Back to collection

History of Liao 遼史

卷八十七 列傳第十七: 蕭孝穆 蕭蒲奴 耶律蒲古 夏行美 Volume 87 Biographies 17:

Click on any word to see more details.

〈(孝友)〉耶律

皇后五世詳穩有禮二十八遷西元年節度使檢校太保進軍中外相應餘黨安撫使宰相功臣檢校太師政事平章京師太平樞密院漢人行宮部署南京留守兵馬以東中軍部署匹敵夾擊走入自衛樓櫓使內外相通城中以降遼東東京留守功臣為政

即位南京留守吳國樞密使天下戶口徭役舍利利害由是天下戶口春秋南伐群臣:「太祖南伐嗣聖皇帝二十餘年和好蒸民樂業南北相通國家富強宿將往往無罪陛下不宜先帝盟約。」年老骸骨不許十二樞密使追贈丞相晉國

椒房太后不受妻子驕色始終如一薦拔:「樞密不濟大事。」其後不知大體:「不能移風易俗偷安爵位臣子若是?」稱為國寶」,》。孝友

戚屬左右大將軍郎君風姿燕飲諧謔承寵自持人稱檢校太傅永興使左右護衛同知點檢魏國公主駙馬都尉宣徽使朝廷禮儀西北招討使武寧居官年三十追封齊王

十八郎君南陽公主駙馬都尉詳穩南京使太平漢人行宮部署太子太傅上京留守詳穩東京留守數月留守上京十一禁衛仁德皇后匹敵居多攝政天平節度使司徒政事楚王樞密使椒房太后好惡人主側目太后廢立衛兵太后震懾不能太后慶州郁郁不樂南京留守

孝友陳留戚屬小將太平元年大將軍檢校太保孝友元年遷西招討使招討使西孝友下車入貢羌人久之姑息桀驁十年政事定遠功臣京師南院樞密使功臣宰相東京留守孝友樞密使失利河南太后東京留守上京留守頃之留守東京明年宰相洛京留守功臣致仕國王伏誅七十三逆臣》。

之後醫家傷人笞辱讀書聰敏數年涉獵騎射意氣豪邁護衛進用坐罪久之六部大王太平東京右翼中軍左翼夾攻高麗使不得求援走入追殺大軍東京山賊堅守不敢侍中部署六部大王十五西南招討使西征莫測綿亙三十遣人上流大軍失利未知順流浮梁歸路操舟明年西征深入六部大王致仕

耶律太祖武勇涿州刺史高麗上京使太平廣德節度使東京使嚴肅懾服結保十一

渤海太平渤海使耶律自守數月政事平章明年節度使十七部署點檢耶律致仕上思遣使

君子遼東一時撫劍天下南侵瞋目所能風俗大臣深切國寶」,仁德


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary