Back to collection

History of Liao 《遼史》

卷五十二 志第二十一: 禮志五 Volume 52 Treatises 22: Rites 5

Click on any word to see more details.

〈()〉

皇帝前期一日正殿南面官僚使次於東西殿殿第二西乘黃輿東西文官上位東方西武官五品上位西方北上將士殿西便門西舍人侍從中東殿俯伏」;殿使西殿殿鞠躬。」殿殿臣僚奉迎舍人引文武官五品門外皇帝宣德宣徽使起居皇帝中東殿太常博士太常太常工人皇帝宣徽使左右平安舍人引文武官入門相向舍人侍從文官武官上合西西起居分班舍人西殿香案東西相對舍人侍從在位舞蹈分班西西殿東西西北上殿萬歲」,西西殿相對俯伏俯伏執事西殿萬歲」,分班舍人侍從在位舞蹈鞠躬舍人西殿俯伏致詞俯伏西在位舞蹈鞠躬西」,舞蹈分班出門俯伏」,俯伏退殿宣徽使太常博士太常皇帝舍人引文武官以下出門分班侍從兵部吏部起居郎舍人殿臣僚東西使鞠躬衙內使鞠躬」。門外文武中間承受承受使鞠躬使鞠躬」。承受鞠躬平身」。退文武舍人詞令殿鞠躬」,文武官僚聖躬

太平元年大略契丹》,可汗》。大同小異加以》。

皇太后前期陳設元和殿皇帝皇帝殿侍從門外文武分班」。宣徽使樂工使門外文武中間承受使使鞠躬」。承受鞠躬」。文武殿文武宣徽使供奉天橋皇太后殿平頭童子女童使起居自下先行至元殿皇太后西北更衣殿太常導引皇太后宣徽使皇太后左右大將軍鞠躬軍國內外平安」。使丞相東門西使親王西門舍人引文文武相向退東西使宣徽使殿皇帝輿西便門引入殿宣徽使贊皇皇太后聖躬」,皇帝西起居宰相樞密東西使宣徽使皇帝殿宣徽使贊皇萬歲」,群臣翰林學士大將軍皇帝西殿太后皇帝西面舍人丞相殿萬歲」,西殿俯伏俯伏萬歲」,宣徽使皇帝殿殿皇帝舞蹈皇帝西殿皇太后致詞俯伏西殿舞蹈鞠躬太后」,皇帝皇帝殿西丞相親王侍從文武舞蹈萬歲丞相丞相以下出門」,皇太后文武出門分班侍從兵部吏部起居使」,皇帝

皇后臣僚內外命婦殿皇后」,命婦東西相向皇帝使使殿門外承旨皇后命婦殿起居皇后殿下皇后皇后命婦皇后俯伏皇后皇后殿使皇后退西侍立命婦殿殿致詞殿」,殿皇后使」。承旨皇后命婦東西

皇太子前期一日殿文武次於殿皇帝守宮皇太子次於西乘黃門外西皇太子儀仗鼓吹門外皇太子位於殿近東文武五品以上位於東西如常侍郎中書侍郎置於西侍郎中書侍郎並立中板」。皇太子遠遊太子舍人引入北面殿東宮以下皇太子東南西太子入門贊皇太子在位太子東北西侍郎中書侍郎退官稱」,皇太子俯伏皇太子退庶子中書侍郎皇太子退庶子以下退退皇太子在位太子舍人皇太子退出門」。皇太子庶子以下儀仗鼓吹並列門外前後東宮皇太子舍人引入文武

王妃公主使便門前導殿少東使殿鞠躬」,鞠躬舞蹈使儀仗陳列使宣稱」,俯伏俯伏謝恩國王王妃公主同日皇太后遣使皇后王妃皇太子

皇帝吉日皇帝遣使饔餼執事使平身少頃皇后父母宗族兄弟致詞夫人父母伯叔父母宗族長者皇后父母遍及使者發軔伯叔父母遮道宰相皇后遍及皇族奉迎皇后便殿東南七十夫人黃道婦人南北起居御容皇族子孫御容珠玉皇族後坐殿後者退傳旨後者殿皇帝皇族尊者婚禮執事往來致辭後者退後者南北長跪聖躬」,後者皇帝御容殿群臣皇族百戲以為皇帝殿後者皇帝殿皇后服飾五行後者皇族禮物禮物

公主公主人為致詞大略吉日皇帝皇后便殿皇族公主婿皇帝皇后禮物公主送終送終婿朝服四時鞍馬無不皇族

親王公主仿親疏


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary