Back to collection

Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》

卷一百三十五 僭偽列傳二: 劉守光 劉陟 劉崇 Volume 135: Biographies of Usurpers 2 - Liu Shouguang, Liu Zhi, Liu Chong

劉守光深州其父范陽新興節度使李全不能地道中號」,大氣出於指端四十九改為郡守討平使爪牙兵士過期思歸幽州太原田宅壽陽幽州步騎萬人可取

乾寧元年十一月十二月二十六府庫幽州節度使軍政七月王行瑜九月天子檢校司空幽州節度使征兵契丹退聽命七月征兵數月之間使使利誘亡命八月九月安塞木瓜死傷大半既而告捷遣使自陳書報

光化元年三月長子留後不時使范陽:「長安本色何以。」如此以為吞噬正月步騎十萬三十鎮定少長清水求援葛從周內黃在內:「怯懦智勇鼠輩。」漁陽五萬清水安設內黃清水設伏內黃清水陽城不勝退追躡至於內黃安步回擊引退左右伏兵大敗臨陣五萬無生葛從周出擊追擊數百僵屍累累邀擊人乘滄州乾寧退保厚禮十月周德威復修

七月滄州師徒屢喪男子十五七十各自從軍之一男子」,士人一心事主」。人民二十滄州內外不能城中人相骨立七月十月遣使求援前後百餘征兵監軍書記三萬十二月潞州滄州天子播遷中原盈滿道士羽化幽州西有名大安盛飾宮掖室女窮極仙丹講求法要內行使銅錢大安山巔江表茶商山中名為羅氏姿色

四月幽州大安城中無備退幽州節度部將大安幽州左右滄州大哭:「哀哀父母劬勞自古不如!」既而:「!」乘勝進攻滄州滄州文子城中三萬一級軍士食人百姓相遇士人出入屠殺遇害

父兄刑人赭黃:「當今海內四分南面朝天以為何如?」骨鯁方略率先:「西契丹結黨疆場地形不可不暇未免愛民天下諸侯自然推戴良圖。」援軍霸業不從莊宗柏鄉元帥莊宗節度使節度使節度使李嗣昭節度使周德威節度使遣使藩鎮:「不如陛下河北道不足。」使供奉使河北道使

六月使使唐朝太尉:「?」使:「人臣。」:「今天鼎沸英雄夷門假名淮海王建自尊巴蜀皆因帝王疆場地方二千三十南面公等天子。」以為不可:「擇日橫議:「滄州破敗罪人大王寬容乃至今日不敢。」光大軍士:「之外!」內官教習舉措八月十三日皇帝使判官宰相御史大夫契丹莊宗大笑監軍:「不足所謂欲取』。遣使。」十月莊宗太原使

十二月莊宗周德威歷年幽州求援契丹十年十月遣使:「。」十一月莊宗二十三幽州臨城:「丈夫成敗何如?」:「!」莊宗保全莊宗諸軍二十四四面莊宗太子李氏妻子關內沿路足踵乞食婦人異狀莊宗父子號泣謝罪莊宗:「往事不復。」執守班師

十一正月晉陽父子之下父母:「逆賊破家如是!」俯首不顧范陽晉陽所在」,無愧於都南宮及其伏誅以為出於天性然而贊成一日:「熒惑罪人地下。」莊宗瞋目:「骨肉!」莊宗失禮慟哭:「天下精於何不指使。」:「皇帝事勢不如!」判官司馬西龍山使代州刺心雁門乾寧幽州十年父子相承十九

彭城潮州長史素有才識咸通宰相南海職級:「非常子孫。」後果軍功刺史使稱譽長子奇特有無變作刺史用法威望唐昭宗石門海軍節度使行軍司馬唐昭宗宰相手表使留後宰相節度使遠行江陵留後元帥遣使持重其事開平恩寵檢校太尉檢校太師安南靜海節度使南海開平三月

嗣位姑息官爵西附庸交州土豪正授不平冊封吳越南海:「中原真主安能萬里!」八月廣州國號大漢明年境內改名之後南海珠璣西一方歲時交聘莊宗使大漢國王大唐皇帝」。召見鄴宮南海本國使莊宗虛實莊宗不能遠方南海中國南海元年元年改名元年占算不利改名古文

一方奉養華靡末年玉堂殿北行壯麗蠻夷呼中帝王洛州刺史妄自尊大天福四月二十六五十四天皇大帝廟號高祖

長子之後荒淫其弟在位

第二勤王行淫與其等同自立改為率性得志之後誅滅及其昆仲數年之間宗族殆盡地獄之類小過湖南桂林南越顯德八月文武聖明皇帝廟號六月甘泉既而:「自古長存!」縱長

長子十七大寶不能政事閹官復有宮人職官外事綱紀廣州法性菩提樹高一四十蕭梁西域真諦四百餘年皇朝大風寢室皇朝開寶二月廣州府庫赴火既而不能引決京師皇上其後皇家日曆三世皇朝開寶五十五

太原漢高祖無賴河東長興軍校河東指揮使刺史河東馬步指揮使使防禦使起義河東檢校太尉太原五月北京留守嗣位檢校太師九月幼年在位大臣招募亡命兵甲朝廷命令一方十一月遇害朝廷徐州節度使為主太祖湘陰

元年正月河東改名年號侍衛親軍指揮使太原判官華為宰相使代州刺史退九月晉州契丹契丹五千平陽太祖樞密使大軍大雪駐軍六十邊民走險太原二月三千岢嵐之後求援契丹契丹英武皇帝周世宗嗣位契丹契丹大舉潞州顯德元年三月周世宗高平大敗十數中夜不知村民使晉州百餘名號