子前朝?」太祖手指:「不得。」敬畏如此。《五代史》:顯德樞密使太祖皇帝一日殿直乘馬太祖太祖無禮太祖:「太尉名位使殿直太尉比肩事主太尉不宜如此。」太祖行事人口重修太祖實錄》,太祖太宗在位。)〉

楊凝式
楊凝式華陰。〈(《年譜咸通十四癸巳題識自稱癸巳,《。)〉唐末僕射。〈(《歐陽·兄弟父子,《家譜修行公房中山次子洛州刺史河間太守潯陽」,四時」,」,」,」。。《新五代史·。)〉精神穎悟,〈(《宣和形貌精神大於。)〉富有為時唐昭宗進士巡官秘書史館開平殿御史禮部員外齊王留守巡官集賢殿直學士員外郎中給事史館修撰即位舍人不朝長興常侍二部侍郎秘書監兵部侍郎唐末按兵喧嘩天福太子賓客禮部尚書致仕閑居之間自居以降宰相太子太祖軍門年老上訴太祖僕射顯德僕射太子太保元年洛陽八十五太子太傅

,〈(《詼諧:「洛陽風景昔日不是至今一堆。」飛蝗:「蝗蟲洛京郡守。」詩句心靜」,清麗可喜。)〉善於洛川寺觀之上。〈(《五代閑居」。筆跡宗師歐陽詢顏真卿加以遨遊佛道山水神會姓名癸巳居士關西不可而已佯狂輿以為家人故人綿五十修行普明飯僧不屑留守其事自制家人:「留守。」:「。」:「西石壁。」:「。」石壁:「石壁。」拊掌。《五代史》:楊凝式宰相太祖傳國璽:「大人宰相國家不可天子印綬他人富貴之後云何。」太祖大臣不利往往使探訪:「。」於是神色沮喪佯狂。)〉


河東近世州長吏部尚書世務唐莊宗即位舍人開平使者衛尉引進使檢校兵部尚書長興使節度使進階祿大夫檢校僕射祿天福檢校司空河中節度使衛尉太僕繼母居喪滿致仕太子賓客致仕檢校司徒侯爵顯德七十八工部尚書莊宗梁朝使家屬親族所藏而後

居正皇朝侍郎


宰相終於太子,《唐書曾祖仿唐僖宗接客兒童傳呼仿:「壽考曾孫目前。」進士校書郎史館監察殿御史員外郎中太常太微公卿御史大夫未幾兵部郎中丁內艱郎中諫議大夫給事常侍秘書監太子賓客元年禮部尚書

父母未嘗束帶嗜酒職事為兵郎中職司吏部尚書如此七十一門壽考


范陽近世京師開平進士高情同年所在相罵」。相親為人善待長年聲稱輔相員外天成兵部郎中史館修撰諫議大夫上書淺陋不為名流所知參議時政長興唐末河中使即位御史不能綱領風俗頹壞日出守端士人有頃罪人天福散騎常侍秘書監大失所望戶部尚書致仕退居潁川八十服氣導引遐齡道術潁川城市卜居逍遙之間柴車自稱晚年同輩山中不復有所八十太子


天水少孤不從二十五有意就學一夕腸胃西江砂石篆文心意。〈(。《輿地進士三十三一時公卿李昉王溥。)〉萬餘西江》,西江文石以為。〈(《輿地》:》、《西江》、《》,。)〉為兵尚書太子


唐僖宗宰相河南御史臺主簿監察御史唐明宗吏部郎中使颶風錢塘吳越封爵錢塘不得吳越中國禮部侍郎太常散騎常侍工部尚書使正使


河內定州太常晉州神山縣令太子州縣天成參軍高祖太原從事一日萬歲高祖:「。」明年太原龍飛達官而已天福諫議大夫使吳越失色左右:「平生履行暗室汝等。」獲利使萊州刺史檢校尚書僕射赴任刺史榷鹽使少帝嗣位檢校司空戶部兵部侍郎吏部侍郎東西工部尚書世宗嗣位禮部尚書顯德洛陽七十九太子

子思諫議大夫

司徒
司徒清河清白讀書五經大義唐明宗禮遇邯鄲長興唐末河中從事未幾補闕史館修撰朝廷戶部員外河南府判官遇害司馬為兵員外刑部郎中判官樞密學士兵部郎中諫議大夫給事集賢殿學士散騎常侍工部侍郎禮部侍郎數年吏部侍郎太子賓客世宗即位太常時世留意雅樂居多致仕顯德洛陽六十工部尚書

談論嗜酒賓客浮圖使吳越航海之中:「龍宮。」:「龍宮珍寶無用佛書。」梵唄絲竹:「龍王來迎。」百餘


長安華州太子。〈(《宋史》:華州曾祖石泉太常。)〉篤學鄉里從事唐莊宗大軍出於記室詔令領軍閹官深刻華人有為閹官救護跋扈逆順即時朝廷天福虞部員外判官開封少帝嗣位散騎常侍工部左右侍郎開封府亳州防禦使戶部侍郎御史兵部侍郎太祖受命開封府太常顯德七十

皇朝


金鄉力學進士歷數從事留守判官泣諫懇請歸順不從及其其餘御史世宗太祖節度判官世宗開封世宗嗣位知府